Numbers 16:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1696 [e]way-ḏab-bêrוַיְדַבֵּ֨רAnd he spokeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5712 [e]hā-‘ê-ḏāhהָעֵדָ֜הthe congregationNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
5493 [e]sū-rūס֣וּרוּDepartVerb
4994 [e]נָ֡אI prayInj
5921 [e]mê-‘alמֵעַל֩fromPrep
168 [e]’ā-ho-lêאָהֳלֵ֨יthe tentsNoun
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֤יםmenNoun
7563 [e]hā-rə-šā-‘îmהָֽרְשָׁעִים֙wickedAdj
428 [e]hā-’êl-leh,הָאֵ֔לֶּהof thesePro
408 [e]wə-’al-וְאַֽל־and nothingAdv
5060 [e]tig-gə-‘ūתִּגְּע֖וּtouchVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־nothingNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רafterPrt
  lā-hem;לָהֶ֑םtoPrep
6435 [e]pen-פֶּן־lestConj
5595 [e]tis-sā-p̄ūתִּסָּפ֖וּyou be consumedVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
2403 [e]ḥaṭ-ṭō-ṯām.חַטֹּאתָֽם׃their sinsNoun
Hebrew Texts
במדבר 16:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְדַבֵּ֨ר אֶל־הָעֵדָ֜ה לֵאמֹ֗ר ס֣וּרוּ נָ֡א מֵעַל֩ אָהֳלֵ֨י הָאֲנָשִׁ֤ים הָֽרְשָׁעִים֙ הָאֵ֔לֶּה וְאַֽל־תִּגְּע֖וּ בְּכָל־אֲשֶׁ֣ר לָהֶ֑ם פֶּן־תִּסָּפ֖וּ בְּכָל־חַטֹּאתָֽם׃

במדבר 16:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידבר אל־העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל־תגעו בכל־אשר להם פן־תספו בכל־חטאתם׃

Links
Numbers 16:26Numbers 16:26 Text AnalysisNumbers 16:26 InterlinearNumbers 16:26 MultilingualNumbers 16:26 TSKNumbers 16:26 Cross ReferencesNumbers 16:26 Bible HubNumbers 16:26 Biblia ParalelaNumbers 16:26 Chinese BibleNumbers 16:26 French BibleNumbers 16:26 German Bible

Bible Hub
Numbers 16:25
Top of Page
Top of Page