1484. ἔθνος (ethnos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1484. ἔθνος (ethnos) — 163 Occurrences

Matthew 4:15 N-GNP
GRK: Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν
NAS: THE JORDAN, GALILEE OF THE GENTILES--
KJV: Jordan, Galilee of the Gentiles;
INT: Galilee of the Gentiles

Matthew 6:32 N-NNP
GRK: ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν οἶδεν
NAS: For the Gentiles eagerly seek all
KJV: these things do the Gentiles seek:)
INT: these things the Gentiles seek after knows

Matthew 10:5 N-GNP
GRK: Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε
NAS: in [the] way of [the] Gentiles, and do not enter
KJV: into the way of the Gentiles, and into
INT: Into [the] way of the Gentiles not go off

Matthew 10:18 N-DNP
GRK: καὶ τοῖς ἔθνεσιν
NAS: as a testimony to them and to the Gentiles.
KJV: against them and the Gentiles.
INT: and to the Gentiles

Matthew 12:18 N-DNP
GRK: κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ
NAS: JUSTICE TO THE GENTILES.
KJV: judgment to the Gentiles.
INT: judgment to the Gentiles he will declare

Matthew 12:21 N-NNP
GRK: ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν
NAS: AND IN HIS NAME THE GENTILES WILL HOPE.
KJV: name shall the Gentiles trust.
INT: name of him [the] Gentiles will hope

Matthew 20:19 N-DNP
GRK: αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ
NAS: and will hand Him over to the Gentiles to mock
KJV: him to the Gentiles to
INT: him to the Gentiles to

Matthew 20:25 N-GNP
GRK: ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν
NAS: that the rulers of the Gentiles lord it over
KJV: the princes of the Gentiles exercise dominion over
INT: rulers of the Gentiles exercise lordship over them

Matthew 21:43 N-DNS
GRK: καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς
NAS: from you and given to a people, producing
KJV: given to a nation bringing forth
INT: and it will be given to a people producing the

Matthew 24:7 N-NNS
GRK: ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος
NAS: For nation will rise against
KJV: For nation shall rise against
INT: will rise up indeed nation against nation

Matthew 24:7 N-ANS
GRK: ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία
NAS: against nation, and kingdom
KJV: shall rise against nation, and kingdom
INT: nation against nation and kingdom

Matthew 24:9 N-GNP
GRK: πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ
NAS: by all nations because
KJV: of all nations for my
INT: all the nations on account of the

Matthew 24:14 N-DNP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν καὶ τότε
NAS: to all the nations, and then
KJV: a witness unto all nations; and then
INT: to all the nations and then

Matthew 25:32 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἀφορίσει
NAS: All the nations will be gathered
KJV: all nations: and
INT: all the nations and he will separate

Matthew 28:19 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς
NAS: of all the nations, baptizing
KJV: and teach all nations, baptizing them
INT: all the nations baptizing them

Mark 10:33 N-DNP
GRK: αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν
NAS: and will hand Him over to the Gentiles.
KJV: shall deliver him to the Gentiles:
INT: him to the Gentiles

Mark 10:42 N-GNP
GRK: ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν
NAS: as rulers of the Gentiles lord it over
KJV: to rule over the Gentiles exercise lordship
INT: to rule over the Gentiles exercise lordship over them

Mark 11:17 N-DNP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑμεῖς δὲ
NAS: FOR ALL THE NATIONS? But you have made
KJV: of all nations the house
INT: for all the nations you however

Mark 13:8 N-NNS
GRK: ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ' ἔθνος
NAS: For nation will rise up against
KJV: For nation shall rise against
INT: will rise up indeed nation against nation

Mark 13:8 N-ANS
GRK: ἔθνος ἐπ' ἔθνος καὶ βασιλεία
NAS: up against nation, and kingdom
KJV: shall rise against nation, and kingdom
INT: nation against nation and kingdom

Mark 13:10 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ
NAS: be preached to all the nations.
KJV: among all nations.
INT: all the nations first must

Luke 2:32 N-GNP
GRK: εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν
NAS: OF REVELATION TO THE GENTILES, And the glory
KJV: to lighten the Gentiles, and the glory
INT: for revelation of [the] Gentiles and glory

Luke 7:5 N-ANS
GRK: γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ
NAS: for he loves our nation and it was he who built
KJV: he loveth our nation, and he
INT: indeed the nation of us and

