Numbers 33:47
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5265 [e]way-yis-‘ūוַיִּסְע֖וּAnd they removedVerb
  mê-‘al-mōnמֵעַלְמֹ֣ןfromPrep
5963 [e]diḇ-lā-ṯā-yə-māh;דִּבְלָתָ֑יְמָהAlmon-diblathaimNoun
2583 [e]way-ya-ḥă-nūוַֽיַּחֲנ֛וּand pitchedVerb
2022 [e]bə-hā-rêבְּהָרֵ֥יin the mountainsNoun
5682 [e]hā-‘ă-ḇā-rîmהָעֲבָרִ֖יםof AbarimNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
5015 [e]nə-ḇōw.נְבֽוֹ׃NeboNoun
Hebrew Texts
במדבר 33:47 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּסְע֖וּ מֵעַלְמֹ֣ן דִּבְלָתָ֑יְמָה וַֽיַּחֲנ֛וּ בְּהָרֵ֥י הָעֲבָרִ֖ים לִפְנֵ֥י נְבֹֽו׃

במדבר 33:47 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו׃

Links
Numbers 33:47Numbers 33:47 Text AnalysisNumbers 33:47 InterlinearNumbers 33:47 MultilingualNumbers 33:47 TSKNumbers 33:47 Cross ReferencesNumbers 33:47 Bible HubNumbers 33:47 Biblia ParalelaNumbers 33:47 Chinese BibleNumbers 33:47 French BibleNumbers 33:47 German Bible

Bible Hub
Numbers 33:46
Top of Page
Top of Page