Numbers 20:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7378 [e]way-yā-reḇוַיָּ֥רֶבAnd quarreledVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םthe peopleNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
4872 [e]mō-šeh;מֹשֶׁ֑הMosesNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּand spokeVerb
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3863 [e]wə-lūוְל֥וּthat Would GodConj
1478 [e]ḡā-wa‘-nūגָוַ֛עְנוּwe had diedVerb
1478 [e]biḡ-wa‘בִּגְוַ֥עdiedVerb
251 [e]’a-ḥê-nūאַחֵ֖ינוּwhen our brothersNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
במדבר 20:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֥רֶב הָעָ֖ם עִם־מֹשֶׁ֑ה וַיֹּאמְר֣וּ לֵאמֹ֔ר וְל֥וּ גָוַ֛עְנוּ בִּגְוַ֥ע אַחֵ֖ינוּ לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃

במדבר 20:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירב העם עם־משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה׃

Links
Numbers 20:3Numbers 20:3 Text AnalysisNumbers 20:3 InterlinearNumbers 20:3 MultilingualNumbers 20:3 TSKNumbers 20:3 Cross ReferencesNumbers 20:3 Bible HubNumbers 20:3 Biblia ParalelaNumbers 20:3 Chinese BibleNumbers 20:3 French BibleNumbers 20:3 German Bible

Bible Hub
Numbers 20:2
Top of Page
Top of Page