Numbers 16:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]ū-qə-ḥūוּקְח֣וּ ׀and takeVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁevery manNoun
4289 [e]maḥ-tā-ṯōw,מַחְתָּת֗וֹhis censerNoun
5414 [e]ū-nə-ṯat-temוּנְתַתֶּ֤םand putVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶם֙inPrep
7004 [e]qə-ṭō-reṯ,קְטֹ֔רֶתincense themNoun
7126 [e]wə-hiq-raḇ-temוְהִקְרַבְתֶּ֞םand bring youVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֤יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁevery manNoun
4289 [e]maḥ-tā-ṯōw,מַחְתָּת֔וֹhis censerNoun
2572 [e]ḥă-miš-šîmחֲמִשִּׁ֥יםfiftyNoun
3967 [e]ū-mā-ṯa-yimוּמָאתַ֖יִםand two hundredNoun
4289 [e]maḥ-tōṯ;מַחְתֹּ֑תcensersNoun
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֥הand youPro
175 [e]wə-’a-hă-rōnוְאַהֲרֹ֖ןand AaronNoun
376 [e]’îšאִ֥ישׁeachNoun
4289 [e]maḥ-tā-ṯōw.מַחְתָּתֽוֹ׃[of you] his censerNoun
Hebrew Texts
במדבר 16:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּקְח֣וּ ׀ אִ֣ישׁ מַחְתָּתֹ֗ו וּנְתַתֶּ֤ם עֲלֵיהֶם֙ קְטֹ֔רֶת וְהִקְרַבְתֶּ֞ם לִפְנֵ֤י יְהוָה֙ אִ֣ישׁ מַחְתָּתֹ֔ו חֲמִשִּׁ֥ים וּמָאתַ֖יִם מַחְתֹּ֑ת וְאַתָּ֥ה וְאַהֲרֹ֖ן אִ֥ישׁ מַחְתָּתֹֽו׃

במדבר 16:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וקחו ׀ איש מחתתו ונתתם עליהם קטרת והקרבתם לפני יהוה איש מחתתו חמשים ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש מחתתו׃

Links
Numbers 16:17Numbers 16:17 Text AnalysisNumbers 16:17 InterlinearNumbers 16:17 MultilingualNumbers 16:17 TSKNumbers 16:17 Cross ReferencesNumbers 16:17 Bible HubNumbers 16:17 Biblia ParalelaNumbers 16:17 Chinese BibleNumbers 16:17 French BibleNumbers 16:17 German Bible

Bible Hub
Numbers 16:16
Top of Page
Top of Page