Numbers 16:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4592 [e]ham-‘aṭ,הַמְעַ֗ט[Is it] a small thingSubst
3588 [e]כִּ֤יthatConj
5927 [e]he-‘ĕ-lî-ṯā-nūהֶֽעֱלִיתָ֙נוּ֙you have brought us upVerb
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֨רֶץout of a landNoun
2100 [e]zā-ḇaṯזָבַ֤תthat flowsVerb
2461 [e]ḥā-lāḇחָלָב֙with milkNoun
1706 [e]ū-ḏə-ḇaš,וּדְבַ֔שׁand honeyNoun
4191 [e]la-hă-mî-ṯê-nūלַהֲמִיתֵ֖נוּto have us dieVerb
4057 [e]bam-miḏ-bār;בַּמִּדְבָּ֑רin the wildernessNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־exceptConj
8323 [e]ṯiś-tā-rêrתִשְׂתָּרֵ֥רyou make yourself altogether a princeVerb
5921 [e]‘ā-lê-nūעָלֵ֖ינוּoverPrep
1571 [e]gam-גַּם־but you would alsoAdv
8323 [e]hiś-tā-rêr.הִשְׂתָּרֵֽר׃a princeVerb
Hebrew Texts
במדבר 16:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַמְעַ֗ט כִּ֤י הֶֽעֱלִיתָ֙נוּ֙ מֵאֶ֨רֶץ זָבַ֤ת חָלָב֙ וּדְבַ֔שׁ לַהֲמִיתֵ֖נוּ בַּמִּדְבָּ֑ר כִּֽי־תִשְׂתָּרֵ֥ר עָלֵ֖ינוּ גַּם־הִשְׂתָּרֵֽר׃

במדבר 16:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי־תשתרר עלינו גם־השתרר׃

Links
Numbers 16:13Numbers 16:13 Text AnalysisNumbers 16:13 InterlinearNumbers 16:13 MultilingualNumbers 16:13 TSKNumbers 16:13 Cross ReferencesNumbers 16:13 Bible HubNumbers 16:13 Biblia ParalelaNumbers 16:13 Chinese BibleNumbers 16:13 French BibleNumbers 16:13 German Bible

Bible Hub
Numbers 16:12
Top of Page
Top of Page