Ruth 2:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-mer,וַתֹּ֗אמֶרAnd she saidVerb
3950 [e]’ă-la-qo-ṭāh-אֲלַקֳטָה־you let me gleanVerb
4994 [e]נָּא֙I prayInj
622 [e]wə-’ā-sap̄-tîוְאָסַפְתִּ֣יand gatherVerb
6016 [e]ḇā-‘o-mā-rîm,בָֽעֳמָרִ֔יםamong the sheavesNoun
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֖יafterAdv
7114 [e]haq-qō-wṣ-rîm;הַקּוֹצְרִ֑יםthe reapersVerb
935 [e]wat-tā-ḇō-wוַתָּב֣וֹאso she cameVerb
5975 [e]wat-ta-‘ă-mō-wḏ,וַֽתַּעֲמ֗וֹדand has continuedVerb
227 [e]mê-’āzמֵאָ֤זeven fromAdv
1242 [e]hab-bō-qerהַבֹּ֙קֶר֙from the morningNoun
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and untilPrep
6258 [e]‘at-tāh,עַ֔תָּהnowAdv
2088 [e]zehזֶ֛הthatPro
3427 [e]šiḇ-tāhשִׁבְתָּ֥הּshe remainedVerb
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֖יִתin the houseNoun
4592 [e]mə-‘āṭ.מְעָֽט׃for a littleSubst
Hebrew Texts
רות 2:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּ֗אמֶר אֲלַקֳטָה־נָּא֙ וְאָסַפְתִּ֣י בָֽעֳמָרִ֔ים אַחֲרֵ֖י הַקֹּוצְרִ֑ים וַתָּבֹ֣וא וַֽתַּעֲמֹ֗וד מֵאָ֤ז הַבֹּ֙קֶר֙ וְעַד־עַ֔תָּה זֶ֛ה שִׁבְתָּ֥הּ הַבַּ֖יִת מְעָֽט׃

רות 2:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר אלקטה־נא ואספתי בעמרים אחרי הקוצרים ותבוא ותעמוד מאז הבקר ועד־עתה זה שבתה הבית מעט׃

Links
Ruth 2:7Ruth 2:7 Text AnalysisRuth 2:7 InterlinearRuth 2:7 MultilingualRuth 2:7 TSKRuth 2:7 Cross ReferencesRuth 2:7 Bible HubRuth 2:7 Biblia ParalelaRuth 2:7 Chinese BibleRuth 2:7 French BibleRuth 2:7 German Bible

Bible Hub
Ruth 2:6
Top of Page
Top of Page