1453. ἐγείρω (egeiró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1453. ἐγείρω (egeiró) — 144 Occurrences

Matthew 1:24 V-APP-NMS
GRK: Ἐγερθεὶς δὲ ὁ
NAS: And Joseph awoke from his sleep
INT: having been awoken moreover

Matthew 2:13 V-APP-NMS
GRK: Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ
NAS: and said, Get up! Take
KJV: saying, Arise, and take
INT: to Joseph saying Having risen take with [you] the

Matthew 2:14 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ
NAS: So Joseph got up and took the Child
KJV: When he arose, he took the young child
INT: moreover he having risen took with [him] the

Matthew 2:20 V-APP-NMS
GRK: λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ
NAS: Get up, take the Child
KJV: Saying, Arise, and take
INT: saying Having risen take with [you] the

Matthew 2:21 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ
NAS: So Joseph got up, took the Child
KJV: And he arose, and took the young child
INT: moreover he having risen took with [him] the

Matthew 3:9 V-ANA
GRK: λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ
NAS: is able to raise up children
KJV: stones to raise up children
INT: stones these to raise up children for

Matthew 8:15 V-AIP-3S
GRK: πυρετός καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει
NAS: left her; and she got up and waited
KJV: her: and she arose, and ministered
INT: fever and she arose and ministered

Matthew 8:25 V-AIA-3P
GRK: καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες
NAS: And they came to [Him] and woke Him, saying,
KJV: came to [him], and awoke him,
INT: And having come to [him] they awoke him saying

Matthew 8:26 V-APP-NMS
GRK: ὀλιγόπιστοι τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς
NAS: Then He got up and rebuked
KJV: Then he arose, and rebuked
INT: O [you] of little faith Then having arisen he rebuked the

Matthew 9:5 V-PMA-2S
GRK: ἢ εἰπεῖν Ἔγειρε καὶ περιπάτει
NAS: or to say, 'Get up, and walk'?
KJV: or to say, Arise, and walk?
INT: or to say Arise and walk

Matthew 9:6 V-APP-NMS
GRK: τῷ παραλυτικῷ ἐγερθεὶς ἆρόν σου
NAS: to the paralytic, Get up, pick
KJV: to the sick of the palsy,) Arise, take up
INT: to the paralytic Having arisen take up your

Matthew 9:7 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς
NAS: And he got up and went home.
KJV: And he arose, and departed to
INT: And having arisen he went away to

Matthew 9:19 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus got up and [began] to follow
KJV: And Jesus arose, and followed him,
INT: And having arisen Jesus

Matthew 9:25 V-AIP-3S
GRK: αὐτῆς καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον
NAS: her by the hand, and the girl got up.
KJV: and the maid arose.
INT: of her and arose the girl

Matthew 10:8 V-PMA-2P
GRK: θεραπεύετε νεκροὺς ἐγείρετε λεπροὺς καθαρίζετε
NAS: [the] sick, raise [the] dead,
KJV: the lepers, raise the dead,
INT: heal dead raise lepers cleanse

Matthew 11:5 V-PIM/P-3P
GRK: καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ
NAS: [the] dead are raised up, and [the] POOR
KJV: the dead are raised up, and
INT: and dead are raised and poor

Matthew 11:11 V-RIM/P-3S
GRK: ὑμῖν οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς
NAS: of women there has not arisen [anyone] greater
KJV: not risen a greater than
INT: to you not there has risen among [those] born

Matthew 12:11 V-FIA-3S
GRK: αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ
NAS: will he not take hold of it and lift it out?
KJV: on it, and lift [it] out?
INT: it and will raise [it] up

Matthew 12:42 V-FIP-3S
GRK: βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ
NAS: of [the] South will rise up with this
KJV: of the south shall rise up in
INT: The queen of [the] south will rise up in the

Matthew 14:2 V-AIP-3S
GRK: βαπτιστής αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν
NAS: the Baptist; he has risen from the dead,
KJV: he is risen from
INT: Baptist he is risen from the

Matthew 16:21 V-ANP
GRK: τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
NAS: and be killed, and be raised up on the third
KJV: and be raised again the third
INT: third day to be raised

