bə·lê·ḇāḇ
Englishman's Concordance
bə·lê·ḇāḇ — 1 Occurrence

2 Chronicles 25:2
HEB: רַ֕ק לֹ֖א בְּלֵבָ֥ב שָׁלֵֽם׃
NAS: yet not with a whole heart.
KJV: but not with a perfect heart.
INT: but not heart A whole

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3824
252 Occurrences


bə·lê·ḇāḇ — 1 Occ.
bil·ḇaḇ — 1 Occ.
bil·ḇā·ḇāh — 2 Occ.
bil·ḇā·ḇām — 8 Occ.
bil·ḇaḇ·ḵem — 2 Occ.
bil·ḇā·ḇêḵ — 2 Occ.
bil·ḇā·ḇe·ḵā — 13 Occ.
bil·ḇā·ḇî — 3 Occ.
bil·ḇā·ḇōw — 5 Occ.
ḵil·ḇā·ḇe·ḵā — 1 Occ.
hal·lê·ḇāḇ — 1 Occ.
kil·ḇaḇ — 2 Occ.
kil·ḇā·ḇe·ḵā — 1 Occ.
kil·ḇā·ḇōw — 2 Occ.
lal·lê·ḇāḇ — 1 Occ.
lə·ḇaḇ — 41 Occ.
lə·ḇā·ḇāh — 2 Occ.
lə·ḇā·ḇām — 14 Occ.
lə·ḇaḇ·ḵem — 35 Occ.
lə·ḇā·ḇêḵ — 2 Occ.
lə·ḇā·ḇə·ḵā — 38 Occ.
lə·ḇā·ḇê·nū — 4 Occ.
lə·ḇā·ḇî — 21 Occ.
lə·ḇā·ḇōw — 26 Occ.
lə·ḇā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
lê·ḇāḇ — 2 Occ.
lil·ḇā·ḇām — 1 Occ.
liḇ·ḇê·hen — 1 Occ.
mil·lə·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
šā·lêm — 1 Occ.
ū·lə·ḇaḇ — 3 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇî — 1 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇōw — 4 Occ.
ū·ḇə·lê·ḇāḇ — 2 Occ.
ū·ḇil·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇil·ḇā·ḇōw — 1 Occ.
ḇil·ḇā·ḇām — 1 Occ.
ḇil·ḇaḇ·ḵem — 1 Occ.
ḇil·ḇā·ḇe·ḵā — 2 Occ.
Additional Entries
wə·lib·bə·ḵā — 6 Occ.
wə·lib·bî — 16 Occ.
wə·lib·bōw — 3 Occ.
ḇə·lib·bām — 3 Occ.
bə·lib·bî — 1 Occ.
ū·lə·ḇā·’ō·wṯ — 1 Occ.
lib·baḇ·ti·nî — 2 Occ.
ū·ṯə·lab·bêḇ — 1 Occ.
wat·tə·lab·bêḇ — 1 Occ.
yil·lā·ḇêḇ — 1 Occ.
bil·ḇaḇ — 1 Occ.
bil·ḇā·ḇāh — 2 Occ.
bil·ḇā·ḇām — 8 Occ.
bil·ḇaḇ·ḵem — 2 Occ.
bil·ḇā·ḇêḵ — 2 Occ.
bil·ḇā·ḇe·ḵā — 13 Occ.
bil·ḇā·ḇî — 3 Occ.
bil·ḇā·ḇōw — 5 Occ.
ḵil·ḇā·ḇe·ḵā — 1 Occ.
hal·lê·ḇāḇ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page