Psalm 27:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
259 [e]’a-ḥaṯאַחַ֤ת ׀OneAdj
7592 [e]šā-’al-tîשָׁאַ֣לְתִּי[thing] have I desiredVerb
853 [e]mê-’êṯ-מֵֽאֵת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֮the LORDNoun
853 [e]’ō-w-ṯāhאוֹתָ֪הּ - Acc
1245 [e]’ă-ḇaq-qêšאֲבַ֫קֵּ֥שׁthat will I seek afterVerb
3427 [e]šiḇ-tîשִׁבְתִּ֣יThat I may dwellVerb
1004 [e]bə-ḇêṯ-בְּבֵית־in the houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְ֭הוָהof the LORDNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3117 [e]yə-mêיְמֵ֣יthe daysNoun
2416 [e]ḥay-yay;חַיַּ֑יof my lifeAdj
2372 [e]la-ḥă-zō-wṯלַחֲז֥וֹתTo beholdVerb
5278 [e]bə-nō-‘am-בְּנֹֽעַם־the beautyNoun
3068 [e]Yah-wehיְ֝הוָ֗הof the LORDNoun
1239 [e]ū-lə-ḇaq-qêrוּלְבַקֵּ֥רand to inquireVerb
1964 [e]bə-hê-ḵā-lōw.בְּהֵיכָלֽוֹ׃in His templeNoun
Hebrew Texts
תהילים 27:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַחַ֤ת ׀ שָׁאַ֣לְתִּי מֵֽאֵת־יְהוָה֮ אֹותָ֪הּ אֲבַ֫קֵּ֥שׁ שִׁבְתִּ֣י בְּבֵית־יְ֭הוָה כָּל־יְמֵ֣י חַיַּ֑י לַחֲזֹ֥ות בְּנֹֽעַם־יְ֝הוָ֗ה וּלְבַקֵּ֥ר בְּהֵיכָלֹֽו׃

תהילים 27:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אחת ׀ שאלתי מאת־יהוה אותה אבקש שבתי בבית־יהוה כל־ימי חיי לחזות בנעם־יהוה ולבקר בהיכלו׃

Links
Psalm 27:4Psalm 27:4 Text AnalysisPsalm 27:4 InterlinearPsalm 27:4 MultilingualPsalm 27:4 TSKPsalm 27:4 Cross ReferencesPsalm 27:4 Bible HubPsalm 27:4 Biblia ParalelaPsalm 27:4 Chinese BiblePsalm 27:4 French BiblePsalm 27:4 German Bible

Bible Hub
Psalm 27:3
Top of Page
Top of Page