Proverbs 16:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7069 [e]qə-nōh-קְֽנֹה־[is it] to getVerb
2451 [e]ḥāḵ-māhחָכְמָ֗הwisdomNoun
4100 [e]mah-מַה־How muchPro
2896 [e]ṭō-wḇטּ֥וֹבbetterAdj
2742 [e]mê-ḥā-rūṣ;מֵחָר֑וּץthan goldAdj
7069 [e]ū-qə-nō-wṯוּקְנ֥וֹתand to getVerb
998 [e]bî-nāh,בִּ֝ינָ֗הunderstandingNoun
977 [e]niḇ-ḥārנִבְחָ֥רrather to be chosenVerb
3701 [e]mik-kā-sep̄.מִכָּֽסֶף׃than silverNoun
Hebrew Texts
משלי 16:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קְֽנֹה־חָכְמָ֗ה מַה־טֹּ֥וב מֵחָר֑וּץ וּקְנֹ֥ות בִּ֝ינָ֗ה נִבְחָ֥ר מִכָּֽסֶף׃

משלי 16:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קנה־חכמה מה־טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃

Links
Proverbs 16:16Proverbs 16:16 Text AnalysisProverbs 16:16 InterlinearProverbs 16:16 MultilingualProverbs 16:16 TSKProverbs 16:16 Cross ReferencesProverbs 16:16 Bible HubProverbs 16:16 Biblia ParalelaProverbs 16:16 Chinese BibleProverbs 16:16 French BibleProverbs 16:16 German Bible

Bible Hub
Proverbs 16:15
Top of Page
Top of Page