Luke 12:30 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου
NAS: these things the nations of the world
KJV: do the nations of the world
INT: all the nations of the world

Luke 18:32 N-DNP
GRK: γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται
NAS: For He will be handed over to the Gentiles, and will be mocked
KJV: he shall be delivered unto the Gentiles, and
INT: indeed to the Gentiles and will be mocked

Luke 21:10 N-NNS
GRK: αὐτοῖς Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ' ἔθνος
NAS: He continued by saying to them, Nation will rise
KJV: unto them, Nation shall rise
INT: to them will rise up nation against nation

Luke 21:10 N-ANS
GRK: ἔθνος ἐπ' ἔθνος καὶ βασιλεία
NAS: against nation and kingdom
KJV: shall rise against nation, and kingdom
INT: nation against nation and kingdom

Luke 21:24 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη πάντα καὶ
NAS: into all the nations; and Jerusalem
KJV: into all nations: and Jerusalem
INT: into the nations all and

Luke 21:24 N-GNP
GRK: πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι οὗ
NAS: will be trampled under foot by the Gentiles until
KJV: of the Gentiles, until
INT: trodden down by [the] Gentiles until one

Luke 21:24 N-GNP
GRK: ἔσονται καιροὶ ἐθνῶν
NAS: the times of the Gentiles are fulfilled.
KJV: the times of the Gentiles be fulfilled.
INT: be [the] times of [the] Gentiles

Luke 21:25 N-GNP
GRK: γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ
NAS: dismay among nations, in perplexity
KJV: distress of nations, with
INT: earth distress of Gentiles with perplexity

Luke 22:25 N-GNP
GRK: βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν
NAS: to them, The kings of the Gentiles lord it over
KJV: The kings of the Gentiles exercise lordship over
INT: kings of the Gentiles rule over them

Luke 23:2 N-ANS
GRK: διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ
NAS: misleading our nation and forbidding
KJV: [fellow] perverting the nation, and
INT: perverting the nation of us and

Luke 24:47 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη ἀρξάμενοι ἀπὸ
NAS: to all the nations, beginning
KJV: among all nations, beginning at
INT: all nations having begun at

John 11:48 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ἔθνος
NAS: both our place and our nation.
KJV: place and nation.
INT: and the nation

John 11:50 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται
NAS: and that the whole nation not perish.
KJV: and that the whole nation perish not.
INT: all the nation should perish

John 11:51 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ἔθνους
NAS: was going to die for the nation,
KJV: die for that nation;
INT: for the nation

John 11:52 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον ἀλλ'
NAS: and not for the nation only,
KJV: not for that nation only, but
INT: for the nation only but

John 18:35 N-NNS
GRK: εἰμι τὸ ἔθνος τὸ σὸν
NAS: not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests
KJV: Thine own nation and
INT: am the Nation of you

Acts 2:5 N-GNS
GRK: ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ
NAS: men from every nation under heaven.
KJV: out of every nation under heaven.
INT: from every nation of those under

Acts 4:25 N-NNP
GRK: τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ
NAS: WHY DID THE GENTILES RAGE,
KJV: Why did the heathen rage, and
INT: what did rage Gentiles and peoples

Acts 4:27 N-DNP
GRK: Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσιν καὶ λαοῖς
NAS: along with the Gentiles and the peoples
KJV: with the Gentiles, and
INT: Pilate with [the] Gentiles and peoples

Acts 7:7 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν
NAS: AND WHATEVER NATION TO WHICH
KJV: And the nation to whom
INT: and the nation to which if

Acts 7:45 N-GNP
GRK: κατασχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν
NAS: upon dispossessing the nations whom
KJV: the possession of the Gentiles, whom
INT: taking possession of the nations whom drove out

Acts 8:9 N-ANS
GRK: ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας
NAS: and astonishing the people of Samaria,
KJV: bewitched the people of Samaria,
INT: amazing the people of Samaria

Acts 9:15 N-GNP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν τε καὶ
NAS: before the Gentiles and kings
KJV: name before the Gentiles, and kings,
INT: before the Gentiles and also

Acts 10:22 N-GNS
GRK: ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων
NAS: of by the entire nation of the Jews,
KJV: all the nation of the Jews,
INT: all the nation of the Jews

Acts 10:35 N-DNS
GRK: ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος
NAS: but in every nation the man who fears
KJV: in every nation he that feareth him,
INT: in every nation he that fears

