1380. δοκέω (dokeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1380. δοκέω (dokeó) — 63 Occurrences

Matthew 3:9 V-ASA-2P
GRK: καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν
NAS: and do not suppose that you can say
KJV: And think not to say
INT: and not think to say within

Matthew 6:7 V-PIA-3P
GRK: οἱ ἐθνικοί δοκοῦσιν γὰρ ὅτι
NAS: as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard
KJV: [do]: for they think that
INT: the pagans they think indeed that

Matthew 17:25 V-PIA-3S
GRK: Τί σοι δοκεῖ Σίμων οἱ
NAS: What do you think, Simon?
KJV: saying, What thinkest thou, Simon?
INT: What you think Simon The

Matthew 18:12 V-PIA-3S
GRK: τί ὑμῖν δοκεῖ ἐὰν γένηταί
NAS: What do you think? If any
KJV: How think ye? if
INT: What you do think If there should be

Matthew 21:28 V-PIA-3S
GRK: δὲ ὑμῖν δοκεῖ ἄνθρωπος εἶχεν
NAS: But what do you think? A man had
KJV: But what think ye? A [certain] man
INT: however [do] you think a man had

Matthew 22:17 V-PIA-3S
GRK: τί σοι δοκεῖ ἔξεστιν δοῦναι
NAS: what do You think? Is it lawful
KJV: What thinkest thou?
INT: what you think Is it lawful to give

Matthew 22:42 V-PIA-3S
GRK: Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ
NAS: What do you think about the Christ,
KJV: Saying, What think ye of
INT: What you think concerning the

Matthew 24:44 V-PIA-2P
GRK: ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ
NAS: when you do not think [He will].
KJV: an hour as ye think not
INT: in that not you think hour the

Matthew 26:53 V-PIA-2S
GRK: δοκεῖς ὅτι οὐ
NAS: Or do you think that I cannot appeal
KJV: Thinkest thou that I cannot
INT: Or think you that not

Matthew 26:66 V-PIA-3S
GRK: τί ὑμῖν δοκεῖ οἱ δὲ
NAS: what do you think? They answered,
KJV: What think ye? They answered
INT: What you do think moreover

Mark 6:49 V-AIA-3P
GRK: θαλάσσης περιπατοῦντα ἔδοξαν ὅτι φάντασμά
NAS: on the sea, they supposed that it was a ghost,
KJV: the sea, they supposed it had been
INT: sea walking they thought that a ghost

Mark 10:42 V-PPA-NMP
GRK: ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν
NAS: that those who are recognized as rulers
KJV: that they which are accounted to rule
INT: that those who are accounted to rule over the

Luke 1:3 V-AIA-3S
GRK: ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι
NAS: it seemed fitting for me as well,
KJV: It seemed good to me also,
INT: it seemed good also to me having been acquainted

Luke 8:18 V-PIA-3S
GRK: καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται
NAS: what he thinks he has
KJV: even that which he seemeth to have.
INT: even what he seems to have will be taken

Luke 10:36 V-PIA-3S
GRK: τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι
NAS: three do you think proved
KJV: of these three, thinkest thou, was
INT: three a neighbor seems to you to have been

Luke 12:40 V-PIA-2P
GRK: ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς
NAS: at an hour that you do not expect.
KJV: cometh at an hour when ye think not.
INT: hour not you expect the Son

Luke 12:51 V-PIA-2P
GRK: δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην
NAS: Do you suppose that I came to grant
KJV: Suppose ye that I am come
INT: Think you that peace

Luke 13:2 V-PIA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Δοκεῖτε ὅτι οἱ
NAS: And Jesus said to them, Do you suppose that these
KJV: said unto them, Suppose ye that these
INT: he said to them Think you that

Luke 13:4 V-PIA-2P
GRK: ἀπέκτεινεν αὐτούς δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ
NAS: Or do you suppose that those eighteen
KJV: slew them, think ye that they
INT: killed them think you that these

Luke 19:11 V-PNA
GRK: αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι
NAS: Jerusalem, and they supposed that the kingdom
KJV: because they thought that
INT: he and thought they that

