wə·šā·ḥă·ṭū
Englishman's Concordance
wə·šā·ḥă·ṭū — 3 Occurrences

Exodus 12:6
HEB: לַחֹ֣דֶשׁ הַזֶּ֑ה וְשָׁחֲט֣וּ אֹת֗וֹ כֹּ֛ל
NAS: of Israel is to kill it at twilight.
KJV: of Israel shall kill it in
INT: month of the same kill the whole assembly

Exodus 12:21
HEB: צֹ֛אן לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶ֖ם וְשַׁחֲט֥וּ הַפָּֽסַח׃
NAS: according to your families, and slay the Passover
KJV: according to your families, and kill the passover.
INT: lambs to your families and slay the Passover

2 Chronicles 35:6
HEB: וְשַׁחֲט֖וּ הַפָּ֑סַח וְהִתְקַדְּשׁוּ֙
NAS: Now slaughter the Passover
KJV: So kill the passover, and sanctify
INT: now slaughter the Passover sanctify

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7819
81 Occurrences


haš·šə·ḥu·ṭāh — 2 Occ.
liš·ḥōṭ — 2 Occ.
šā·ḥaṭ — 2 Occ.
šā·ḥă·ṭū — 1 Occ.
šā·ḥūṭ — 1 Occ.
šō·ḥă·ṭê — 1 Occ.
šō·w·ḥêṭ — 1 Occ.
ṯiš·ḥaṭ — 1 Occ.
ṯiš·ḥă·ṭū — 1 Occ.
tiš·šā·ḥêṭ — 2 Occ.
ū·šə·ḥā·ṭōw — 1 Occ.
ū·šə·ḥaṭ·tem — 1 Occ.
ū·ḇə·ša·ḥă·ṭām — 1 Occ.
way·yiš·ḥāṭ — 8 Occ.
way·yiš·ḥā·ṭê·hū — 1 Occ.
way·yiš·ḥā·ṭêm — 3 Occ.
way·yiš·ḥă·ṭū — 12 Occ.
way·yiš·ḥā·ṭū·hū — 1 Occ.
way·yiš·ḥā·ṭūm — 2 Occ.
wat·tiš·ḥă·ṭî — 1 Occ.
wə·šā·ḥaṭ — 16 Occ.
wə·ša·ḥă·ṭāh — 1 Occ.
wə·šā·ḥaṭ·tā — 3 Occ.
wə·šā·ḥă·ṭū — 3 Occ.
wə·šā·ḥōṭ — 1 Occ.
yiš·ḥaṭ — 6 Occ.
yiš·ḥă·ṭū — 5 Occ.
yiš·šā·ḥêṭ — 1 Occ.
Additional Entries
way·yiš·ḥāṭ — 8 Occ.
way·yiš·ḥā·ṭê·hū — 1 Occ.
way·yiš·ḥā·ṭêm — 3 Occ.
way·yiš·ḥă·ṭū — 12 Occ.
way·yiš·ḥā·ṭū·hū — 1 Occ.
way·yiš·ḥā·ṭūm — 2 Occ.
wat·tiš·ḥă·ṭî — 1 Occ.
wə·šā·ḥaṭ — 16 Occ.
wə·ša·ḥă·ṭāh — 1 Occ.
wə·šā·ḥaṭ·tā — 3 Occ.
wə·šā·ḥōṭ — 1 Occ.
yiš·ḥaṭ — 6 Occ.
yiš·ḥă·ṭū — 5 Occ.
yiš·šā·ḥêṭ — 1 Occ.
šā·ḥūṭ — 5 Occ.
šə·ḥî·ṭaṯ — 1 Occ.
baš·šə·ḥîn — 1 Occ.
biš·ḥîn — 3 Occ.
haš·šə·ḥîn — 6 Occ.
liš·ḥîn — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page