Numbers 33:55
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־But ifConj
3808 [e]לֹ֨אnotAdv
3423 [e]ṯō-w-rî-šūתוֹרִ֜ישׁוּdo drive outVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֣יthe inhabitantsVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָרֶץ֮of the landNoun
6440 [e]mip-pə-nê-ḵemמִפְּנֵיכֶם֒from before youNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֙then it shall come to passVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthat those whoPrt
3498 [e]tō-w-ṯî-rūתּוֹתִ֣ירוּyou let remainVerb
1992 [e]mê-hem,מֵהֶ֔םof them asPro
7899 [e]lə-śik-kîmלְשִׂכִּים֙of them [will become] as pricksNoun
5869 [e]bə-‘ê-nê-ḵem,בְּעֵ֣ינֵיכֶ֔םin your eyesNoun
6796 [e]wə-liṣ-nî-nimוְלִצְנִינִ֖םand thornsNoun
6654 [e]bə-ṣid-dê-ḵem;בְּצִדֵּיכֶ֑םin your sidesNoun
6887 [e]wə-ṣā-ră-rūוְצָרֲר֣וּand shall mistreatVerb
853 [e]’eṯ-ḵem,אֶתְכֶ֔םyouAcc
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֕רֶץthe landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhereinPrt
859 [e]’at-temאַתֶּ֖םyouPro
3427 [e]yō-šə-ḇîmיֹשְׁבִ֥יםdwellVerb
  bāh.בָּֽהּ׃inPrep
Hebrew Texts
במדבר 33:55 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־לֹ֨א תֹורִ֜ישׁוּ אֶת־יֹשְׁבֵ֣י הָאָרֶץ֮ מִפְּנֵיכֶם֒ וְהָיָה֙ אֲשֶׁ֣ר תֹּותִ֣ירוּ מֵהֶ֔ם לְשִׂכִּים֙ בְּעֵ֣ינֵיכֶ֔ם וְלִצְנִינִ֖ם בְּצִדֵּיכֶ֑ם וְצָרֲר֣וּ אֶתְכֶ֔ם עַל־הָאָ֕רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַתֶּ֖ם יֹשְׁבִ֥ים בָּֽהּ׃

במדבר 33:55 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־לא תורישו את־ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על־הארץ אשר אתם ישבים בה׃

Links
Numbers 33:55Numbers 33:55 Text AnalysisNumbers 33:55 InterlinearNumbers 33:55 MultilingualNumbers 33:55 TSKNumbers 33:55 Cross ReferencesNumbers 33:55 Bible HubNumbers 33:55 Biblia ParalelaNumbers 33:55 Chinese BibleNumbers 33:55 French BibleNumbers 33:55 German Bible

Bible Hub
Numbers 33:54
Top of Page
Top of Page