wə·sā·ḇîḇ
Englishman's Concordance
wə·sā·ḇîḇ — 2 Occurrences

Numbers 1:50
HEB: וְהֵ֖ם יְשָׁרְתֻ֑הוּ וְסָבִ֥יב לַמִּשְׁכָּ֖ן יַחֲנֽוּ׃
NAS: of it; they shall also camp around the tabernacle.
KJV: unto it, and shall encamp round about the tabernacle.
INT: and they shall take around the tabernacle camp

2 Samuel 24:6
HEB: דָּ֣נָה יַּ֔עַן וְסָבִ֖יב אֶל־ צִידֽוֹן׃
NAS: to Dan-jaan and around to Sidon,
KJV: to Danjaan, and about to Zidon,
INT: came to Dan-jaan and around to Sidon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5439
335 Occurrences


has·sā·ḇîḇ — 1 Occ.
lis·ḇî·ḇō·w·ṯê·nū — 2 Occ.
mis·sā·ḇîḇ — 41 Occ.
mis·sə·ḇî·ḇō·w·ṯām — 1 Occ.
sā·ḇîḇ — 207 Occ.
sə·ḇî·ḇāw — 6 Occ.
sə·ḇî·ḇā·yiḵ — 1 Occ.
sə·ḇî·ḇe·ḵā — 1 Occ.
sə·ḇî·ḇe·hā — 1 Occ.
sə·ḇî·ḇōṯ — 20 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯāy — 3 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯām — 2 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯāw — 10 Occ.
sə·ḇî·ḇō·w·ṯā·yiḵ — 3 Occ.
sə·ḇî·ḇō·w·ṯe·ḵā — 2 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯê·ḵem — 7 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯe·hā — 8 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯê·hem — 5 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯê·nū — 4 Occ.
ū·mis·sə·ḇî·ḇō·wṯ — 1 Occ.
ū·sə·ḇîḇ — 1 Occ.
ū·sə·ḇî·ḇāw — 1 Occ.
ū·sə·ḇî·ḇō·wṯ — 2 Occ.
ū·sə·ḇî·ḇō·w·ṯe·hā — 1 Occ.
ū·ḇis·ḇî·ḇê — 2 Occ.
wə·sā·ḇîḇ — 2 Occ.
Additional Entries
sə·ḇî·ḇō·ṯê·ḵem — 7 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯe·hā — 8 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯê·hem — 5 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯê·nū — 4 Occ.
ū·mis·sə·ḇî·ḇō·wṯ — 1 Occ.
ū·sə·ḇîḇ — 1 Occ.
ū·sə·ḇî·ḇāw — 1 Occ.
ū·sə·ḇî·ḇō·wṯ — 2 Occ.
ū·sə·ḇî·ḇō·w·ṯe·hā — 1 Occ.
ū·ḇis·ḇî·ḇê — 2 Occ.
sə·ḇu·ḵîm — 1 Occ.
yə·sub·bā·ḵū — 1 Occ.
mis·sub·bə·ḵōw — 1 Occ.
bas·sə·ḇaḵ — 1 Occ.
bə·siḇ·ḵê — 1 Occ.
bi·să·ḇāḵ- — 1 Occ.
siḇ·ḵê — 1 Occ.
sab·bə·ḵā — 4 Occ.
sib·bə·ḵay — 4 Occ.
’es·bōl — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page