Numbers 20:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6817 [e]wan-niṣ-‘aqוַנִּצְעַ֤קwhen we criedVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
8085 [e]way-yiš-ma‘וַיִּשְׁמַ֣עand he heardVerb
6963 [e]qō-lê-nū,קֹלֵ֔נוּour voiceNoun
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֣חand sentVerb
4397 [e]mal-’āḵ,מַלְאָ֔ךְan angelNoun
3318 [e]way-yō-ṣi-’ê-nūוַיֹּצִאֵ֖נוּand has brought us forthVerb
4714 [e]mim-miṣ-rā-yim;מִמִּצְרָ֑יִםout of EgyptNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּה֙and beholdPrt
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֣חְנוּwe [are]Pro
6946 [e]ḇə-qā-ḏêš,בְקָדֵ֔שׁin KadeshNoun
5892 [e]‘îrעִ֖ירa cityNoun
7097 [e]qə-ṣêhקְצֵ֥הin the uttermostNoun
1366 [e]ḡə-ḇū-le-ḵā.גְבוּלֶֽךָ׃of your borderNoun
Hebrew Texts
במדבר 20:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַנִּצְעַ֤ק אֶל־יְהוָה֙ וַיִּשְׁמַ֣ע קֹלֵ֔נוּ וַיִּשְׁלַ֣ח מַלְאָ֔ךְ וַיֹּצִאֵ֖נוּ מִמִּצְרָ֑יִם וְהִנֵּה֙ אֲנַ֣חְנוּ בְקָדֵ֔שׁ עִ֖יר קְצֵ֥ה גְבוּלֶֽךָ׃

במדבר 20:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונצעק אל־יהוה וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך׃

Links
Numbers 20:16Numbers 20:16 Text AnalysisNumbers 20:16 InterlinearNumbers 20:16 MultilingualNumbers 20:16 TSKNumbers 20:16 Cross ReferencesNumbers 20:16 Bible HubNumbers 20:16 Biblia ParalelaNumbers 20:16 Chinese BibleNumbers 20:16 French BibleNumbers 20:16 German Bible

Bible Hub
Numbers 20:15
Top of Page
Top of Page