Numbers 4:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6566 [e]ū-p̄ā-rə-śūוּפָרְשׂ֣וּand they shall spreadVerb
5921 [e]‘ă-lê-hem,עֲלֵיהֶ֗םon themPrep
899 [e]be-ḡeḏבֶּ֚גֶדa clothNoun
8438 [e]tō-w-la-‘aṯתּוֹלַ֣עַתof yarnsNoun
8144 [e]šā-nî,שָׁנִ֔יscarletNoun
3680 [e]wə-ḵis-sūוְכִסּ֣וּand coverVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹthe sameAcc
4372 [e]bə-miḵ-sêhבְּמִכְסֵ֖הwith a coveringNoun
5785 [e]‘ō-wrע֣וֹרof skinsNoun
8476 [e]tā-ḥaš;תָּ֑חַשׁof goatsNoun
7760 [e]wə-śā-mūוְשָׂמ֖וּand shall put inVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
905 [e]bad-dāw.בַּדָּֽיו׃the polesNoun
Hebrew Texts
במדבר 4:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפָרְשׂ֣וּ עֲלֵיהֶ֗ם בֶּ֚גֶד תֹּולַ֣עַת שָׁנִ֔י וְכִסּ֣וּ אֹתֹ֔ו בְּמִכְסֵ֖ה עֹ֣ור תָּ֑חַשׁ וְשָׂמ֖וּ אֶת־בַּדָּֽיו׃

במדבר 4:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את־בדיו׃

Links
Numbers 4:8Numbers 4:8 Text AnalysisNumbers 4:8 InterlinearNumbers 4:8 MultilingualNumbers 4:8 TSKNumbers 4:8 Cross ReferencesNumbers 4:8 Bible HubNumbers 4:8 Biblia ParalelaNumbers 4:8 Chinese BibleNumbers 4:8 French BibleNumbers 4:8 German Bible

Bible Hub
Numbers 4:7
Top of Page
Top of Page