Acts 10:45 N-ANP
GRK: ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ
NAS: had been poured out on the Gentiles also.
KJV: that on the Gentiles also
INT: upon the Gentiles the gift

Acts 11:1 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν
NAS: heard that the Gentiles also
KJV: heard that the Gentiles had also
INT: also the Gentiles received the

Acts 11:18 N-DNP
GRK: καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ θεὸς
NAS: has granted to the Gentiles also
KJV: also to the Gentiles granted
INT: also to the Gentiles God

Acts 13:19 N-ANP
GRK: καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν
NAS: seven nations in the land
KJV: seven nations in
INT: And having destroyed nations seven in

Acts 13:46 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη
NAS: we are turning to the Gentiles.
KJV: we turn to the Gentiles.
INT: to the Gentiles

Acts 13:47 N-GNP
GRK: εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί
NAS: YOU AS A LIGHT FOR THE GENTILES, THAT YOU MAY BRING
KJV: a light of the Gentiles, that thou
INT: for a light of [the] Gentiles [that] be

Acts 13:48 N-NNP
GRK: δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ
NAS: When the Gentiles heard
KJV: And when the Gentiles heard this,
INT: moreover the Gentiles rejoiced and

Acts 14:2 N-GNP
GRK: ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν
NAS: up the minds of the Gentiles and embittered
KJV: Jews stirred up the Gentiles, and made
INT: minds of the Gentiles against the

Acts 14:5 N-GNP
GRK: ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ
NAS: by both the Gentiles and the Jews
KJV: both of the Gentiles, and also
INT: a rush of the Gentiles both and

Acts 14:16 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς
NAS: all the nations to go
KJV: all nations to walk
INT: all the nations to go the

Acts 14:27 N-DNP
GRK: ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως
NAS: a door of faith to the Gentiles.
KJV: the door of faith unto the Gentiles.
INT: he opened to the Gentiles a door of faith

Acts 15:3 N-GNP
GRK: ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐποίουν
NAS: the conversion of the Gentiles, and were bringing
KJV: the conversion of the Gentiles: and
INT: conversion of the Gentiles And they caused

Acts 15:7 N-ANP
GRK: ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον
NAS: you, that by my mouth the Gentiles would hear
KJV: among us, that the Gentiles by my
INT: [for] to hear the Gentiles the word

Acts 15:12 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι' αὐτῶν
NAS: through them among the Gentiles.
KJV: among the Gentiles by
INT: among the Gentiles by them

Acts 15:14 N-GNP
GRK: λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ
NAS: from among the Gentiles a people
KJV: did visit the Gentiles, to take
INT: to take out of Gentiles a people for the

Acts 15:17 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη ἐφ' οὓς
NAS: AND ALL THE GENTILES WHO
KJV: and all the Gentiles, upon whom
INT: all the Gentiles upon whom

Acts 15:19 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ
NAS: to God from among the Gentiles,
KJV: from among the Gentiles are turned
INT: from the Gentiles are turning to

Acts 15:23 N-GNP
GRK: τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν
NAS: who are from the Gentiles, greetings.
KJV: which are of the Gentiles in Antioch
INT: from among [the] Gentiles greeting

Acts 17:26 N-ANS
GRK: ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν
NAS: [man] every nation of mankind
KJV: blood all nations of men for to dwell
INT: one every nation of men to dwell

Acts 18:6 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι
NAS: on I will go to the Gentiles.
KJV: I will go unto the Gentiles.
INT: to the Gentiles I will go

Acts 21:11 N-GNP
GRK: εἰς χεῖρας ἐθνῶν
NAS: him into the hands of the Gentiles.'
KJV: [him] into the hands of the Gentiles.
INT: into [the] hands of [the] Gentiles

Acts 21:19 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς
NAS: among the Gentiles through
KJV: had wrought among the Gentiles by his
INT: among the Gentiles by the

Acts 21:21 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους
NAS: who are among the Gentiles to forsake
KJV: which are among the Gentiles to
INT: among the Gentiles all Jews

Acts 21:25 N-GNP
GRK: τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν
NAS: But concerning the Gentiles who have believed,
KJV: touching the Gentiles which believe,
INT: those who have believed of the Gentiles we wrote

Acts 22:21 N-ANP
GRK: ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ
NAS: you far away to the Gentiles.'
KJV: far hence unto the Gentiles.
INT: I to Gentiles afar off will send forth

