Numbers 10:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֤יand the sonsNoun
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹן֙of AaronNoun
3548 [e]hak-kō-hă-nîm,הַכֹּ֣הֲנִ֔יםthe priestsNoun
8628 [e]yiṯ-qə-‘ūיִתְקְע֖וּshall blowVerb
2689 [e]ba-ḥă-ṣō-ṣə-rō-wṯ;בַּֽחֲצֹצְר֑וֹתon the trumpetsNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֥וּand they shall beVerb
  lā-ḵemלָכֶ֛םto youPrep
2708 [e]lə-ḥuq-qaṯלְחֻקַּ֥תfor an ordinanceNoun
5769 [e]‘ō-w-lāmעוֹלָ֖םforeverNoun
1755 [e]lə-ḏō-rō-ṯê-ḵem.לְדֹרֹתֵיכֶֽם׃throughout your generationsNoun
Hebrew Texts
במדבר 10:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֤י אַהֲרֹן֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים יִתְקְע֖וּ בַּֽחֲצֹצְרֹ֑ות וְהָי֥וּ לָכֶ֛ם לְחֻקַּ֥ת עֹולָ֖ם לְדֹרֹתֵיכֶֽם׃

במדבר 10:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם׃

Links
Numbers 10:8Numbers 10:8 Text AnalysisNumbers 10:8 InterlinearNumbers 10:8 MultilingualNumbers 10:8 TSKNumbers 10:8 Cross ReferencesNumbers 10:8 Bible HubNumbers 10:8 Biblia ParalelaNumbers 10:8 Chinese BibleNumbers 10:8 French BibleNumbers 10:8 German Bible

Bible Hub
Numbers 10:7
Top of Page
Top of Page