ḇə·lib·bām
Englishman's Concordance
ḇə·lib·bām — 3 Occurrences

Psalm 35:25
HEB: אַל־ יֹאמְר֣וּ בְ֭לִבָּם הֶאָ֣ח נַפְשֵׁ֑נוּ
NAS: Do not let them say in their heart, Aha,
KJV: Let them not say in their hearts, Ah,
INT: not say their heart Aha our desire

Psalm 74:8
HEB: אָמְר֣וּ בְ֭לִבָּם נִינָ֣ם יָ֑חַד
NAS: They said in their heart, Let us completely
KJV: They said in their hearts, Let us destroy
INT: said their heart subdue completely

Psalm 78:37
HEB: וְ֭לִבָּם לֹא־ נָכ֣וֹן
NAS: For their heart was not steadfast
KJV: For their heart was not right
INT: their heart Nor steadfast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3820
593 Occurrences


bə·leḇ- — 22 Occ.
bə·lib·bāh — 2 Occ.
bə·lib·bām — 5 Occ.
bə·lib·bî — 6 Occ.
bə·lib·bōw — 19 Occ.
ḵā·lib·bî — 1 Occ.
hal·lêḇ — 1 Occ.
kə·lêḇ — 5 Occ.
kə·lib·bî — 1 Occ.
lêḇ — 201 Occ.
lib·bāh — 6 Occ.
lib·bām — 42 Occ.
lib·bān — 1 Occ.
lib·bêḵ — 8 Occ.
lib·bə·ḵā — 45 Occ.
lib·bə·ḵem — 3 Occ.
lib·bê·nū — 6 Occ.
lib·bî — 78 Occ.
lib·bōw — 68 Occ.
lib·bām — 2 Occ.
lib·bōw- — 2 Occ.
mil·lêḇ — 2 Occ.
mil·lib·bām — 1 Occ.
mil·lib·bə·ḵā — 2 Occ.
mil·lib·bə·hen — 1 Occ.
mil·lib·bî — 2 Occ.
mil·lib·bōw — 2 Occ.
ū·ḵə·lib·bə·ḵā — 2 Occ.
ū·mil·lib·bām — 1 Occ.
ū·ḇə·lêḇ — 2 Occ.
wā·lêḇ — 4 Occ.
wə·lêḇ — 18 Occ.
ḇə·lib·bām — 3 Occ.
ḇə·lib·bêḵ — 1 Occ.
wə·lib·bə·ḵā — 6 Occ.
wə·lib·bî — 16 Occ.
wə·lib·bōw — 3 Occ.
ḇə·lib·bām — 3 Occ.
Additional Entries
ū·ḵə·lib·bə·ḵā — 2 Occ.
ū·mil·lib·bām — 1 Occ.
ū·ḇə·lêḇ — 2 Occ.
wā·lêḇ — 4 Occ.
wə·lêḇ — 18 Occ.
ḇə·lib·bām — 3 Occ.
ḇə·lib·bêḵ — 1 Occ.
wə·lib·bə·ḵā — 6 Occ.
wə·lib·bî — 16 Occ.
wə·lib·bōw — 3 Occ.
bə·lib·bî — 1 Occ.
ū·lə·ḇā·’ō·wṯ — 1 Occ.
lib·baḇ·ti·nî — 2 Occ.
ū·ṯə·lab·bêḇ — 1 Occ.
wat·tə·lab·bêḇ — 1 Occ.
yil·lā·ḇêḇ — 1 Occ.
bə·lê·ḇāḇ — 1 Occ.
bil·ḇaḇ — 1 Occ.
bil·ḇā·ḇāh — 2 Occ.
bil·ḇā·ḇām — 8 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page