Numbers 16:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]’êṯאֵ֡ת - Acc
4289 [e]maḥ-tō-wṯמַחְתּוֹת֩As for the censersNoun
2400 [e]ha-ḥaṭ-ṭā-’îmהַֽחַטָּאִ֨יםsinnersAdj
428 [e]hā-’êl-lehהָאֵ֜לֶּהof thesePro
5315 [e]bə-nap̄-šō-ṯām,בְּנַפְשֹׁתָ֗םagainst their own soulsNoun
6213 [e]wə-‘ā-śūוְעָשׂ֨וּand let them makeVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָ֜םthemAcc
7555 [e]riq-qu-‘êרִקֻּעֵ֤יbroadNoun
6341 [e]p̄a-ḥîmפַחִים֙platesNoun
6826 [e]ṣip-puiצִפּ֣וּי[for] a coveringNoun
4196 [e]lam-miz-bê-aḥ,לַמִּזְבֵּ֔חַof the altarNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7126 [e]hiq-rî-ḇumהִקְרִיבֻ֥םthey offered themVerb
6440 [e]lip̄-nê-לִפְנֵֽי־beforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
6942 [e]way-yiq-dā-šū;וַיִּקְדָּ֑שׁוּand therefore they are hallowedVerb
1961 [e]wə-yih-yūוְיִֽהְי֥וּand they shall beVerb
226 [e]lə-’ō-wṯלְא֖וֹתa signNoun
1121 [e]liḇ-nêלִבְנֵ֥יto the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
במדבר 16:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֡ת מַחְתֹּות֩ הַֽחַטָּאִ֨ים הָאֵ֜לֶּה בְּנַפְשֹׁתָ֗ם וְעָשׂ֨וּ אֹתָ֜ם רִקֻּעֵ֤י פַחִים֙ צִפּ֣וּי לַמִּזְבֵּ֔חַ כִּֽי־הִקְרִיבֻ֥ם לִפְנֵֽי־יְהוָ֖ה וַיִּקְדָּ֑שׁוּ וְיִֽהְי֥וּ לְאֹ֖ות לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

במדבר 16:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
את מחתות החטאים האלה בנפשתם ועשו אתם רקעי פחים צפוי למזבח כי־הקריבם לפני־יהוה ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל׃

Links
Numbers 16:38Numbers 16:38 Text AnalysisNumbers 16:38 InterlinearNumbers 16:38 MultilingualNumbers 16:38 TSKNumbers 16:38 Cross ReferencesNumbers 16:38 Bible HubNumbers 16:38 Biblia ParalelaNumbers 16:38 Chinese BibleNumbers 16:38 French BibleNumbers 16:38 German Bible

Bible Hub
Numbers 16:37
Top of Page
Top of Page