bə·ḏā·mêḵ
Englishman's Concordance
bə·ḏā·mêḵ — 2 Occurrences

Ezekiel 16:22
HEB: וְעֶרְיָ֔ה מִתְבּוֹסֶ֥סֶת בְּדָמֵ֖ךְ הָיִֽית׃
NAS: and bare and squirming in your blood.
KJV: [and] wast polluted in thy blood.
INT: and bare and squirming your blood become

Ezekiel 22:4
HEB: בְּדָמֵ֨ךְ אֲשֶׁר־ שָׁפַ֜כְתְּ
NAS: You have become guilty by the blood which
KJV: Thou art become guilty in thy blood that thou hast shed;
INT: the blood which have shed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1818
360 Occurrences


bad·dām — 8 Occ.
bad·dā·mîm — 1 Occ.
bə·ḏam — 12 Occ.
bə·ḏā·mā·yiḵ — 3 Occ.
bə·ḏā·mêḵ — 2 Occ.
bə·ḏā·mə·ḵā — 1 Occ.
bə·ḏā·mî — 1 Occ.
bə·ḏā·mîm — 3 Occ.
biḏ·mê — 2 Occ.
dam — 74 Occ.
dā·māh — 7 Occ.
dā·mām — 8 Occ.
dā·māw — 3 Occ.
dā·ma·yiḵ — 1 Occ.
dā·mêḵ — 2 Occ.
dā·mə·ḵā — 3 Occ.
dā·me·hā — 3 Occ.
dā·mî — 2 Occ.
dā·mîm — 20 Occ.
ḏā·mōw — 24 Occ.
də·mê — 12 Occ.
də·mê·hem — 6 Occ.
dim·ḵem — 1 Occ.
dām- — 2 Occ.
hă·ḏam — 2 Occ.
had·dām — 64 Occ.
had·dā·mîm — 5 Occ.
kad·dām — 1 Occ.
lad·dām — 1 Occ.
lə·ḏām — 10 Occ.
lə·ḏā·mām — 1 Occ.
lə·ḏā·mîm — 1 Occ.
lə·ḏām — 1 Occ.
mid·dam — 20 Occ.
mid·dā·māh — 6 Occ.
mid·dā·mām — 2 Occ.
mid·dā·mə·ḵā — 1 Occ.
mid·dā·mîm — 1 Occ.
mid·dā·mōw — 3 Occ.
mid·də·mê — 3 Occ.
ū·ḏə·mê — 1 Occ.
ū·mid·dam — 1 Occ.
ū·ḇə·ḏam- — 2 Occ.
wā·ḏām — 4 Occ.
ḇad·dām — 1 Occ.
wə·ḵiḏ·mê — 1 Occ.
wə·ḏam- — 14 Occ.
wə·ḏā·mām — 1 Occ.
wə·ḏā·māw — 1 Occ.
wə·ḏā·mî — 1 Occ.
ḇə·ḏā·mîm — 5 Occ.
wə·ḏā·mōw — 4 Occ.
wə·had·dām — 1 Occ.
Additional Entries
ū·ḏə·lā·ṯō·wṯ — 1 Occ.
ū·ḇad·de·leṯ — 1 Occ.
wə·ḏal·ṯê — 2 Occ.
wə·ḏal·ṯō·w·ṯāw — 1 Occ.
wə·ḏal·ṯō·w·ṯê·hem — 1 Occ.
wə·had·de·leṯ — 1 Occ.
bad·dām — 8 Occ.
bad·dā·mîm — 1 Occ.
bə·ḏam — 12 Occ.
bə·ḏā·mā·yiḵ — 3 Occ.
bə·ḏā·mə·ḵā — 1 Occ.
bə·ḏā·mî — 1 Occ.
bə·ḏā·mîm — 3 Occ.
biḏ·mê — 2 Occ.
dam — 74 Occ.
dā·māh — 7 Occ.
dā·mām — 8 Occ.
dā·māw — 3 Occ.
dā·ma·yiḵ — 1 Occ.
dā·mêḵ — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page