Matthew 17:7 V-AMP-2P
GRK: αὐτῶν εἶπεν Ἐγέρθητε καὶ μὴ
KJV: and said, Arise, and be
INT: them said Rise up and not

Matthew 17:9 V-ASP-3S
GRK: ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ
NAS: of Man has risen from the dead.
INT: from among [the] dead be risen

Matthew 17:23 V-FIP-3S
GRK: τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται καὶ ἐλυπήθησαν
NAS: and they will kill Him, and He will be raised on the third
KJV: day he shall be raised again. And
INT: third day he will be raised up And they were grieved

Matthew 20:19 V-FIP-3S
GRK: τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
NAS: day He will be raised up.
INT: third day he will rise again

Matthew 24:7 V-FIP-3S
GRK: ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος
NAS: For nation will rise against nation,
KJV: For nation shall rise against nation,
INT: will rise up indeed nation

Matthew 24:11 V-FIP-3P
GRK: πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν
NAS: FALSE prophets will arise and will mislead
KJV: false prophets shall rise, and
INT: many false prophets will arise and will mislead

Matthew 24:24 V-FIP-3P
GRK: ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι
NAS: and false prophets will arise and will show
KJV: For there shall arise false Christs,
INT: There will arise for false Christs

Matthew 25:7 V-AIP-3P
GRK: τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ
NAS: virgins rose and trimmed
KJV: those virgins arose, and trimmed
INT: Then arose all the

Matthew 26:32 V-ANP
GRK: δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω
NAS: But after I have been raised, I will go ahead
KJV: I am risen again, I will go before
INT: moreover being raised I will go before

Matthew 26:46 V-PMM/P-2P
GRK: ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἰδοὺ
NAS: Get up, let us be going; behold,
KJV: Rise, let us be going: behold,
INT: Rise up let us go behold

Matthew 27:52 V-AIP-3P
GRK: κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν
NAS: who had fallen asleep were raised;
KJV: which slept arose,
INT: fallen asleep saints arose

Matthew 27:63 V-PIM/P-1S
GRK: τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι
NAS: three days I [am to] rise again.'
KJV: three days I will rise again.
INT: three days I arise

Matthew 27:64 V-AIP-3S
GRK: τῷ λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν
NAS: to the people, 'He has risen from the dead,'
KJV: unto the people, He is risen from
INT: to the people He is risen from the

Matthew 28:6 V-AIP-3S
GRK: ἔστιν ὧδε ἠγέρθη γὰρ καθὼς
NAS: He is not here, for He has risen, just
KJV: here: for he is risen, as he said.
INT: He is here he is risen indeed as

Matthew 28:7 V-AIP-3S
GRK: αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν
NAS: His disciples that He has risen from the dead;
KJV: that he is risen from
INT: of him that he is risen from the

Mark 1:31 V-AIA-3S
GRK: καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας
NAS: And He came to her and raised her up, taking
KJV: and lifted her up; and immediately
INT: And having come to [her] he raised up her having taken

Mark 2:9 V-PMA-2S
GRK: ἢ εἰπεῖν ἔγειρε καὶ ἆρον
NAS: to say, 'Get up, and pick
KJV: or to say, Arise, and take up
INT: or to say Arise and take up

Mark 2:11 V-PMA-2S
GRK: Σοὶ λέγω ἔγειρε ἆρον τὸν
NAS: I say to you, get up, pick
KJV: I say unto thee, Arise, and take up
INT: To you I say arise take up the

Mark 2:12 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς
NAS: And he got up and immediately picked
KJV: immediately he arose, took up
INT: And he arose and immediately

Mark 3:3 V-PMA-2S
GRK: ἔχοντι ξηράν Ἔγειρε εἰς τὸ
NAS: hand, Get up and come forward!
KJV: the withered hand, Stand forth.
INT: had withered Arise [and come] into the

Mark 4:27 V-PSM/P-3S
GRK: καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ
NAS: at night and gets up by day,
KJV: should sleep, and rise night and
INT: should sleep and rise night and

Mark 4:38 V-PIA-3P
GRK: καθεύδων καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ
NAS: on the cushion; and they woke Him and said
INT: sleeping And they awaken him and