Acts 24:2 N-DNS
GRK: γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ
NAS: are being carried out for this nation,
KJV: are done unto this nation by thy
INT: being done to the nation this through

Acts 24:10 N-DNS
GRK: κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος
NAS: to this nation, I cheerfully
KJV: unto this nation, I do
INT: judge to the nation this knowing

Acts 24:17 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην
NAS: alms to my nation and to present
KJV: to my nation, and offerings.
INT: to the nation of me I arrived

Acts 26:4 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν
NAS: among my [own] nation and at Jerusalem;
KJV: among mine own nation at Jerusalem,
INT: among the nation of me in

Acts 26:17 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἐθνῶν εἰς οὓς
NAS: you from the [Jewish] people and from the Gentiles, to whom
KJV: and [from] the Gentiles, unto
INT: from the Gentiles to whom

Acts 26:20 N-DNP
GRK: καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπήγγελλον μετανοεῖν
NAS: of Judea, and [even] to the Gentiles, that they should repent
KJV: and [then] to the Gentiles, that they should repent
INT: and to the Gentiles declaring [to them] to repent

Acts 26:23 N-DNP
GRK: καὶ τοῖς ἔθνεσιν
NAS: to the [Jewish] people and to the Gentiles.
KJV: unto the people, and to the Gentiles.
INT: and to the Gentiles

Acts 28:19 N-GNS
GRK: ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων
NAS: any accusation against my nation.
KJV: to accuse my nation of.
INT: as the nation of me having

Acts 28:28 N-DNP
GRK: ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο
NAS: has been sent to the Gentiles; they will also
KJV: is sent unto the Gentiles, and
INT: that to the Gentiles is sent this

Romans 1:5 N-DNP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ
NAS: all the Gentiles for His name's
KJV: among all nations, for his
INT: all the Gentiles in behalf of the

Romans 1:13 N-DNP
GRK: τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν
NAS: as among the rest of the Gentiles.
KJV: among other Gentiles.
INT: the other Gentiles

Romans 2:14 N-NNP
GRK: ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ
NAS: For when Gentiles who do not have
KJV: For when the Gentiles, which have
INT: when indeed Gentiles which not

Romans 2:24 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν καθὼς γέγραπται
NAS: AMONG THE GENTILES BECAUSE
KJV: among the Gentiles through
INT: among the Gentiles as it has been written

Romans 3:29 N-GNP
GRK: οὐχὶ καὶ ἐθνῶν ναὶ καὶ
NAS: only? Is He not [the God] of Gentiles also?
KJV: also of the Gentiles? Yes,
INT: and not also of Gentiles Yes also

Romans 3:29 N-GNP
GRK: ναὶ καὶ ἐθνῶν
NAS: also? Yes, of Gentiles also,
KJV: Yes, of the Gentiles also:
INT: Yes also of Gentiles

Romans 4:17 N-GNP
GRK: Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε
NAS: OF MANY NATIONS HAVE I MADE
KJV: of many nations,) before
INT: A father of many nations I have made you

Romans 4:18 N-GNP
GRK: πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ
NAS: of many nations according
KJV: of many nations, according
INT: father of many nations according to that which

Romans 9:24 N-GNP
GRK: καὶ ἐξ ἐθνῶν
NAS: but also from among Gentiles.
KJV: also of the Gentiles?
INT: also from among [the] Gentiles

Romans 9:30 N-NNP
GRK: ἐροῦμεν ὅτι ἔθνη τὰ μὴ
NAS: then? That Gentiles, who did not pursue
KJV: That the Gentiles, which
INT: will we say That Gentiles who not

Romans 10:19 N-DNS
GRK: ἐπ' οὐκ ἔθνει ἐπ' ἔθνει
NAS: I WILL MAKE YOU JEALOUS BY THAT WHICH IS NOT A NATION, BY A NATION
KJV: [them that are] no people, [and] by
INT: through [those] not a nation through a nation

Romans 10:19 N-DNS
GRK: ἔθνει ἐπ' ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ
NAS: BY THAT WHICH IS NOT A NATION, BY A NATION WITHOUT UNDERSTANDING
KJV: a foolish nation I will anger
INT: a nation through a nation without understanding I will anger

Romans 11:11 N-DNP
GRK: σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ
NAS: salvation [has come] to the Gentiles, to make them jealous.
KJV: salvation [is come] unto the Gentiles, for to
INT: salvation [is] to the Gentiles for

