1 Chronicles 11:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3381 [e]way-yê-rə-ḏūוַיֵּרְד֡וּand went downVerb
7969 [e]šə-lō-wō-šāhשְֽׁלוֹשָׁה֩Now threeNoun
4480 [e]min-מִן־ofPrep
7970 [e]haš-šə-lō-wō-šîmהַשְּׁלוֹשִׁ֨יםthe thirtyNoun
7218 [e]rōšרֹ֤אשׁcaptainsNoun
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
6697 [e]haṣ-ṣurהַצֻּר֙the rockNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1732 [e]dā-wîḏ,דָּוִ֔ידDavidNoun
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
4631 [e]mə-‘ā-raṯמְעָרַ֖תinto the caveNoun
5725 [e]‘ă-ḏul-lām;עֲדֻלָּ֑םof AdullamNoun
4264 [e]ū-ma-ḥă-nêhוּמַחֲנֵ֣הand the hostNoun
6430 [e]p̄ə-liš-tîm,פְלִשְׁתִּ֔יםof the PhilistinesAdj
2583 [e]ḥō-nāhחֹנָ֖הcampedVerb
6010 [e]bə-‘ê-meqבְּעֵ֥מֶקin the valleyNoun
7497 [e]rə-p̄ā-’îm.רְפָאִֽים׃of RephaimNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 11:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּרְד֡וּ שְֽׁלֹושָׁה֩ מִן־הַשְּׁלֹושִׁ֨ים רֹ֤אשׁ עַל־הַצֻּר֙ אֶל־דָּוִ֔יד אֶל־מְעָרַ֖ת עֲדֻלָּ֑ם וּמַחֲנֵ֣ה פְלִשְׁתִּ֔ים חֹנָ֖ה בְּעֵ֥מֶק רְפָאִֽים׃

דברי הימים א 11:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירדו שלושה מן־השלושים ראש על־הצר אל־דויד אל־מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים׃

Links
1 Chronicles 11:151 Chronicles 11:15 Text Analysis1 Chronicles 11:15 Interlinear1 Chronicles 11:15 Multilingual1 Chronicles 11:15 TSK1 Chronicles 11:15 Cross References1 Chronicles 11:15 Bible Hub1 Chronicles 11:15 Biblia Paralela1 Chronicles 11:15 Chinese Bible1 Chronicles 11:15 French Bible1 Chronicles 11:15 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 11:14
Top of Page
Top of Page