bə·ḵap·pê·hem
Englishman's Concordance
bə·ḵap·pê·hem — 2 Occurrences

Isaiah 59:6
HEB: וּפֹ֥עַל חָמָ֖ס בְּכַפֵּיהֶֽם׃
NAS: of violence is in their hands.
KJV: of violence [is] in their hands.
INT: and an act of violence their hands

Jonah 3:8
HEB: הֶחָמָ֖ס אֲשֶׁ֥ר בְּכַפֵּיהֶֽם׃
NAS: which is in his hands.
KJV: and from the violence that [is] in their hands.
INT: the violence which his hands

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3709
193 Occurrences


bak·kāp̄ — 2 Occ.
bə·ḵap̄- — 7 Occ.
bə·ḵap·pay — 3 Occ.
bə·ḵap·pê·hem — 2 Occ.
bə·ḵap·pî — 2 Occ.
bə·ḵap·pōw — 3 Occ.
ḵap̄- — 10 Occ.
ḵap·pay — 4 Occ.
ḵap·pa·yim — 1 Occ.
ḵap·pê·ḵem — 1 Occ.
ḵap·pe·hā — 1 Occ.
ḵap·pê·mōw — 1 Occ.
ḵap·pî — 3 Occ.
ḵap·pōw — 2 Occ.
hă·ḵap̄ — 2 Occ.
hak·kap̄ — 1 Occ.
hak·kap·pōṯ — 5 Occ.
kap̄- — 27 Occ.
kap·pāh — 2 Occ.
kap·pay — 8 Occ.
kap·pāw — 14 Occ.
kap·pa·yiḵ — 1 Occ.
kap·pa·yim — 7 Occ.
kap·pe·ḵā — 3 Occ.
kap·pe·ḵāh — 1 Occ.
kap·pê — 5 Occ.
kap·pe·ḵā — 4 Occ.
kap·pê·ḵem — 1 Occ.
kap·pe·hā — 3 Occ.
kap·pê·hem — 1 Occ.
kap·pê·nū — 1 Occ.
kap·pî — 2 Occ.
kap·pōw — 4 Occ.
kap·pōṯ — 11 Occ.
kap·pō·ṯāw — 1 Occ.
kə·ḵap̄- — 2 Occ.
lə·ḵap̄- — 2 Occ.
mik·kap̄ — 19 Occ.
ū·mik·kap̄ — 4 Occ.
ū·ḇə·ḵap·pay — 1 Occ.
ḇak·kap̄ — 1 Occ.
wə·ḵap̄ — 3 Occ.
wə·ḵap·pāw — 2 Occ.
ḇə·ḵap·pə·ḵā — 1 Occ.
wə·ḵap·pe·hā — 1 Occ.
ḇə·ḵap·pî — 2 Occ.
ḇə·ḵap·pōw — 3 Occ.
wə·ḵap·pō·wṯ — 3 Occ.
wə·ḵap·pō·ṯāw — 1 Occ.
wə·hak·kap·pō·wṯ — 2 Occ.
Additional Entries
ka·‘aś·ḵā — 2 Occ.
ka‘·śî — 1 Occ.
ka‘·sōw — 1 Occ.
mik·ka·‘as — 3 Occ.
wā·ḵa·‘as — 3 Occ.
ḇə·ḵa·‘as — 3 Occ.
wə·ḵa‘·sî — 1 Occ.
bak·kāp̄ — 2 Occ.
bə·ḵap̄- — 7 Occ.
bə·ḵap·pay — 3 Occ.
bə·ḵap·pî — 2 Occ.
bə·ḵap·pōw — 3 Occ.
ḵap̄- — 10 Occ.
ḵap·pay — 4 Occ.
ḵap·pa·yim — 1 Occ.
ḵap·pê·ḵem — 1 Occ.
ḵap·pe·hā — 1 Occ.
ḵap·pê·mōw — 1 Occ.
ḵap·pî — 3 Occ.
ḵap·pōw — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page