Numbers 22:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֤הBeholdPrt
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֙[there is] a peopleNoun
3318 [e]hay-yō-ṣêהַיֹּצֵ֣אcome outVerb
4714 [e]mim-miṣ-ra-yim,מִמִּצְרַ֔יִםof EgyptNoun
3680 [e]way-ḵasוַיְכַ֖סand that coversVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5869 [e]‘ênעֵ֣יןthe faceNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץof the earthNoun
6258 [e]‘at-tāh,עַתָּ֗הnowAdv
1980 [e]lə-ḵāhלְכָ֤הcomeVerb
6895 [e]qā-ḇāh-קָֽבָה־curseVerb
  לִּי֙to mePrep
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹthemAcc
194 [e]’ū-layאוּלַ֥יperadventureAdv
3201 [e]’ū-ḵalאוּכַ֛לI shall be ableVerb
3898 [e]lə-hil-lā-ḥemלְהִלָּ֥חֶםto fightVerb
  bōwבּ֖וֹin themPrep
1644 [e]wə-ḡê-raš-tîw.וְגֵרַשְׁתִּֽיו׃and drive them outVerb
Hebrew Texts
במדבר 22:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֤ה הָעָם֙ הַיֹּצֵ֣א מִמִּצְרַ֔יִם וַיְכַ֖ס אֶת־עֵ֣ין הָאָ֑רֶץ עַתָּ֗ה לְכָ֤ה קָֽבָה־לִּי֙ אֹתֹ֔ו אוּלַ֥י אוּכַ֛ל לְהִלָּ֥חֶם בֹּ֖ו וְגֵרַשְׁתִּֽיו׃

במדבר 22:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה העם היצא ממצרים ויכס את־עין הארץ עתה לכה קבה־לי אתו אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו׃

Links
Numbers 22:11Numbers 22:11 Text AnalysisNumbers 22:11 InterlinearNumbers 22:11 MultilingualNumbers 22:11 TSKNumbers 22:11 Cross ReferencesNumbers 22:11 Bible HubNumbers 22:11 Biblia ParalelaNumbers 22:11 Chinese BibleNumbers 22:11 French BibleNumbers 22:11 German Bible

Bible Hub
Numbers 22:10
Top of Page
Top of Page