Song of Solomon 2:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7650 [e]hiš-ba‘-tîהִשְׁבַּ֨עְתִּיI chargeVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶ֜םyouAcc
1323 [e]bə-nō-wṯבְּנ֤וֹתO you daughersNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֙ם֙of JerusalemNoun
6643 [e]biṣ-ḇā-’ō-wṯ,בִּצְבָא֔וֹתBy the gazellesNoun
176 [e]’ōwא֖וֹandConj
355 [e]bə-’ay-lō-wṯבְּאַיְל֣וֹתby the hindsNoun
7704 [e]haś-śā-ḏeh;הַשָּׂדֶ֑הof the fieldNoun
518 [e]’im-אִם־that you stir not upConj
5782 [e]tā-‘î-rūתָּעִ֧ירוּ ׀.. .. ..Verb
518 [e]wə-’im-וְֽאִם־norConj
5782 [e]tə-‘ō-wr-rūתְּעֽוֹרְר֛וּawakeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
160 [e]hā-’a-hă-ḇāhהָאַהֲבָ֖ה[my] loveNoun
5704 [e]‘aḏעַ֥דUntilPrep
2654 [e]šet-teḥ-pāṣ.שֶׁתֶּחְפָּֽץ׃until he pleaseVerb
  sס -  
Hebrew Texts
שיר השירים 2:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִשְׁבַּ֨עְתִּי אֶתְכֶ֜ם בְּנֹ֤ות יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ בִּצְבָאֹ֔ות אֹ֖ו בְּאַיְלֹ֣ות הַשָּׂדֶ֑ה אִם־תָּעִ֧ירוּ ׀ וְֽאִם־תְּעֹֽורְר֛וּ אֶת־הָאַהֲבָ֖ה עַ֥ד שֶׁתֶּחְפָּֽץ׃ ס

שיר השירים 2:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם־תעירו ׀ ואם־תעוררו את־האהבה עד שתחפץ׃ ס

Links
Song of Solomon 2:7Song of Solomon 2:7 Text AnalysisSong of Solomon 2:7 InterlinearSong of Solomon 2:7 MultilingualSong of Solomon 2:7 TSKSong of Solomon 2:7 Cross ReferencesSong of Solomon 2:7 Bible HubSong of Solomon 2:7 Biblia ParalelaSong of Solomon 2:7 Chinese BibleSong of Solomon 2:7 French BibleSong of Solomon 2:7 German Bible

Bible Hub
Song of Solomon 2:6
Top of Page
Top of Page