2992. λαός (laos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2992. λαός (laos) — 142 Occurrences

Matthew 1:21 N-AMS
GRK: σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: for He will save His people from their sins.
KJV: shall save his people from their
INT: will save the people of him from

Matthew 2:4 N-GMS
GRK: γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ'
NAS: and scribes of the people, he inquired
KJV: scribes of the people together,
INT: scribes of the people he inquired of

Matthew 2:6 N-AMS
GRK: ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν
NAS: WHO WILL SHEPHERD MY PEOPLE ISRAEL.'
KJV: shall rule my people Israel.
INT: will shepherd the people of me

Matthew 4:16 N-NMS
GRK: λαὸς ὁ καθήμενος
NAS: THE PEOPLE WHO WERE SITTING
KJV: The people which sat
INT: the people who were sitting

Matthew 4:23 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λαῷ
NAS: of sickness among the people.
KJV: manner of disease among the people.
INT: among the people

Matthew 13:15 N-GMS
GRK: καρδία τοῦ λαοῦ τούτου καὶ
NAS: OF THIS PEOPLE HAS BECOME DULL,
KJV: this people's heart
INT: heart people of this and

Matthew 15:8 N-NMS
GRK: λαὸς οὗτος τοῖς
NAS: THIS PEOPLE HONORS ME WITH THEIR LIPS,
KJV: This people draweth nigh unto me
INT: the people this with the

Matthew 21:23 N-GMS
GRK: πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν
NAS: and the elders of the people came
KJV: the elders of the people came
INT: elders of the people saying By

Matthew 26:3 N-GMS
GRK: πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν
NAS: and the elders of the people were gathered together
KJV: the elders of the people, unto
INT: elders of the people in the

Matthew 26:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λαῷ
NAS: might occur among the people.
KJV: an uproar among the people.
INT: among the people

Matthew 26:47 N-GMS
GRK: πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ
NAS: and elders of the people.
KJV: and elders of the people.
INT: elders of the people

Matthew 27:1 N-GMS
GRK: πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ
NAS: and the elders of the people conferred
KJV: and elders of the people took counsel
INT: elders of the people against

Matthew 27:25 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν Τὸ
NAS: And all the people said, His blood
KJV: answered all the people, and said, His
INT: all the people said the

Matthew 27:64 N-DMS
GRK: εἴπωσιν τῷ λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ
NAS: and say to the people, 'He has risen
KJV: say unto the people, He is risen
INT: say to the people He is risen from

Mark 7:6 N-NMS
GRK: Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσίν
NAS: THIS PEOPLE HONORS
KJV: This people honoureth
INT: this people with the lips

Mark 14:2 N-GMS
GRK: θόρυβος τοῦ λαοῦ
NAS: there might be a riot of the people.
KJV: there be an uproar of the people.
INT: an uproar of the people

Luke 1:10 N-GMS
GRK: ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω
NAS: multitude of the people were in prayer
KJV: multitude of the people were
INT: were of the people praying outside

Luke 1:17 N-AMS
GRK: ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον
NAS: so as to make ready a people prepared
KJV: to make ready a people prepared
INT: to make ready for [the] Lord a people prepared

Luke 1:21 N-NMS
GRK: ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν
NAS: The people were waiting for Zacharias,
KJV: And the people waited for Zacharias,
INT: were the people expecting

Luke 1:68 N-DMS
GRK: λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ
NAS: redemption for His people,
KJV: redeemed his people,
INT: redemption [on] the people of him

Luke 1:77 N-DMS
GRK: σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν
NAS: To give to His people [the] knowledge
KJV: unto his people by
INT: of salvation to people of him in

Luke 2:10 N-DMS
GRK: παντὶ τῷ λαῷ
NAS: which will be for all the people;
KJV: shall be to all people.
INT: to all the people

Luke 2:31 N-GMP
GRK: πάντων τῶν λαῶν
NAS: in the presence of all peoples,
KJV: the face of all people;
INT: of all the peoples

Luke 2:32 N-GMS
GRK: καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ
NAS: And the glory of Your people Israel.
KJV: the glory of thy people Israel.
INT: and glory to [the] people of you Israel