Romans 11:12 N-GNP
GRK: αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν πόσῳ μᾶλλον
NAS: is riches for the Gentiles, how much
KJV: the riches of the Gentiles; how
INT: of them [is the] riches of [the] Gentiles how much more

Romans 11:13 N-DNP
GRK: λέγω τοῖς ἔθνεσιν ἐφ' ὅσον
NAS: But I am speaking to you who are Gentiles. Inasmuch
KJV: I speak to you Gentiles, inasmuch as I
INT: I speak the Gentiles inasmuch as much as

Romans 11:13 N-GNP
GRK: εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος τὴν
NAS: an apostle of Gentiles, I magnify
KJV: the apostle of the Gentiles, I magnify
INT: am I of [the] Gentiles apostle the

Romans 11:25 N-GNP
GRK: πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ
NAS: the fullness of the Gentiles has come
KJV: the fulness of the Gentiles be come in.
INT: fullness of the Gentiles be come in

Romans 15:9 N-NNP
GRK: τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους
NAS: and for the Gentiles to glorify God
KJV: And that the Gentiles might glorify
INT: and [the] Gentiles for mercy

Romans 15:9 N-DNP
GRK: σοι ἐν ἔθνεσιν καὶ τῷ
NAS: TO YOU AMONG THE GENTILES, AND I WILL SING
KJV: to thee among the Gentiles, and sing
INT: you among [the] Gentiles and to the

Romans 15:10 N-VNP
GRK: λέγει Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ
NAS: REJOICE, O GENTILES, WITH HIS PEOPLE.
KJV: Rejoice, ye Gentiles, with
INT: it says Rejoice you Gentiles with the

Romans 15:11 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη τὸν κύριον
NAS: ALL YOU GENTILES, AND LET ALL
KJV: all ye Gentiles; and laud
INT: all the Gentiles the Lord

Romans 15:12 N-GNP
GRK: ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν ἐπ' αὐτῷ
NAS: TO RULE OVER THE GENTILES, IN HIM SHALL THE GENTILES
KJV: to reign over the Gentiles; in
INT: arises to rule [the] Gentiles in him

Romans 15:12 N-NNP
GRK: ἐπ' αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν
NAS: OVER THE GENTILES, IN HIM SHALL THE GENTILES HOPE.
KJV: him shall the Gentiles trust.
INT: in him [the] Gentiles will hope

Romans 15:16 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη ἱερουργοῦντα τὸ
NAS: Jesus to the Gentiles, ministering as a priest
KJV: to the Gentiles, ministering
INT: to the Gentiles administering in sacred service the

Romans 15:16 N-GNP
GRK: προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος ἡγιασμένη
NAS: that [my] offering of the Gentiles may become
KJV: the offering up of the Gentiles might be
INT: offering up of the Gentiles acceptable sanctified

Romans 15:18 N-GNP
GRK: εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ καὶ
NAS: in the obedience of the Gentiles by word
KJV: to make the Gentiles obedient,
INT: for [the] obedience of [the] Gentiles by word and

Romans 15:27 N-NNP
GRK: ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη ὀφείλουσιν καὶ
NAS: to them. For if the Gentiles have shared
KJV: if the Gentiles have been made partakers
INT: participated the Gentiles they ought also

Romans 16:4 N-GNP
GRK: ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν
NAS: all the churches of the Gentiles;
KJV: all the churches of the Gentiles.
INT: churches of the Gentiles

Romans 16:26 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος
NAS: to all the nations, [leading] to obedience
KJV: to all nations for the obedience
INT: all the nations having been made known

1 Corinthians 1:23 N-DNP
GRK: μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν
NAS: a stumbling block and to Gentiles foolishness,
INT: indeed a stumbling block to Greeks moreover foolishness

1 Corinthians 5:1 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὥστε γυναῖκά
NAS: among the Gentiles, that someone
KJV: as named among the Gentiles, that one
INT: among the pagans so as wife

1 Corinthians 10:20 N-NNP
GRK: θύουσιν τὰ ἔθνη δαιμονίοις καὶ
NAS: [No], but [I say] that the things which the Gentiles sacrifice,
KJV: the things which the Gentiles sacrifice,
INT: sacrifice the Gentiles to demons and

1 Corinthians 12:2 N-NNP
GRK: ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς
NAS: that when you were pagans, [you were] led astray
KJV: ye were Gentiles, carried away
INT: that when Gentiles you were to

