Song of Solomon 5:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6605 [e]pā-ṯaḥ-tîפָּתַ֤חְתִּֽיI openedVerb
589 [e]’ă-nîאֲנִי֙I [am]Pro
1730 [e]lə-ḏō-w-ḏî,לְדוֹדִ֔יto my belovedNoun
1730 [e]wə-ḏō-w-ḏîוְדוֹדִ֖יbut my belovedNoun
2559 [e]ḥā-maqחָמַ֣קhad withdrawnVerb
5674 [e]‘ā-ḇār;עָבָ֑רwas goneVerb
5315 [e]nap̄-šîנַפְשִׁי֙my soulNoun
3318 [e]yā-ṣə-’āhיָֽצְאָ֣הfailedVerb
1696 [e]ḇə-ḏab-bə-rōw,בְדַבְּר֔וֹwhen he spokeVerb
1245 [e]biq-qaš-tî-hūבִּקַּשְׁתִּ֙יהוּ֙I sought himVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אbut I could notAdv
4672 [e]mə-ṣā-ṯî-hū,מְצָאתִ֔יהוּdo for him but I did not find himVerb
7121 [e]qə-rā-ṯîwקְרָאתִ֖יוI called himVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אbut he gave me no answerAdv
6030 [e]‘ā-nā-nî.עָנָֽנִי׃.. .. ..Verb
Hebrew Texts
שיר השירים 5:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פָּתַ֤חְתִּֽי אֲנִי֙ לְדֹודִ֔י וְדֹודִ֖י חָמַ֣ק עָבָ֑ר נַפְשִׁי֙ יָֽצְאָ֣ה בְדַבְּרֹ֔ו בִּקַּשְׁתִּ֙יהוּ֙ וְלֹ֣א מְצָאתִ֔יהוּ קְרָאתִ֖יו וְלֹ֥א עָנָֽנִי׃

שיר השירים 5:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני׃

Links
Song of Solomon 5:6Song of Solomon 5:6 Text AnalysisSong of Solomon 5:6 InterlinearSong of Solomon 5:6 MultilingualSong of Solomon 5:6 TSKSong of Solomon 5:6 Cross ReferencesSong of Solomon 5:6 Bible HubSong of Solomon 5:6 Biblia ParalelaSong of Solomon 5:6 Chinese BibleSong of Solomon 5:6 French BibleSong of Solomon 5:6 German Bible

Bible Hub
Song of Solomon 5:5
Top of Page
Top of Page