Mark 5:41 V-PMA-2S
GRK: σοὶ λέγω ἔγειρε
NAS: Little girl, I say to you, get up!).
KJV: I say unto thee, arise.
INT: to you I say arise

Mark 6:14 V-RIM/P-3S
GRK: ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν
NAS: the Baptist has risen from the dead,
KJV: the Baptist was risen from
INT: the Baptist is risen from among [the] dead

Mark 6:16 V-AIP-3S
GRK: Ἰωάννην οὗτος ἠγέρθη
NAS: whom I beheaded, has risen!
KJV: beheaded: he is risen from the dead.
INT: John he is risen

Mark 9:27 V-AIA-3S
GRK: χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν καὶ
NAS: him by the hand and raised him; and he got
KJV: and lifted him up; and he arose.
INT: hand him raised up him and

Mark 10:49 V-PMA-2S
GRK: αὐτῷ Θάρσει ἔγειρε φωνεῖ σε
NAS: to him, Take courage, stand up! He is calling
KJV: Be of good comfort, rise; he calleth
INT: to him Take courage rise up he calls you

Mark 12:26 V-PIM/P-3P
GRK: νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε
NAS: that the dead rise again, have you not read
KJV: the dead, that they rise: have ye not
INT: dead that they rise not have you read

Mark 13:8 V-FIP-3S
GRK: ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος
NAS: For nation will rise up against
KJV: For nation shall rise against nation,
INT: will rise up indeed nation

Mark 13:22 V-FIP-3P
GRK: ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι
NAS: and false prophets will arise, and will show
KJV: false prophets shall rise, and
INT: There will arise for false Christs

Mark 14:28 V-ANP
GRK: μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω
NAS: But after I have been raised, I will go ahead
KJV: that I am risen, I will go before
INT: after arising I I will go before

Mark 14:42 V-PMM/P-2P
GRK: ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἰδοὺ
NAS: Get up, let us be going; behold,
KJV: Rise up, let us go; lo,
INT: Rise let us go behold

Mark 16:6 V-AIP-3S
GRK: τὸν ἐσταυρωμένον ἠγέρθη οὐκ ἔστιν
NAS: who has been crucified. He has risen; He is not here;
KJV: was crucified: he is risen; he is
INT: who has been crucified He is risen not he is

Mark 16:14 V-RPM/P-AMS
GRK: θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν
NAS: who had seen Him after He had risen.
KJV: him after he was risen.
INT: having seen him arisen from the dead

Luke 1:69 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας
NAS: And has raised up a horn of salvation
KJV: And hath raised up an horn
INT: and raised up a horn of salvation

Luke 3:8 V-ANA
GRK: λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ
NAS: is able to raise up children
KJV: stones to raise up children
INT: stones these to raise up children

Luke 5:23 V-PMA-2S
GRK: ἢ εἰπεῖν Ἔγειρε καὶ περιπάτει
NAS: you,' or to say, 'Get up and walk'?
KJV: or to say, Rise up and walk?
INT: or to say Arise and walk

Luke 5:24 V-PMA-2S
GRK: Σοὶ λέγω ἔγειρε καὶ ἄρας
NAS: I say to you, get up, and pick
KJV: I say unto thee, Arise, and take up
INT: To you I say Arise and having taken up

Luke 6:8 V-PMA-2S
GRK: τὴν χεῖρα Ἔγειρε καὶ στῆθι
NAS: hand, Get up and come
KJV: hand, Rise up, and
INT: the hand Arise and stand

Luke 7:14 V-AMP-2S
GRK: σοὶ λέγω ἐγέρθητι
NAS: Young man, I say to you, arise!
KJV: I say unto thee, Arise.
INT: to you I say Arise

Luke 7:16 V-AIP-3S
GRK: Προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν
NAS: prophet has arisen among
KJV: a great prophet is risen up among us;
INT: A prophet great has risen up among us

Luke 7:22 V-PIM/P-3P
GRK: ἀκούουσιν νεκροὶ ἐγείρονται πτωχοὶ εὐαγγελίζονται
NAS: [the] dead are raised up, [the] POOR
KJV: the dead are raised, to the poor
INT: hear dead are raised poor are evangelized