Luke 3:15 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων
NAS: Now while the people were in a state of expectation
KJV: And as the people were in expectation,
INT: moreover the people and were wondering

Luke 3:18 N-AMS
GRK: εὐηγγελίζετο τὸν λαόν
NAS: he preached the gospel to the people.
KJV: preached he unto the people.
INT: he preached good news to the people

Luke 3:21 N-AMS
GRK: ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ
NAS: all the people were baptized,
KJV: when all the people were baptized,
INT: all the people and Jesus

Luke 6:17 N-GMS
GRK: πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης
NAS: throng of people from all
KJV: a great multitude of people out of all
INT: great of the people from all

Luke 7:1 N-GMS
GRK: ἀκοὰς τοῦ λαοῦ εἰσῆλθεν εἰς
NAS: in the hearing of the people, He went
KJV: the audience of the people, he entered
INT: ears of the people he entered into

Luke 7:16 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ
NAS: has visited His people!
KJV: hath visited his people.
INT: God the people of him

Luke 7:29 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ
NAS: When all the people and the tax collectors
KJV: all the people that heard
INT: all the people having heard and

Luke 8:47 N-GMS
GRK: παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς
NAS: of all the people the reason
KJV: before all the people for what
INT: all the people and how

Luke 9:13 N-AMS
GRK: πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα
NAS: for all these people.
KJV: all this people.
INT: all the people this food

Luke 18:43 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν
NAS: and when all the people saw
KJV: all the people, when they saw
INT: all the people having seen [it] gave

Luke 19:47 N-GMS
GRK: πρῶτοι τοῦ λαοῦ
NAS: and the leading men among the people were trying
KJV: the chief of the people sought
INT: first of the people

Luke 19:48 N-NMS
GRK: ποιήσωσιν ὁ λαὸς γὰρ ἅπας
NAS: for all the people were hanging
KJV: all the people were very attentive
INT: they might do the people indeed all

Luke 20:1 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ
NAS: while He was teaching the people in the temple
KJV: as he taught the people in the temple,
INT: he the people in the

Luke 20:6 N-NMS
GRK: ἀνθρώπων ὁ λαὸς ἅπας καταλιθάσει
NAS: all the people will stone us to death,
KJV: men; all the people will stone us:
INT: men the people all will stone

Luke 20:9 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν
NAS: to tell the people this
KJV: to speak to the people this parable;
INT: to the people to speak the

Luke 20:19 N-AMS
GRK: ἐφοβήθησαν τὸν λαόν ἔγνωσαν γὰρ
NAS: and they feared the people; for they understood
KJV: they feared the people: for
INT: they feared the people they knew indeed

Luke 20:26 N-GMS
GRK: ἐναντίον τοῦ λαοῦ καὶ θαυμάσαντες
NAS: in the presence of the people; and being amazed
KJV: before the people: and
INT: before the people and having marveled

Luke 20:45 N-GMS
GRK: παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς
NAS: And while all the people were listening,
KJV: of all the people he said
INT: all the people he said to

Luke 21:23 N-DMS
GRK: ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ
NAS: and wrath to this people;
KJV: upon this people.
INT: wrath those people this

Luke 21:38 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς
NAS: And all the people would get up early in the morning
KJV: all the people came early in the morning
INT: all the people came early in the morning to

Luke 22:2 N-AMS
GRK: γὰρ τὸν λαόν
NAS: for they were afraid of the people.
KJV: for they feared the people.
INT: indeed the people

Luke 22:66 N-GMS
GRK: πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ ἀρχιερεῖς τε
NAS: the Council of elders of the people assembled,
KJV: the elders of the people and
INT: elderhood of the people chief priests both

Luke 23:5 N-AMS
GRK: Ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ'
NAS: He stirs up the people, teaching
KJV: He stirreth up the people, teaching
INT: He stirs up the people teaching throughout

Luke 23:13 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λαὸν
NAS: and the rulers and the people,
KJV: the rulers and the people,
INT: and the people

Luke 23:14 N-AMS
GRK: ἀποστρέφοντα τὸν λαόν καὶ ἰδοὺ
NAS: to me as one who incites the people to rebellion,
KJV: one that perverteth the people: and,
INT: turning away the people and behold

