Numbers 14:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
4970 [e]mā-ṯay,מָתַ֗יwhenInt
5712 [e]lā-‘ê-ḏāhלָעֵדָ֤הcongregationNoun
7451 [e]hā-rā-‘āhהָֽרָעָה֙[shall I bear with] evilAdj
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֔אתthisPro
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֛רthatPrt
1992 [e]hêm-māhהֵ֥מָּהtheyPro
3885 [e]mal-lî-nîmמַלִּינִ֖יםmurmurVerb
5921 [e]‘ā-lāy;עָלָ֑יagainstPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8519 [e]tə-lun-nō-wṯתְּלֻנּ֞וֹתthe grumblingNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
1992 [e]hêm-māhהֵ֧מָּהtheyPro
3885 [e]mal-lî-nîmמַלִּינִ֛יםmurmurVerb
5921 [e]‘ā-layעָלַ֖יagainstPrep
8085 [e]šā-mā-‘ə-tî.שָׁמָֽעְתִּי׃Me? I have heardVerb
Hebrew Texts
במדבר 14:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַד־מָתַ֗י לָעֵדָ֤ה הָֽרָעָה֙ הַזֹּ֔את אֲשֶׁ֛ר הֵ֥מָּה מַלִּינִ֖ים עָלָ֑י אֶת־תְּלֻנֹּ֞ות בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל אֲשֶׁ֨ר הֵ֧מָּה מַלִּינִ֛ים עָלַ֖י שָׁמָֽעְתִּי׃

במדבר 14:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עד־מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי את־תלנות בני ישראל אשר המה מלינים עלי שמעתי׃

Links
Numbers 14:27Numbers 14:27 Text AnalysisNumbers 14:27 InterlinearNumbers 14:27 MultilingualNumbers 14:27 TSKNumbers 14:27 Cross ReferencesNumbers 14:27 Bible HubNumbers 14:27 Biblia ParalelaNumbers 14:27 Chinese BibleNumbers 14:27 French BibleNumbers 14:27 German Bible

Bible Hub
Numbers 14:26
Top of Page
Top of Page