ū·ḇis·ḇî·ḇê
Englishman's Concordance
ū·ḇis·ḇî·ḇê — 2 Occurrences

Jeremiah 32:44
HEB: בְּאֶ֨רֶץ בִּנְיָמִ֜ן וּבִסְבִיבֵ֣י יְרוּשָׁלִַ֗ם וּבְעָרֵ֤י
NAS: of Benjamin, in the environs of Jerusalem,
KJV: of Benjamin, and in the places about Jerusalem,
INT: the land of Benjamin the environs of Jerusalem the cities

Jeremiah 33:13
HEB: וּבְאֶ֧רֶץ בִּנְיָמִ֛ן וּבִסְבִיבֵ֥י יְרוּשָׁלִַ֖ם וּבְעָרֵ֣י
NAS: of Benjamin, in the environs of Jerusalem
KJV: of Benjamin, and in the places about Jerusalem,
INT: the land of Benjamin the environs of Jerusalem the cities

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5439
335 Occurrences


has·sā·ḇîḇ — 1 Occ.
lis·ḇî·ḇō·w·ṯê·nū — 2 Occ.
mis·sā·ḇîḇ — 41 Occ.
mis·sə·ḇî·ḇō·w·ṯām — 1 Occ.
sā·ḇîḇ — 207 Occ.
sə·ḇî·ḇāw — 6 Occ.
sə·ḇî·ḇā·yiḵ — 1 Occ.
sə·ḇî·ḇe·ḵā — 1 Occ.
sə·ḇî·ḇe·hā — 1 Occ.
sə·ḇî·ḇōṯ — 20 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯāy — 3 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯām — 2 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯāw — 10 Occ.
sə·ḇî·ḇō·w·ṯā·yiḵ — 3 Occ.
sə·ḇî·ḇō·w·ṯe·ḵā — 2 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯê·ḵem — 7 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯe·hā — 8 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯê·hem — 5 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯê·nū — 4 Occ.
ū·mis·sə·ḇî·ḇō·wṯ — 1 Occ.
ū·sə·ḇîḇ — 1 Occ.
ū·sə·ḇî·ḇāw — 1 Occ.
ū·sə·ḇî·ḇō·wṯ — 2 Occ.
ū·sə·ḇî·ḇō·w·ṯe·hā — 1 Occ.
ū·ḇis·ḇî·ḇê — 2 Occ.
wə·sā·ḇîḇ — 2 Occ.
Additional Entries
sə·ḇî·ḇō·w·ṯe·ḵā — 2 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯê·ḵem — 7 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯe·hā — 8 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯê·hem — 5 Occ.
sə·ḇî·ḇō·ṯê·nū — 4 Occ.
ū·mis·sə·ḇî·ḇō·wṯ — 1 Occ.
ū·sə·ḇîḇ — 1 Occ.
ū·sə·ḇî·ḇāw — 1 Occ.
ū·sə·ḇî·ḇō·wṯ — 2 Occ.
ū·sə·ḇî·ḇō·w·ṯe·hā — 1 Occ.
wə·sā·ḇîḇ — 2 Occ.
sə·ḇu·ḵîm — 1 Occ.
yə·sub·bā·ḵū — 1 Occ.
mis·sub·bə·ḵōw — 1 Occ.
bas·sə·ḇaḵ — 1 Occ.
bə·siḇ·ḵê — 1 Occ.
bi·să·ḇāḵ- — 1 Occ.
siḇ·ḵê — 1 Occ.
sab·bə·ḵā — 4 Occ.
sib·bə·ḵay — 4 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page