Luke 23:27 N-GMS
GRK: πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν
NAS: crowd of the people, and of women
KJV: company of people, and
INT: multitude of the people and of women

Luke 23:35 N-NMS
GRK: εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον
NAS: And the people stood by, looking
KJV: And the people stood beholding.
INT: stood the people beholding were deriding

Luke 24:19 N-GMS
GRK: παντὸς τοῦ λαοῦ
NAS: of God and all the people,
KJV: and all the people:
INT: all the people

John 8:2 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς
NAS: and all the people were coming
KJV: and all the people came unto
INT: all the people came to

John 11:50 N-GMS
GRK: ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ
NAS: die for the people, and that the whole
KJV: for the people, and
INT: for the people and not

John 18:14 N-GMS
GRK: ὑπὲρ τοῦ λαοῦ
NAS: to die on behalf of the people.
KJV: should die for the people.
INT: for the people

Acts 2:47 N-AMS
GRK: ὅλον τὸν λαόν ὁ δὲ
NAS: with all the people. And the Lord
KJV: with all the people. And the Lord
INT: all the people moreover

Acts 3:9 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα
NAS: And all the people saw him walking
KJV: And all the people saw him
INT: all the people him walking

Acts 3:11 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτοὺς
NAS: all the people ran together
KJV: John, all the people ran together unto
INT: all the people to them

Acts 3:12 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαόν Ἄνδρες Ἰσραηλῖται
NAS: [this], he replied to the people, Men
KJV: unto the people, Ye men
INT: to the people Men Israelites

Acts 3:23 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ λαοῦ
NAS: from among the people.'
KJV: from among the people.
INT: from among the people

Acts 4:1 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς
NAS: As they were speaking to the people, the priests
KJV: unto the people, the priests,
INT: to the people came upon them

Acts 4:2 N-AMS
GRK: αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν
NAS: they were teaching the people and proclaiming
KJV: they taught the people, and preached
INT: they the people and proclaiming

Acts 4:8 N-GMS
GRK: Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι
NAS: and elders of the people,
KJV: Ye rulers of the people, and
INT: Rulers of the people and elders

Acts 4:10 N-DMS
GRK: παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι
NAS: of you and to all the people of Israel,
KJV: and to all the people of Israel, that
INT: to all the people of Israel that

Acts 4:17 N-AMS
GRK: εἰς τὸν λαόν ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς
NAS: among the people, let us warn
KJV: among the people, let us straitly
INT: among the people let us warn them

Acts 4:21 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λαόν ὅτι πάντες
NAS: them) on account of the people, because
KJV: them, because of the people: for all
INT: on account of the people because all

Acts 4:25 N-NMP
GRK: ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά
NAS: RAGE, AND THE PEOPLES DEVISE
KJV: and the people imagine
INT: Gentiles and peoples did devise vain things

Acts 4:27 N-DMP
GRK: ἔθνεσιν καὶ λαοῖς Ἰσραήλ
NAS: with the Gentiles and the peoples of Israel,
KJV: and the people of Israel,
INT: [the] Gentiles and peoples of Israel

Acts 5:12 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λαῷ καὶ ἦσαν
NAS: among the people; and they were all
KJV: among the people; (and
INT: among the people and they were

Acts 5:13 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ λαός
NAS: with them; however, the people held them in high esteem.
KJV: but the people magnified
INT: them the people

Acts 5:20 N-DMS
GRK: ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ
NAS: and speak to the people in the temple
KJV: the temple to the people all
INT: temple to the people all the

Acts 5:25 N-AMS
GRK: διδάσκοντες τὸν λαόν
NAS: and teaching the people!
KJV: and teaching the people.
INT: teaching the people

Acts 5:26 N-AMS
GRK: γὰρ τὸν λαόν μὴ λιθασθῶσιν
NAS: (for they were afraid of the people, that they might be stoned).
KJV: they feared the people, lest
INT: indeed the people lest they might be stoned

Acts 5:34 N-DMS
GRK: παντὶ τῷ λαῷ ἐκέλευσεν ἔξω
NAS: by all the people, stood
KJV: among all the people, and commanded
INT: by all the people commanded out

Acts 5:37 N-AMS
GRK: καὶ ἀπέστησεν λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ
NAS: and drew away [some] people after
KJV: drew away much people after him:
INT: and drew away people after him

