Proverbs 25:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7307 [e]rū-aḥר֣וּחַwindNoun
6828 [e]ṣā-p̄ō-wnצָ֭פוֹןThe northNoun
2342 [e]tə-ḥō-w-lêlתְּח֣וֹלֵֽלdrives awayVerb
1653 [e]gā-šem;גָּ֑שֶׁםrainNoun
6440 [e]ū-p̄ā-nîmוּפָנִ֥יםand countenanceNoun
2194 [e]niz-‘ā-mîm,נִ֝זְעָמִ֗ים[doth] so an angryVerb
3956 [e]lə-šō-wnלְשׁ֣וֹןtongueNoun
5643 [e]sā-ṯer.סָֽתֶר׃a backbitingNoun
Hebrew Texts
משלי 25:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
ר֣וּחַ צָ֭פֹון תְּחֹ֣ולֵֽל גָּ֑שֶׁם וּפָנִ֥ים נִ֝זְעָמִ֗ים לְשֹׁ֣ון סָֽתֶר׃

משלי 25:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר׃

Links
Proverbs 25:23Proverbs 25:23 Text AnalysisProverbs 25:23 InterlinearProverbs 25:23 MultilingualProverbs 25:23 TSKProverbs 25:23 Cross ReferencesProverbs 25:23 Bible HubProverbs 25:23 Biblia ParalelaProverbs 25:23 Chinese BibleProverbs 25:23 French BibleProverbs 25:23 German Bible

Bible Hub
Proverbs 25:22
Top of Page
Top of Page