Luke 8:54 V-PMA-2S
GRK: Ἡ παῖς ἔγειρε
NAS: saying, Child, arise!
KJV: saying, Maid, arise.
INT: Child arise

Luke 9:7 V-AIP-3S
GRK: ὅτι Ἰωάννης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν
NAS: that John had risen from the dead,
KJV: that John was risen from the dead;
INT: John has been raised from among [the] dead

Luke 9:22 V-ANP
GRK: τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
NAS: and be killed and be raised up on the third
KJV: be slain, and be raised the third day.
INT: third day to be raised

Luke 11:8 V-APP-NMS
GRK: ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ
NAS: of his persistence he will get up and give
KJV: he will not rise and give him,
INT: persistence of him having risen he will give him

Luke 11:31 V-FIP-3S
GRK: βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ
NAS: of the South will rise up with the men
KJV: of the south shall rise up in
INT: The queen of [the] south will rise up in the

Luke 13:25 V-ASP-3S
GRK: οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης
NAS: the head of the house gets up and shuts
KJV: the master of the house is risen up, and
INT: what anyhow shall have risen up the master of the house

Luke 20:37 V-PIM/P-3P
GRK: ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροὶ
NAS: But that the dead are raised, even
KJV: that the dead are raised, even Moses
INT: that moreover are raised the dead

Luke 21:10 V-FIP-3S
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ'
NAS: to them, Nation will rise against
KJV: Nation shall rise against
INT: he was saying to them will rise up nation against

Luke 24:6 V-AIP-3S
GRK: ὧδε ἀλλὰ ἠγέρθη μνήσθητε ὡς
NAS: He is not here, but He has risen. Remember
KJV: here, but is risen: remember how
INT: here but is risen remember how

Luke 24:34 V-AIP-3S
GRK: ὅτι ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος
NAS: has really risen and has appeared
KJV: The Lord is risen indeed, and
INT: indeed Is risen the Lord

John 2:19 V-FIA-1S
GRK: τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν
NAS: and in three days I will raise it up.
KJV: I will raise it up.
INT: three days I will raise up it

John 2:20 V-FIA-2S
GRK: τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν
NAS: temple, and will You raise it up in three
KJV: rear it up in three
INT: three days will raise up it

John 2:22 V-AIP-3S
GRK: Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν
NAS: when He was raised from the dead,
KJV: therefore he was risen from
INT: When therefore he was raised up from among [the] dead

John 5:8 V-PMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἔγειρε ἆρον τὸν
NAS: said to him, Get up, pick
KJV: saith unto him, Rise, take up thy
INT: Jesus Arise take up the

John 5:21 V-PIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς
NAS: as the Father raises the dead
KJV: as the Father raiseth up the dead, and
INT: the Father raises up the dead

John 7:52 V-PIM/P-3S
GRK: προφήτης οὐκ ἐγείρεται
NAS: prophet arises out of Galilee.
KJV: out of Galilee ariseth no prophet.
INT: a prophet not is raised

John 11:29 V-AIP-3S
GRK: ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ
NAS: she heard it, she got up quickly
KJV: heard [that], she arose quickly,
INT: when she heard rises up quickly and

John 12:1 V-AIA-3S
GRK: Λάζαρος ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
NAS: Jesus had raised from the dead.
KJV: whom he raised from
INT: Lazarus whom raised from among [the] dead

John 12:9 V-AIA-3S
GRK: ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
NAS: Lazarus, whom He raised from the dead.
KJV: whom he had raised from
INT: they might see whom he raised from among [the] dead

John 12:17 V-AIA-3S
GRK: μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ
NAS: out of the tomb and raised him from the dead,
KJV: his grave, and raised him from
INT: tomb and raised him from among

John 13:4 V-PIM/P-3S
GRK: ἐγείρεται ἐκ τοῦ
NAS: got up from supper, and laid aside
KJV: He riseth from supper,
INT: he rises from the