Acts 6:8 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λαῷ
NAS: and signs among the people.
KJV: miracles among the people.
INT: among the people

Acts 6:12 N-AMS
GRK: τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς
NAS: And they stirred up the people, the elders
KJV: they stirred up the people, and
INT: moreover the people and the

Acts 7:17 N-NMS
GRK: ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη
NAS: to Abraham, the people increased
KJV: to Abraham, the people grew
INT: increased the people and multiplied

Acts 7:34 N-GMS
GRK: κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ
NAS: THE OPPRESSION OF MY PEOPLE IN EGYPT
KJV: of my people which
INT: ill-treatment of the people of me

Acts 10:2 N-DMS
GRK: πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος
NAS: alms to the [Jewish] people and prayed
KJV: much alms to the people, and prayed
INT: much to the people and praying

Acts 10:41 N-DMS
GRK: παντὶ τῷ λαῷ ἀλλὰ μάρτυσιν
NAS: not to all the people, but to witnesses
KJV: to all the people, but
INT: to all the people but to witnesses

Acts 10:42 N-DMS
GRK: κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι
NAS: us to preach to the people, and solemnly to testify
KJV: to preach unto the people, and
INT: to proclaim to the people and to testify fully

Acts 12:4 N-DMS
GRK: αὐτὸν τῷ λαῷ
NAS: to bring him out before the people.
KJV: him forth to the people.
INT: him to the people

Acts 12:11 N-GMS
GRK: προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων
NAS: that the Jewish people were expecting.
KJV: the expectation of the people of the Jews.
INT: expectation of the people of the Jews

Acts 13:15 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαόν λέγετε
NAS: of exhortation for the people, say
KJV: of exhortation for the people, say on.
INT: to the people speak

Acts 13:17 N-GMS
GRK: θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ
NAS: The God of this people Israel chose
KJV: The God of this people of Israel chose
INT: God of the people of this Israel

Acts 13:17 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν
NAS: and made the people great
KJV: exalted the people when
INT: and the people exalted in

Acts 13:24 N-DMS
GRK: παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ
NAS: to all the people of Israel.
KJV: to all the people of Israel.
INT: to all the people of Israel

Acts 13:31 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαόν
NAS: are now His witnesses to the people.
KJV: witnesses unto the people.
INT: to the people

Acts 15:14 N-AMS
GRK: ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι
NAS: the Gentiles a people for His name.
KJV: to take out of them a people for his
INT: out of Gentiles a people for the name

Acts 18:10 N-NMS
GRK: σε διότι λαός ἐστί μοι
NAS: you, for I have many people in this
KJV: have much people in this
INT: you because people there is to me

Acts 19:4 N-DMS
GRK: μετανοίας τῷ λαῷ λέγων εἰς
NAS: telling the people to believe
KJV: saying unto the people, that
INT: of repentance to the people saying On

Acts 21:28 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ
NAS: against our people and the Law
KJV: against the people, and
INT: against the people and the

Acts 21:30 N-GMS
GRK: συνδρομὴ τοῦ λαοῦ καὶ ἐπιλαβόμενοι
NAS: was provoked, and the people rushed together,
KJV: and the people ran together:
INT: a commotion of the people and having laid hold

Acts 21:36 N-GMS
GRK: πλῆθος τοῦ λαοῦ κράζοντες Αἶρε
NAS: for the multitude of the people kept following
KJV: the multitude of the people followed after,
INT: multitude of the people crying out Away with

Acts 21:39 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαόν
NAS: you, allow me to speak to the people.
KJV: to speak unto the people.
INT: to the people

Acts 21:40 N-DMS
GRK: χειρὶ τῷ λαῷ πολλῆς δὲ
NAS: motioned to the people with his hand;
KJV: with the hand unto the people. And
INT: hand to the people great moreover

Acts 23:5 N-GMS
GRK: Ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ
NAS: EVIL OF A RULER OF YOUR PEOPLE.'
KJV: of the ruler of thy people.
INT: A ruler of the people of you not

Acts 26:17 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ
NAS: rescuing you from the [Jewish] people and from the Gentiles,
KJV: from the people, and
INT: from among the people and from