2 Corinthians 11:26 N-GNP
GRK: κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν κινδύνοις ἐν
NAS: dangers from the Gentiles, dangers
KJV: by the heathen, [in] perils
INT: in perils from [the] Gentiles in perils in

Galatians 1:16 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν εὐθέως οὐ
NAS: Him among the Gentiles, I did not immediately
KJV: among the heathen; immediately
INT: among the Gentiles immediately not

Galatians 2:2 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν κατ' ἰδίαν
NAS: among the Gentiles, but [I did so] in private
KJV: among the Gentiles, but
INT: among the Gentiles apart individually

Galatians 2:8 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη
NAS: for me also to the Gentiles),
KJV: in me toward the Gentiles:)
INT: toward the Gentiles

Galatians 2:9 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη αὐτοὶ δὲ
NAS: so that we [might] [go] to the Gentiles and they to the circumcised.
KJV: [should go] unto the heathen, and
INT: to the Gentiles they moreover

Galatians 2:12 N-GNP
GRK: μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν ὅτε
NAS: he used to eat with the Gentiles; but when
KJV: he did eat with the Gentiles: but when
INT: with the Gentiles he was eating when

Galatians 2:14 N-ANP
GRK: πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν
NAS: [is it that] you compel the Gentiles to live like Jews?
KJV: compellest thou the Gentiles to live as do the Jews?
INT: why the Gentiles do you compel to Judaize

Galatians 2:15 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί
NAS: from among the Gentiles;
KJV: sinners of the Gentiles,
INT: not of [the] Gentiles sinners

Galatians 3:8 N-ANP
GRK: δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ θεὸς
NAS: would justify the Gentiles by faith,
KJV: would justify the heathen through
INT: justifies the Gentiles God

Galatians 3:8 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη
NAS: [saying], ALL THE NATIONS WILL BE BLESSED
KJV: shall all nations be blessed.
INT: all the nations

Galatians 3:14 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία
NAS: might come to the Gentiles, so
KJV: on the Gentiles through
INT: to the Gentiles the blessing

Ephesians 2:11 N-NNP
GRK: ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί
NAS: that formerly you, the Gentiles in the flesh,
KJV: [being] in time past Gentiles in
INT: you the Gentiles in [the] flesh

Ephesians 3:1 N-GNP
GRK: ὑμῶν τῶν ἐθνῶν
NAS: Jesus for the sake of you Gentiles--
KJV: for you Gentiles,
INT: you Gentiles

Ephesians 3:6 N-ANP
GRK: εἶναι τὰ ἔθνη συνκληρονόμα καὶ
NAS: [to be specific], that the Gentiles are fellow heirs
KJV: That the Gentiles should be
INT: to be the Gentiles joint-heirs and

Ephesians 3:8 N-DNP
GRK: αὕτη τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ
NAS: to preach to the Gentiles the unfathomable
KJV: among the Gentiles the unsearchable
INT: this the Gentiles to preach the gospel the

Ephesians 4:17 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν
NAS: just as the Gentiles also
KJV: as other Gentiles walk, in
INT: also the [the] Gentiles are walking in

Colossians 1:27 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὅ ἐστιν
NAS: among the Gentiles, which
KJV: mystery among the Gentiles; which is
INT: among the Gentiles which is

1 Thessalonians 2:16 N-DNP
GRK: ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα
NAS: us from speaking to the Gentiles so
KJV: to speak to the Gentiles that
INT: us to the Gentiles to speak that

1 Thessalonians 4:5 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ
NAS: like the Gentiles who do not know
KJV: even as the Gentiles which know
INT: also the Gentiles who not

1 Timothy 2:7 N-GNP
GRK: ψεύδομαι διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει
NAS: as a teacher of the Gentiles in faith
KJV: a teacher of the Gentiles in
INT: I do lie a teacher of [the] Gentiles in faith

1 Timothy 3:16 N-DNP
GRK: ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν ἐπιστεύθη ἐν
NAS: among the nations, Believed
KJV: unto the Gentiles, believed on
INT: was proclaimed among [the] Gentiles was believed on in

2 Timothy 4:17 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἐρρύσθην
NAS: and that all the Gentiles might hear;
KJV: [that] all the Gentiles might hear:
INT: all the Gentiles and I was delivered

