Numbers 30:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]wə-šā-ma‘וְשָׁמַ֤עAnd heard herVerb
376 [e]’î-šāhאִישָׁהּ֙husband [it]Noun
2790 [e]wə-he-ḥĕ-rišוְהֶחֱרִ֣שׁand held his peaceVerb
  lāh,לָ֔הּtoPrep
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
5106 [e]hê-nîהֵנִ֖יאdo disallowedVerb
853 [e]’ō-ṯāh;אֹתָ֑הּ - Acc
6965 [e]wə-qā-mūוְקָ֙מוּ֙and shall standVerb
3605 [e]kāl-כָּל־all herNoun
5088 [e]nə-ḏā-re-hā,נְדָרֶ֔יהָvowsNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and everyNoun
632 [e]’is-sārאִסָּ֛רbondNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־with whichPrt
631 [e]’ā-sə-rāhאָסְרָ֥הshe boundVerb
5921 [e]‘al-עַל־on herPrep
5315 [e]nap̄-šāhנַפְשָׁ֖הּsoulNoun
6965 [e]yā-qūm.יָקֽוּם׃shall standVerb
Hebrew Texts
במדבר 30:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁמַ֤ע אִישָׁהּ֙ וְהֶחֱרִ֣שׁ לָ֔הּ לֹ֥א הֵנִ֖יא אֹתָ֑הּ וְקָ֙מוּ֙ כָּל־נְדָרֶ֔יהָ וְכָל־אִסָּ֛ר אֲשֶׁר־אָסְרָ֥ה עַל־נַפְשָׁ֖הּ יָקֽוּם׃

במדבר 30:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמע אישה והחרש לה לא הניא אתה וקמו כל־נדריה וכל־אסר אשר־אסרה על־נפשה יקום׃

Links
Numbers 30:11Numbers 30:11 Text AnalysisNumbers 30:11 InterlinearNumbers 30:11 MultilingualNumbers 30:11 TSKNumbers 30:11 Cross ReferencesNumbers 30:11 Bible HubNumbers 30:11 Biblia ParalelaNumbers 30:11 Chinese BibleNumbers 30:11 French BibleNumbers 30:11 German Bible

Bible Hub
Numbers 30:10
Top of Page
Top of Page