Numbers 16:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]ū-ṯə-nūוּתְנ֣וּand putVerb
2004 [e]ḇā-hênבָהֵ֣ן ׀thereinPro
784 [e]’êšאֵ֡שׁfireNoun
7760 [e]wə-śî-mūוְשִׂימוּ֩and putVerb
5921 [e]‘ă-lê-henעֲלֵיהֶ֨ןinPrep
7004 [e]qə-ṭō-reṯקְטֹ֜רֶתincenseNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֤יupon them in the presenceNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
4279 [e]mā-ḥār,מָחָ֔רtomorrowNoun
1961 [e]wə-hā-yāh,וְהָיָ֗הand it shall beVerb
376 [e]hā-’îšהָאִ֛ישׁ[that] the manNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whomPrt
977 [e]yiḇ-ḥarיִבְחַ֥רdoes chooseVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
1931 [e]ה֣וּאhePro
6918 [e]haq-qā-ḏō-wōš;הַקָּד֑וֹשׁ[shall be] holyAdj
7227 [e]raḇ-רַב־[ye take] too muchAdj
  lā-ḵemלָכֶ֖םto youPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יsonsNoun
3878 [e]lê-wî.לֵוִֽי׃of LeviNoun
Hebrew Texts
במדבר 16:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּתְנ֣וּ בָהֵ֣ן ׀ אֵ֡שׁ וְשִׂימוּ֩ עֲלֵיהֶ֨ן קְטֹ֜רֶת לִפְנֵ֤י יְהוָה֙ מָחָ֔ר וְהָיָ֗ה הָאִ֛ישׁ אֲשֶׁר־יִבְחַ֥ר יְהוָ֖ה ה֣וּא הַקָּדֹ֑ושׁ רַב־לָכֶ֖ם בְּנֵ֥י לֵוִֽי׃

במדבר 16:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותנו בהן ׀ אש ושימו עליהן קטרת לפני יהוה מחר והיה האיש אשר־יבחר יהוה הוא הקדוש רב־לכם בני לוי׃

Links
Numbers 16:7Numbers 16:7 Text AnalysisNumbers 16:7 InterlinearNumbers 16:7 MultilingualNumbers 16:7 TSKNumbers 16:7 Cross ReferencesNumbers 16:7 Bible HubNumbers 16:7 Biblia ParalelaNumbers 16:7 Chinese BibleNumbers 16:7 French BibleNumbers 16:7 German Bible

Bible Hub
Numbers 16:6
Top of Page
Top of Page