Nehemiah 10:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]ū-lə-hā-ḇîוּלְהָבִ֞יאand to bringVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1061 [e]bik-kū-rêבִּכּוּרֵ֣יthe firstfruitsNoun
127 [e]’aḏ-mā-ṯê-nū,אַדְמָתֵ֗נוּof our groundNoun
1061 [e]ū-ḇik-kū-rêוּבִכּוּרֵ֛יand the firstfruitsNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
6529 [e]pə-rîפְּרִ֥יfruitNoun
3605 [e]ḵālכָל־everyNoun
6086 [e]‘êṣעֵ֖ץtreesNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֣הyearNoun
8141 [e]ḇə-šā-nāh;בְשָׁנָ֑הby yearNoun
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֖יתto the houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
נחמיה 10:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְהָבִ֞יא אֶת־בִּכּוּרֵ֣י אַדְמָתֵ֗נוּ וּבִכּוּרֵ֛י כָּל־פְּרִ֥י כָל־עֵ֖ץ שָׁנָ֣ה בְשָׁנָ֑ה לְבֵ֖ית יְהוָֽה׃

נחמיה 10:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולהביא את־בכורי אדמתנו ובכורי כל־פרי כל־עץ שנה בשנה לבית יהוה׃

Links
Nehemiah 10:35Nehemiah 10:35 Text AnalysisNehemiah 10:35 InterlinearNehemiah 10:35 MultilingualNehemiah 10:35 TSKNehemiah 10:35 Cross ReferencesNehemiah 10:35 Bible HubNehemiah 10:35 Biblia ParalelaNehemiah 10:35 Chinese BibleNehemiah 10:35 French BibleNehemiah 10:35 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 10:34
Top of Page
Top of Page