Luke 22:24 V-PIA-3S
GRK: τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων
NAS: them [as to] which one of them was regarded to be greatest.
KJV: of them should be accounted the greatest.
INT: which of them is thought to be [the] greater

Luke 24:37 V-IIA-3P
GRK: ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν
NAS: and frightened and thought that they were seeing
KJV: affrighted, and supposed that they had seen
INT: filled with fear having been they thought a spirit they beheld

John 5:39 V-PIA-2P
GRK: ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς
NAS: because you think that in them you have
KJV: them ye think ye have eternal
INT: for you think in them

John 5:45 V-PMA-2P
GRK: μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ
NAS: Do not think that I will accuse
KJV: Do not think that I
INT: not Think that I

John 11:13 V-AIA-3P
GRK: ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ
NAS: of his death, but they thought that He was speaking
KJV: but they thought that he had spoken
INT: they however thought that of

John 11:31 V-APA-NMP
GRK: ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει
NAS: out, they followed her, supposing that she was going
INT: followed her having supposed she is going

John 11:56 V-PIA-3S
GRK: ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν ὅτι
NAS: What do you think; that He will not come
KJV: the temple, What think ye, that
INT: standing What does it seem to you that

John 13:29 V-IIA-3P
GRK: τινὲς γὰρ ἐδόκουν ἐπεὶ τὸ
NAS: For some were supposing, because Judas
KJV: some [of them] thought, because
INT: some indeed thought since the

John 16:2 V-ASA-3S
GRK: ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν
NAS: who kills you to think that he is offering
KJV: you will think that he doeth
INT: having killed you will think [it is] service to give

John 20:15 V-PPA-NFS
GRK: ζητεῖς ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ
NAS: are you seeking? Supposing Him to be the gardener,
KJV: She, supposing him to be
INT: seek you She thinking that the

Acts 12:9 V-IIA-3S
GRK: τοῦ ἀγγέλου ἐδόκει δὲ ὅραμα
NAS: was real, but thought he was seeing
KJV: but thought he saw
INT: the angel he thought moreover a vision

Acts 15:22 V-AIA-3S
GRK: Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις
NAS: Then it seemed good to the apostles
KJV: Then pleased it the apostles and
INT: Then it seemed good to the apostles

Acts 15:25 V-AIA-3S
GRK: ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις
NAS: it seemed good to us, having become
KJV: It seemed good unto us,
INT: it seemed good to us having come

Acts 15:28 V-AIA-3S
GRK: ἔδοξεν γὰρ τῷ
NAS: For it seemed good to the Holy Spirit
KJV: For it seemed good to the Holy Ghost,
INT: it seemed good indeed to the

Acts 15:34 V-AIA-3S
GRK: ἔδοξεν δὲ τῷ
KJV: Notwithstanding it pleased Silas
INT: it seemed good Notwithstanding

Acts 17:18 V-PIA-3S
GRK: Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι
NAS: Others, He seems to be a proclaimer
KJV: other some, He seemeth to be
INT: Of foreign gods he seems a proclaimer to be

Acts 25:27 V-PIA-3S
GRK: γάρ μοι δοκεῖ πέμποντα δέσμιον
NAS: For it seems absurd to me in sending
KJV: For it seemeth to me unreasonable
INT: indeed to me it seems sending a prisoner

Acts 26:9 V-AIA-1S
GRK: μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς
NAS: So then, I thought to myself
KJV: verily thought with myself,
INT: indeed therefore thought in myself to

Acts 27:13 V-APA-NMP
GRK: δὲ νότου δόξαντες τῆς προθέσεως
NAS: came up, supposing that they had attained
KJV: blew softly, supposing that they had obtained
INT: moreover a south wind having thought the purpose

1 Corinthians 3:18 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι
NAS: among you thinks that he is wise
KJV: among you seemeth to be wise
INT: if anyone thinks [himself] wise to be

1 Corinthians 4:9 V-PIA-1S
GRK: δοκῶ γάρ ὁ
NAS: For, I think, God has exhibited
KJV: For I think that God
INT: I think indeed

1 Corinthians 7:40 V-PIA-1S
GRK: ἐμὴν γνώμην δοκῶ δὲ κἀγὼ
NAS: she remains as she is; and I think that I also
KJV: judgment: and I think also that I have
INT: my judgment I think moreover I also