Acts 26:23 N-DMS
GRK: τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς
NAS: both to the [Jewish] people and to the Gentiles.
KJV: light unto the people, and
INT: to both our people and to the

Acts 28:17 N-DMS
GRK: ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς
NAS: against our people or
KJV: nothing against the people, or customs
INT: having done the people or the

Acts 28:26 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ
NAS: TO THIS PEOPLE AND SAY,
KJV: unto this people, and say,
INT: to the people this and

Acts 28:27 N-GMS
GRK: καρδία τοῦ λαοῦ τούτου καὶ
NAS: OF THIS PEOPLE HAS BECOME DULL,
KJV: of this people is waxed gross,
INT: heart of the people this and

Romans 9:25 N-AMS
GRK: τὸν οὐ λαόν μου λαόν
NAS: THOSE WHO WERE NOT MY PEOPLE, 'MY PEOPLE,'
KJV: them my people, which were not
INT: that which [is] not people of me people

Romans 9:25 N-AMS
GRK: λαόν μου λαόν μου καὶ
NAS: WHO WERE NOT MY PEOPLE, 'MY PEOPLE,' AND HER WHO WAS NOT BELOVED,
KJV: my people; and
INT: people of me people of me and

Romans 9:26 N-NMS
GRK: αὐτοῖς Οὐ λαός μου ὑμεῖς
NAS: IT WAS SAID TO THEM, 'YOU ARE NOT MY PEOPLE,' THERE
KJV: my people; there
INT: to them Not people of me [are] you

Romans 10:21 N-AMS
GRK: μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ
NAS: AND OBSTINATE PEOPLE.
KJV: and gainsaying people.
INT: of me to a people disobeying and

Romans 11:1 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ μὴ
NAS: has not rejected His people, has He? May it never
KJV: cast away his people? God forbid. For
INT: God the people of him never

Romans 11:2 N-AMS
GRK: θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν
NAS: has not rejected His people whom
KJV: his people which
INT: God the people of him whom

Romans 15:10 N-GMS
GRK: μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ
NAS: O GENTILES, WITH HIS PEOPLE.
KJV: with his people.
INT: with the people of him

Romans 15:11 N-NMP
GRK: πάντες οἱ λαοί
NAS: AND LET ALL THE PEOPLES PRAISE
KJV: him, all ye people.
INT: all the peoples

1 Corinthians 10:7 N-NMS
GRK: Ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ
NAS: of them were; as it is written, THE PEOPLE SAT DOWN
KJV: it is written, The people sat down
INT: Sat down the people to eat and

1 Corinthians 14:21 N-DMS
GRK: λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ καὶ
NAS: TO THIS PEOPLE, AND EVEN
KJV: unto this people; and
INT: I will speak to the people this and

2 Corinthians 6:16 N-NMS
GRK: ἔσονταί μου λαός
NAS: THEM; AND I WILL BE THEIR GOD, AND THEY SHALL BE MY PEOPLE.
KJV: shall be my people.
INT: will be to me a people

Titus 2:14 N-AMS
GRK: καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον ζηλωτὴν
NAS: for Himself a people for His own
KJV: a peculiar people, zealous
INT: might purify to himself a people specially chosen zealous

Hebrews 2:17 N-GMS
GRK: ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ
NAS: for the sins of the people.
KJV: the sins of the people.
INT: sins of the people

Hebrews 4:9 N-DMS
GRK: σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ
NAS: a Sabbath rest for the people of God.
KJV: therefore a rest to the people of God.
INT: a sabbath rest to the people of God

Hebrews 5:3 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ
NAS: [sacrifices] for sins, as for the people, so
KJV: as for the people, so also
INT: for the people so also

Hebrews 7:5 N-AMS
GRK: ἀποδεκατοῦν τὸν λαὸν κατὰ τὸν
NAS: to collect a tenth from the people, that is, from their brethren,
KJV: to take tithes of the people according to
INT: to take tithes from the people according to the

Hebrews 7:11 N-NMS
GRK: ἦν ὁ λαὸς γὰρ ἐπ'
NAS: (for on the basis of it the people received the Law),
KJV: it the people received the law,)
INT: were the people indeed upon