John 14:31 V-PMM/P-2P
GRK: οὕτως ποιῶ Ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἐντεῦθεν
NAS: commanded Me. Get up, let us go
KJV: even so I do. Arise, let us go hence.
INT: thus I do Rise up let us go from here

John 21:14 V-APP-NMS
GRK: τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν
NAS: to the disciples, after He was raised from the dead.
KJV: disciples, after that he was risen from
INT: the disciples having been raised from among [the] dead

Acts 3:6 V-PMA-2S
GRK: τοῦ Ναζωραίου ἔγειρε καὶ περιπάτει
INT: of Nazareth rise up and walk

Acts 3:7 V-AIA-3S
GRK: δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν παραχρῆμα
NAS: hand, he raised him up; and immediately
KJV: hand, and lifted [him] up: and
INT: right hand he raised up him immediately

Acts 3:15 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
NAS: God raised from the dead,
KJV: whom God hath raised from the dead;
INT: God raised up from among [the] dead

Acts 4:10 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
NAS: God raised from the dead--
KJV: whom God raised from the dead,
INT: God raised from among [the] dead

Acts 5:30 V-AIA-3S
GRK: πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν ὃν
NAS: of our fathers raised up Jesus,
KJV: of our fathers raised up Jesus, whom
INT: fathers of us raised up Jesus whom

Acts 9:8 V-AIP-3S
GRK: ἠγέρθη δὲ Σαῦλος
NAS: Saul got up from the ground,
KJV: And Saul arose from the earth;
INT: rose up moreover Saul

Acts 10:26 V-AIA-3S
GRK: δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων
NAS: But Peter raised him up, saying,
KJV: took him up, saying, Stand up;
INT: but Peter lifted up him saying

Acts 10:40 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐν τῇ
NAS: God raised Him up on the third day
KJV: Him God raised up the third day,
INT: God raised up on the

Acts 12:7 V-AIA-3S
GRK: τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων
NAS: side and woke him up, saying,
KJV: and raised him up, saying, Arise up
INT: of Peter he woke up him saying

Acts 13:22 V-AIA-3S
GRK: μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν Δαυὶδ
NAS: He had removed him, He raised up David
KJV: him, he raised up unto them
INT: having removed him he raised up David

Acts 13:30 V-AIA-3S
GRK: δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ
NAS: But God raised Him from the dead;
KJV: But God raised him from
INT: but God raised him from among [the]

Acts 13:37 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν
NAS: God raised did not undergo
KJV: he, whom God raised again, saw no
INT: God raised up not did see

Acts 26:8 V-PIA-3S
GRK: θεὸς νεκροὺς ἐγείρει
NAS: God does raise the dead?
KJV: that God should raise the dead?
INT: God [the] dead raises

Romans 4:24 V-APA-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν
NAS: who believe in Him who raised Jesus
KJV: on him that raised up Jesus
INT: on the [one] having raised Jesus the

Romans 4:25 V-AIP-3S
GRK: ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν
NAS: of our transgressions, and was raised because
KJV: offences, and was raised again for our
INT: of us and was raised for the

Romans 6:4 V-AIP-3S
GRK: ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ
NAS: that as Christ was raised from the dead
KJV: Christ was raised up from
INT: that as was raised up Christ from among [the]

Romans 6:9 V-APP-NMS
GRK: ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν
NAS: that Christ, having been raised from the dead,
KJV: that Christ being raised from the dead
INT: that Christ having been raised up from among [the] dead

Romans 7:4 V-APP-DMS
GRK: ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι ἵνα καρποφορήσωμεν
NAS: to another, to Him who was raised from the dead,
KJV: to another, [even] to him who is raised from
INT: from among [the] dead having been raised that we should bear fruit

Romans 8:11 V-APA-GMS
GRK: πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν
NAS: the Spirit of Him who raised Jesus
KJV: the Spirit of him that raised up Jesus
INT: Spirit of the [one] having raised up Jesus

Romans 8:11 V-APA-NMS
GRK: ὑμῖν ὁ ἐγείρας ἐκ νεκρῶν
NAS: dwells in you, He who raised Christ
KJV: in you, he that raised up Christ from
INT: you the [one] having raised up from among [the] dead