1 Corinthians 8:2 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι
NAS: anyone supposes that he knows
KJV: if any man think that he knoweth
INT: if anyone thinks to have known anything

1 Corinthians 10:12 V-PPA-NMS
GRK: Ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω
NAS: Therefore let him who thinks he stands
KJV: let him that thinketh he standeth
INT: So that he that thinks to stand let him take heed

1 Corinthians 11:16 V-PIA-3S
GRK: δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι
NAS: one is inclined to be contentious,
KJV: But if any man seem to be contentious,
INT: moreover anyone thinks contentious to be

1 Corinthians 12:22 V-PPA-NNP
GRK: μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ
NAS: of the body which seem to be weaker
KJV: of the body, which seem to be
INT: rather the which seem members of the

1 Corinthians 12:23 V-PIA-1P
GRK: καὶ ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι
NAS: which we deem less honorable,
KJV: [members] of the body, which we think to be
INT: and those which we think more void of honor to be

1 Corinthians 14:37 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι
NAS: If anyone thinks he is a prophet or
KJV: If any man think himself to be
INT: If anyone thinks a prophet to be

2 Corinthians 10:9 V-ASA-2S
GRK: ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν
NAS: for I do not wish to seem as if
KJV: I may not seem as if
INT: that [I] not might seem as if anyhow

2 Corinthians 11:16 V-ASA-3S
GRK: τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι
NAS: let no one think me foolish; but if
KJV: no man think me a fool;
INT: anyone me should think a fool to be

2 Corinthians 12:19 V-PIA-2P
GRK: Πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν
NAS: All this time you have been thinking that we are defending
KJV: Again, think ye that
INT: all along do you think that to you

Galatians 2:2 V-PPA-DMP
GRK: δὲ τοῖς δοκοῦσιν μή πως
NAS: to those who were of reputation, for fear
KJV: privately to them which were of reputation, lest by any means
INT: moreover to those of repute lest hardly

Galatians 2:6 V-PPA-GMP
GRK: δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι
NAS: who were of high reputation (what
KJV: of these who seemed to be
INT: moreover those reputed to be something

Galatians 2:6 V-PPA-NMP
GRK: γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο
NAS: those who were of reputation contributed
KJV: for they who seemed [to be somewhat] in conference added
INT: indeed those of repute nothing contributed

Galatians 2:9 V-PPA-NMP
GRK: Ἰωάννης οἱ δοκοῦντες στύλοι εἶναι
NAS: and John, who were reputed to be pillars,
KJV: John, who seemed to be pillars,
INT: John those reputed pillars to be

Galatians 6:3 V-PIA-3S
GRK: εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί
NAS: anyone thinks he is something
KJV: if a man think himself to be
INT: if indeed thinks anyone to be

Philippians 3:4 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι
NAS: else has a mind to put confidence
KJV: other man thinketh that he hath whereof he might trust
INT: if any thinks other to trust

Hebrews 4:1 V-PSA-3S
GRK: κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ τις ἐξ
NAS: any one of you may seem to have come short
KJV: you should seem to come short of it.
INT: rest of him might seem any of

Hebrews 10:29 V-PIA-2P
GRK: πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται
NAS: punishment do you think he will deserve
KJV: punishment, suppose ye, shall he be thought worthy,
INT: how much think you worse will he be counted worthy of

Hebrews 12:10 V-PPA-ANS
GRK: κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον
NAS: time as seemed best to them, but He [disciplines us] for [our] good,
KJV: their own pleasure; but
INT: according to that which seemed good to them they disciplined

Hebrews 12:11 V-PIA-3S
GRK: παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι
NAS: for the moment seems not to be joyful,
KJV: for the present seemeth to be joyous,
INT: being present not seems of joy to be

James 1:26 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις δοκεῖ θρησκὸς εἶναι
NAS: anyone thinks himself to be religious,
KJV: among you seem to be religious,
INT: If anyone seems religious to be

James 4:5 V-PIA-2P
GRK: δοκεῖτε ὅτι κενῶς
NAS: Or do you think that the Scripture
KJV: Do ye think that the scripture
INT: Or think you that in vain

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page