Hebrews 7:27 N-GMS
GRK: τῶν τοῦ λαοῦ τοῦτο γὰρ
NAS: and then for the [sins] of the people, because
KJV: and then for the people's: for
INT: for those of the people this indeed

Hebrews 8:10 N-AMS
GRK: μοι εἰς λαόν
NAS: AND I WILL BE THEIR GOD, AND THEY SHALL BE MY PEOPLE.
KJV: to me a people:
INT: me to people

Hebrews 9:7 N-GMS
GRK: τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων
NAS: and for the sins of the people committed in ignorance.
KJV: and [for] the errors of the people:
INT: the of the people sins of ignorance

Hebrews 9:19 N-DMS
GRK: παντὶ τῷ λαῷ λαβὼν τὸ
NAS: to all the people according
KJV: to all the people according
INT: to all the people having taken the

Hebrews 9:19 N-AMS
GRK: πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν
NAS: itself and all the people,
KJV: and all the people,
INT: all the people he sprinkled

Hebrews 10:30 N-AMS
GRK: Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ
NAS: THE LORD WILL JUDGE HIS PEOPLE.
KJV: shall judge his people.
INT: [the] Lord the people of him

Hebrews 11:25 N-DMS
GRK: συνκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ
NAS: to endure ill-treatment with the people of God
KJV: to suffer affliction with the people of God,
INT: to suffer affliction with the people of God

Hebrews 13:12 N-AMS
GRK: αἵματος τὸν λαόν ἔξω τῆς
NAS: that He might sanctify the people through
KJV: he might sanctify the people with
INT: blood the people outside the

1 Peter 2:9 N-NMS
GRK: ἔθνος ἅγιον λαὸς εἰς περιποίησιν
NAS: NATION, A PEOPLE FOR [God's] OWN POSSESSION,
KJV: a peculiar people; that
INT: a nation holy a people for a possession

1 Peter 2:10 N-NMS
GRK: ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ
NAS: for you once were NOT A PEOPLE, but now
KJV: [were] not a people, but
INT: once [were] not a people now however

1 Peter 2:10 N-NMS
GRK: νῦν δὲ λαὸς θεοῦ οἱ
NAS: but now you are THE PEOPLE OF GOD;
KJV: but [are] now the people of God: which
INT: now however people God's who

2 Peter 2:1 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λαῷ ὡς καὶ
NAS: among the people, just
KJV: also among the people, even as
INT: among the people as also

Jude 1:5 N-AMS
GRK: Κύριος ἅπαξ λαὸν ἐκ γῆς
NAS: after saving a people out of the land
KJV: having saved the people out of
INT: Lord once for all a people out of [the] land

Revelation 5:9 N-GMS
GRK: γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους
NAS: and tongue and people and nation.
KJV: tongue, and people, and nation;
INT: tongue and people and nation

Revelation 7:9 N-GMP
GRK: φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν
NAS: and [all] tribes and peoples and tongues,
KJV: kindreds, and people, and tongues,
INT: tribes and peoples and tongues

Revelation 10:11 N-DMP
GRK: προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσιν
NAS: many peoples and nations
KJV: before many peoples, and nations,
INT: to prophesy as to peoples and nations

Revelation 11:9 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν
NAS: Those from the peoples and tribes
KJV: they of the people and kindreds
INT: [some] of the people and tribes

Revelation 13:7 N-AMS
GRK: φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν
NAS: tribe and people and tongue
INT: tribe and people and tongue

Revelation 14:6 N-AMS
GRK: γλῶσσαν καὶ λαόν
NAS: and tribe and tongue and people;
KJV: tongue, and people,
INT: tongue and people

Revelation 17:15 N-NMP
GRK: πόρνη κάθηται λαοὶ καὶ ὄχλοι
NAS: sits, are peoples and multitudes
KJV: sitteth, are peoples, and multitudes,
INT: prostitute sits peoples and multitudes

Revelation 18:4 N-NMS
GRK: Ἐξέλθατε ὁ λαός μου ἐξ
NAS: Come out of her, my people, so
KJV: her, my people, that ye be
INT: Come you the people of me out of

Revelation 21:3 N-NMP
GRK: καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται
NAS: among them, and they shall be His people, and God
KJV: shall be his people, and God
INT: and they peoples his will be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page