Numbers 26:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6765 [e]ū-ṣə-lā-p̄ə-ḥāḏוּצְלָפְחָ֣דand ZelophehadNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
2660 [e]ḥê-p̄er,חֵ֗פֶרof HepherNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
1961 [e]hā-yūהָ֥יוּdo hadVerb
  lōwל֛וֹtoPrep
1121 [e]bā-nîmבָּנִ֖יםsonsNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
518 [e]’im-אִם־.. .. ..Conj
1323 [e]bā-nō-wṯ;בָּנ֑וֹתdaughersNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁם֙and the namesNoun
1323 [e]bə-nō-wṯבְּנ֣וֹתof the daughtersNoun
6765 [e]ṣə-lā-p̄ə-ḥāḏ,צְלָפְחָ֔דof Zelophehad [were]Noun
4244 [e]maḥ-lāhמַחְלָ֣הMahlahNoun
5270 [e]wə-nō-‘āh,וְנֹעָ֔הand NoahNoun
2295 [e]ḥā-ḡə-lāhחָגְלָ֥הHoglahNoun
4435 [e]mil-kāhמִלְכָּ֖הMilcahNoun
8656 [e]wə-ṯir-ṣāh.וְתִרְצָֽה׃and TirzahNoun
Hebrew Texts
במדבר 26:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּצְלָפְחָ֣ד בֶּן־חֵ֗פֶר לֹא־הָ֥יוּ לֹ֛ו בָּנִ֖ים כִּ֣י אִם־בָּנֹ֑ות וְשֵׁם֙ בְּנֹ֣ות צְלָפְחָ֔ד מַחְלָ֣ה וְנֹעָ֔ה חָגְלָ֥ה מִלְכָּ֖ה וְתִרְצָֽה׃

במדבר 26:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וצלפחד בן־חפר לא־היו לו בנים כי אם־בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃

Links
Numbers 26:33Numbers 26:33 Text AnalysisNumbers 26:33 InterlinearNumbers 26:33 MultilingualNumbers 26:33 TSKNumbers 26:33 Cross ReferencesNumbers 26:33 Bible HubNumbers 26:33 Biblia ParalelaNumbers 26:33 Chinese BibleNumbers 26:33 French BibleNumbers 26:33 German Bible

Bible Hub
Numbers 26:32
Top of Page
Top of Page