1 Peter 2:9 N-NNS
GRK: βασίλειον ἱεράτευμα ἔθνος ἅγιον λαὸς
NAS: A HOLY NATION, A PEOPLE
KJV: an holy nation, a peculiar
INT: a royal priesthood a nation holy a people

1 Peter 2:12 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν
NAS: among the Gentiles, so
KJV: among the Gentiles: that,
INT: among the Gentiles having right

1 Peter 4:3 N-GNP
GRK: βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι πεπορευμένους
NAS: out the desire of the Gentiles, having pursued a course
KJV: the will of the Gentiles, when we walked
INT: will of the Gentiles to have produced having walked

Revelation 2:26 N-GNP
GRK: ἐπὶ τῶν ἐθνῶν
NAS: AUTHORITY OVER THE NATIONS;
KJV: power over the nations:
INT: over the nations

Revelation 5:9 N-GNS
GRK: λαοῦ καὶ ἔθνους
NAS: and tongue and people and nation.
KJV: people, and nation;
INT: people and nation

Revelation 7:9 N-GNS
GRK: ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν
NAS: from every nation and [all] tribes
KJV: of all nations, and kindreds,
INT: out of every nation and tribes

Revelation 10:11 N-DNP
GRK: λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις
NAS: peoples and nations and tongues
KJV: peoples, and nations, and tongues,
INT: peoples and nations and tongues

Revelation 11:2 N-DNP
GRK: ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν καὶ τὴν
NAS: it, for it has been given to the nations; and they will tread under foot
KJV: it is given unto the Gentiles: and
INT: it was given [up] to the nations and the

Revelation 11:9 N-GNP
GRK: γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα
NAS: and tongues and nations [will] look
KJV: tongues and nations shall see their
INT: tongues and Gentiles the bodies

Revelation 11:18 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν καὶ
NAS: And the nations were enraged,
KJV: And the nations were angry, and
INT: And the nations were angry and

Revelation 12:5 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ
NAS: all the nations with a rod
KJV: to rule all nations with a rod
INT: all the nations with a rod

Revelation 13:7 N-ANS
GRK: γλῶσσαν καὶ ἔθνος
NAS: and tongue and nation was given
KJV: tongues, and nations.
INT: tongue and nation

Revelation 14:6 N-ANS
GRK: ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν
NAS: and to every nation and tribe
KJV: and to every nation, and kindred,
INT: on every nation and tribe

Revelation 14:8 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη
NAS: all the nations drink
KJV: she made all nations drink of
INT: all the Gentiles

Revelation 15:3 N-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν
INT: King of the nations

Revelation 15:4 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ
NAS: For ALL THE NATIONS WILL COME
KJV: for all nations shall come and
INT: all the nations will come and

Revelation 16:19 N-GNP
GRK: πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν καὶ
NAS: and the cities of the nations fell.
KJV: the cities of the nations fell:
INT: cities of the nations fell and

Revelation 17:15 N-NNP
GRK: εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι
NAS: and multitudes and nations and tongues.
KJV: multitudes, and nations, and tongues.
INT: are and nations and tongues

Revelation 18:3 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη καὶ οἱ
NAS: For all the nations have drunk
KJV: For all nations have drunk of
INT: all the nations and the

Revelation 18:23 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη
NAS: all the nations were deceived
KJV: were all nations deceived.
INT: all the nations

Revelation 19:15 N-ANP
GRK: πατάξῃ τὰ ἔθνη καὶ αὐτὸς
NAS: that with it He may strike down the nations, and He will rule
KJV: it he should smite the nations: and he
INT: he might strike the nations and he

Revelation 20:3 N-ANP
GRK: ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ
NAS: that he would not deceive the nations any longer,
KJV: he should deceive the nations no
INT: any longer the nations until were completed

Revelation 20:8 N-ANP
GRK: πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν
NAS: out to deceive the nations which are in the four
KJV: to deceive the nations which
INT: to mislead the nations which [are] in

Revelation 21:24 N-NNP
GRK: περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ
NAS: The nations will walk by its light,
KJV: And the nations of them which are saved
INT: will walk the nations by the

Revelation 21:26 N-GNP
GRK: τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν
NAS: and the honor of the nations into it;
KJV: and honour of the nations into it.
INT: honor of the nations unto it

Revelation 22:2 N-GNP
GRK: θεραπείαν τῶν ἐθνῶν
NAS: were for the healing of the nations.
KJV: [were] for the healing of the nations.
INT: healing of the nations

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page