kap·pāh
Englishman's Concordance
kap·pāh — 2 Occurrences

Deuteronomy 25:12
HEB: וְקַצֹּתָ֖ה אֶת־ כַּפָּ֑הּ לֹ֥א תָח֖וֹס
NAS: then you shall cut off her hand; you shall not show pity.
KJV: Then thou shalt cut off her hand, thine eye
INT: shall cut her hand shall not show

Proverbs 31:20
HEB: כַּ֭פָּהּ פָּרְשָׂ֣ה לֶעָנִ֑י
KJV: She stretcheth out her hand to the poor;
INT: her hand extends to the poor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3709
193 Occurrences


bak·kāp̄ — 2 Occ.
bə·ḵap̄- — 7 Occ.
bə·ḵap·pay — 3 Occ.
bə·ḵap·pê·hem — 2 Occ.
bə·ḵap·pî — 2 Occ.
bə·ḵap·pōw — 3 Occ.
ḵap̄- — 10 Occ.
ḵap·pay — 4 Occ.
ḵap·pa·yim — 1 Occ.
ḵap·pê·ḵem — 1 Occ.
ḵap·pe·hā — 1 Occ.
ḵap·pê·mōw — 1 Occ.
ḵap·pî — 3 Occ.
ḵap·pōw — 2 Occ.
hă·ḵap̄ — 2 Occ.
hak·kap̄ — 1 Occ.
hak·kap·pōṯ — 5 Occ.
kap̄- — 27 Occ.
kap·pāh — 2 Occ.
kap·pay — 8 Occ.
kap·pāw — 14 Occ.
kap·pa·yiḵ — 1 Occ.
kap·pa·yim — 7 Occ.
kap·pe·ḵā — 3 Occ.
kap·pe·ḵāh — 1 Occ.
kap·pê — 5 Occ.
kap·pe·ḵā — 4 Occ.
kap·pê·ḵem — 1 Occ.
kap·pe·hā — 3 Occ.
kap·pê·hem — 1 Occ.
kap·pê·nū — 1 Occ.
kap·pî — 2 Occ.
kap·pōw — 4 Occ.
kap·pōṯ — 11 Occ.
kap·pō·ṯāw — 1 Occ.
kə·ḵap̄- — 2 Occ.
lə·ḵap̄- — 2 Occ.
mik·kap̄ — 19 Occ.
ū·mik·kap̄ — 4 Occ.
ū·ḇə·ḵap·pay — 1 Occ.
ḇak·kap̄ — 1 Occ.
wə·ḵap̄ — 3 Occ.
wə·ḵap·pāw — 2 Occ.
ḇə·ḵap·pə·ḵā — 1 Occ.
wə·ḵap·pe·hā — 1 Occ.
ḇə·ḵap·pî — 2 Occ.
ḇə·ḵap·pōw — 3 Occ.
wə·ḵap·pō·wṯ — 3 Occ.
wə·ḵap·pō·ṯāw — 1 Occ.
wə·hak·kap·pō·wṯ — 2 Occ.
Additional Entries
ḵap·pa·yim — 1 Occ.
ḵap·pê·ḵem — 1 Occ.
ḵap·pe·hā — 1 Occ.
ḵap·pê·mōw — 1 Occ.
ḵap·pî — 3 Occ.
ḵap·pōw — 2 Occ.
hă·ḵap̄ — 2 Occ.
hak·kap̄ — 1 Occ.
hak·kap·pōṯ — 5 Occ.
kap̄- — 27 Occ.
kap·pay — 8 Occ.
kap·pāw — 14 Occ.
kap·pa·yiḵ — 1 Occ.
kap·pa·yim — 7 Occ.
kap·pe·ḵā — 3 Occ.
kap·pe·ḵāh — 1 Occ.
kap·pê — 5 Occ.
kap·pe·ḵā — 4 Occ.
kap·pê·ḵem — 1 Occ.
kap·pe·hā — 3 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page