Romans 8:34 V-APP-NMS
GRK: μᾶλλον δὲ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν
NAS: rather who was raised, who
KJV: rather, that is risen again, who
INT: rather moreover having been raised up from dead

Romans 10:9 V-AIA-3S
GRK: θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν
NAS: that God raised Him from the dead,
KJV: that God hath raised him from
INT: God him raised from among [the] dead

Romans 13:11 V-ANP
GRK: ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι νῦν γὰρ
NAS: the hour for you to awaken from sleep;
INT: out of sleep should be woke now indeed

1 Corinthians 6:14 V-AIA-3S
GRK: τὸν κύριον ἤγειρεν καὶ ἡμᾶς
NAS: has not only raised the Lord,
KJV: hath both raised up the Lord, and
INT: the Lord raised up and us

1 Corinthians 15:4 V-RIM/P-3S
GRK: καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ
NAS: and that He was buried, and that He was raised on the third
KJV: and that he rose again the third day
INT: and that he was raised the day

1 Corinthians 15:12 V-RIM/P-3S
GRK: ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται πῶς λέγουσιν
NAS: is preached, that He has been raised from the dead,
KJV: that he rose from
INT: from among [the] dead he has been raised how say

1 Corinthians 15:13 V-RIM/P-3S
GRK: οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται
NAS: not even Christ has been raised;
KJV: Christ not risen:
INT: neither Christ has been raised

1 Corinthians 15:14 V-RIM/P-3S
GRK: Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται κενὸν ἄρα
NAS: Christ has not been raised, then
KJV: be not risen, then [is] our
INT: Christ not has been raised vain then

1 Corinthians 15:15 V-AIA-3S
GRK: θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν χριστόν
NAS: God that He raised Christ,
KJV: God that he raised up Christ: whom
INT: God that he raised up Christ

1 Corinthians 15:15 V-AIA-3S
GRK: ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα
NAS: whom He did not raise, if
KJV: he raised not up, if so be
INT: whom not he raised if then

1 Corinthians 15:15 V-PIM/P-3P
GRK: νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται
NAS: in fact the dead are not raised.
KJV: so be that the dead rise not.
INT: [the] dead not are raised

1 Corinthians 15:16 V-PIM/P-3P
GRK: νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται οὐδὲ Χριστὸς
NAS: the dead are not raised, not even
KJV: if the dead rise not, then is
INT: [the] dead not are raised neither Christ

1 Corinthians 15:16 V-RIM/P-3S
GRK: οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται
NAS: not even Christ has been raised;
KJV: not Christ raised:
INT: neither Christ has been raised

1 Corinthians 15:17 V-RIM/P-3S
GRK: Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται ματαία ἡ
NAS: Christ has not been raised, your faith
KJV: be not raised, your faith
INT: Christ not has been raised vain the

1 Corinthians 15:20 V-RIM/P-3S
GRK: δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν
NAS: Christ has been raised from the dead,
KJV: is Christ risen from the dead,
INT: however Christ has been raised from among [the] dead

1 Corinthians 15:29 V-PIM/P-3P
GRK: νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται τί καὶ
NAS: If the dead are not raised at all, why
KJV: if the dead rise not at all?
INT: [the] dead not are raised why also

1 Corinthians 15:32 V-PIM/P-3P
GRK: νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται φάγωμεν καὶ
NAS: the dead are not raised, LET US EAT
KJV: if the dead rise not? let us eat
INT: [the] dead not are raised We might eat and

1 Corinthians 15:35 V-PIM/P-3P
GRK: τις Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί
NAS: are the dead raised? And with what kind
KJV: are the dead raised up? and with what
INT: someone How are raised the dead

1 Corinthians 15:42 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν φθορᾷ ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ
NAS: a perishable [body], it is raised an imperishable
KJV: corruption; it is raised in
INT: in decay it is raised in immortality

1 Corinthians 15:43 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν ἀτιμίᾳ ἐγείρεται ἐν δόξῃ
NAS: in dishonor, it is raised in glory;
KJV: in dishonour; it is raised in glory:
INT: in dishonor it is raised in glory

