Numbers 7:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇî-’ūוַיָּבִ֨יאוּAnd they broughtVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7133 [e]qā-rə-bā-nāmקָרְבָּנָ֜םtheir offeringNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
8337 [e]šêš-שֵׁשׁ־sixNoun
5699 [e]‘eḡ-lōṯעֶגְלֹ֥תwagonsNoun
6632 [e]ṣāḇצָב֙coveredNoun
8147 [e]ū-šə-nêוּשְׁנֵ֣יfor twoNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂ֣רand tenNoun
1241 [e]bā-qār,בָּקָ֔רoxenNoun
5699 [e]‘ă-ḡā-lāhעֲגָלָ֛הa wagonNoun
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֥יtwoNoun
5387 [e]han-nə-śi-’îmהַנְּשִׂאִ֖יםof the princesNoun
7794 [e]wə-šō-wrוְשׁ֣וֹרand an oxNoun
259 [e]lə-’e-ḥāḏ;לְאֶחָ֑דfor each oneAdj
7126 [e]way-yaq-rî-ḇūוַיַּקְרִ֥יבוּand they broughtVerb
853 [e]’ō-w-ṯāmאוֹתָ֖םthemAcc
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
4908 [e]ham-miš-kān.הַמִּשְׁכָּֽן׃the tabernacleNoun
Hebrew Texts
במדבר 7:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבִ֨יאוּ אֶת־קָרְבָּנָ֜ם לִפְנֵ֣י יְהוָ֗ה שֵׁשׁ־עֶגְלֹ֥ת צָב֙ וּשְׁנֵ֣י עָשָׂ֣ר בָּקָ֔ר עֲגָלָ֛ה עַל־שְׁנֵ֥י הַנְּשִׂאִ֖ים וְשֹׁ֣ור לְאֶחָ֑ד וַיַּקְרִ֥יבוּ אֹותָ֖ם לִפְנֵ֥י הַמִּשְׁכָּֽן׃

במדבר 7:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויביאו את־קרבנם לפני יהוה שש־עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על־שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן׃

Links
Numbers 7:3Numbers 7:3 Text AnalysisNumbers 7:3 InterlinearNumbers 7:3 MultilingualNumbers 7:3 TSKNumbers 7:3 Cross ReferencesNumbers 7:3 Bible HubNumbers 7:3 Biblia ParalelaNumbers 7:3 Chinese BibleNumbers 7:3 French BibleNumbers 7:3 German Bible

Bible Hub
Numbers 7:2
Top of Page
Top of Page