haš·šə·ḥu·ṭāh
Englishman's Concordance
haš·šə·ḥu·ṭāh — 2 Occurrences

Leviticus 14:6
HEB: בְּדַם֙ הַצִּפֹּ֣ר הַשְּׁחֻטָ֔ה עַ֖ל הַמַּ֥יִם
NAS: of the bird that was slain over
KJV: of the bird [that was] killed over the running
INT: the blood of the bird was slain over water

Leviticus 14:51
HEB: בְּדַם֙ הַצִּפֹּ֣ר הַשְּׁחוּטָ֔ה וּבַמַּ֖יִם הַֽחַיִּ֑ים
NAS: them in the blood of the slain bird
KJV: them in the blood of the slain bird,
INT: the blood bird of the slain water the running

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7819
81 Occurrences


haš·šə·ḥu·ṭāh — 2 Occ.
liš·ḥōṭ — 2 Occ.
šā·ḥaṭ — 2 Occ.
šā·ḥă·ṭū — 1 Occ.
šā·ḥūṭ — 1 Occ.
šō·ḥă·ṭê — 1 Occ.
šō·w·ḥêṭ — 1 Occ.
ṯiš·ḥaṭ — 1 Occ.
ṯiš·ḥă·ṭū — 1 Occ.
tiš·šā·ḥêṭ — 2 Occ.
ū·šə·ḥā·ṭōw — 1 Occ.
ū·šə·ḥaṭ·tem — 1 Occ.
ū·ḇə·ša·ḥă·ṭām — 1 Occ.
way·yiš·ḥāṭ — 8 Occ.
way·yiš·ḥā·ṭê·hū — 1 Occ.
way·yiš·ḥā·ṭêm — 3 Occ.
way·yiš·ḥă·ṭū — 12 Occ.
way·yiš·ḥā·ṭū·hū — 1 Occ.
way·yiš·ḥā·ṭūm — 2 Occ.
wat·tiš·ḥă·ṭî — 1 Occ.
wə·šā·ḥaṭ — 16 Occ.
wə·ša·ḥă·ṭāh — 1 Occ.
wə·šā·ḥaṭ·tā — 3 Occ.
wə·šā·ḥă·ṭū — 3 Occ.
wə·šā·ḥōṭ — 1 Occ.
yiš·ḥaṭ — 6 Occ.
yiš·ḥă·ṭū — 5 Occ.
yiš·šā·ḥêṭ — 1 Occ.
Additional Entries
tiš·šaḥ — 1 Occ.
ṯiš·tō·w·ḥāḥ — 1 Occ.
tiš·tō·w·ḥă·ḥî — 3 Occ.
way·yā·šō·ḥū — 1 Occ.
way·yiš·šaḥ — 2 Occ.
wə·šaḥ — 2 Occ.
wə·yiš·ša·ḥū — 1 Occ.
yā·šō·aḥ — 1 Occ.
yā·šō·ḥū — 1 Occ.
wā·’eś·ḥaṭ — 1 Occ.
liš·ḥōṭ — 2 Occ.
šā·ḥaṭ — 2 Occ.
šā·ḥă·ṭū — 1 Occ.
šā·ḥūṭ — 1 Occ.
šō·ḥă·ṭê — 1 Occ.
šō·w·ḥêṭ — 1 Occ.
ṯiš·ḥaṭ — 1 Occ.
ṯiš·ḥă·ṭū — 1 Occ.
tiš·šā·ḥêṭ — 2 Occ.
ū·šə·ḥā·ṭōw — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page