1 Corinthians 15:43 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν ἀσθενείᾳ ἐγείρεται ἐν δυνάμει
NAS: in weakness, it is raised in power;
KJV: in weakness; it is raised in power:
INT: in weakness it is raised in power

1 Corinthians 15:44 V-PIM/P-3S
GRK: σῶμα ψυχικόν ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν
NAS: body, it is raised a spiritual
KJV: body; it is raised a spiritual
INT: a body natural it is raised a body spiritual

1 Corinthians 15:52 V-FIP-3P
GRK: οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι καὶ
NAS: and the dead will be raised imperishable,
KJV: the dead shall be raised incorruptible,
INT: the dead will be raised imperishable and

2 Corinthians 1:9 V-PPA-DMS
GRK: θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς
NAS: but in God who raises the dead;
KJV: God which raiseth the dead:
INT: God who raises the dead

2 Corinthians 4:14 V-APA-NMS
GRK: ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον
NAS: knowing that He who raised the Lord
KJV: that he which raised up the Lord
INT: that the [one] having raised up the Lord

2 Corinthians 4:14 V-FIA-3S
GRK: σὺν Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει
NAS: Jesus will raise us also
KJV: the Lord Jesus shall raise up us also
INT: through Jesus will raise up and will present

2 Corinthians 5:15 V-APP-DMS
GRK: ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι
NAS: but for Him who died and rose again on their behalf.
KJV: them, and rose again.
INT: having died and having been raised again

Galatians 1:1 V-APA-GMS
GRK: πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ
NAS: the Father, who raised Him from the dead),
KJV: the Father, who raised him from
INT: [the] Father the [one] having raised him from among

Ephesians 1:20 V-APA-NMS
GRK: τῷ χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ
NAS: in Christ, when He raised Him from the dead
KJV: in Christ, when he raised him from
INT: Christ having raised him from among

Ephesians 5:14 V-PMA-2S
GRK: διὸ λέγει Ἔγειρε ὁ καθεύδων
NAS: it says, Awake, sleeper,
KJV: he saith, Awake thou that sleepest,
INT: Therefore he says Awake [you] that sleep

Philippians 1:17 V-PNA
GRK: οἰόμενοι θλίψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς
NAS: thinking to cause me distress
INT: supposing tribulation to add the chains

Colossians 2:12 V-APA-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ
NAS: of God, who raised Him from the dead.
KJV: of God, who hath raised him from
INT: of God having raised him from among

1 Thessalonians 1:10 V-AIA-3S
GRK: οὐρανῶν ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν
NAS: whom He raised from the dead,
KJV: heaven, whom he raised from the dead,
INT: heavens whom he raised from among the

2 Timothy 2:8 V-RPM/P-AMS
GRK: Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν
NAS: Christ, risen from the dead,
KJV: of David was raised from
INT: Jesus Christ raised from among [the] dead

Hebrews 11:19 V-PNA
GRK: ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ
NAS: is able to raise [people] even
KJV: [was] able to raise [him] up, even
INT: from among [the] dead to raise able [was]

James 5:15 V-FIA-3S
GRK: κάμνοντα καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ
NAS: and the Lord will raise him up, and if
KJV: shall raise him up; and if he have
INT: being sick and will raise up him the

1 Peter 1:21 V-APA-AMS
GRK: θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ
NAS: in God, who raised Him from the dead
KJV: that raised him up from the dead,
INT: God having raised up him from among

Revelation 11:1 V-PMA-2S
GRK: ῥάβδῳ λέγων Ἔγειρε καὶ μέτρησον
NAS: and someone said, Get up and measure
KJV: stood, saying, Rise, and measure
INT: a staff saying Rise and measure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1453

ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
Additional Entries
ἐγγίζοντι — 1 Occ.
ἐγγιζόντων — 1 Occ.
ἐγγίζοντος — 1 Occ.
ἐγγίζουσαν — 1 Occ.
ἐγγίζουσιν — 1 Occ.
ἐνγεγραμμένη — 2 Occ.
ἐνγέγραπται — 1 Occ.
ἔγγυος — 1 Occ.
ἐγγὺς — 30 Occ.
ἐγγύτερον — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page