Nehemiah 10:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5971 [e]wə-‘am-mêוְעַמֵּ֣י[if] And the peopleNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֡רֶץof the landNoun
935 [e]ham-ḇî-’îmהַֽמְבִיאִים֩bringVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4728 [e]ham-maq-qā-ḥō-wṯהַמַּקָּח֨וֹתwareNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־or anyNoun
7668 [e]še-ḇerשֶׁ֜בֶרfoodNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֤וֹםon the dayNoun
7676 [e]haš-šab-bāṯהַשַּׁבָּת֙SabbathNoun
4376 [e]lim-kō-wr,לִמְכּ֔וֹרto sellVerb
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3947 [e]niq-qaḥנִקַּ֥חdo [that] buyVerb
1992 [e]mê-hemמֵהֶ֛םlikePro
7676 [e]baš-šab-bāṯבַּשַּׁבָּ֖תfrom them on the SabbathNoun
3117 [e]ū-ḇə-yō-wmוּבְי֣וֹםand dayNoun
6944 [e]qō-ḏeš;קֹ֑דֶשׁor on the holyNoun
5203 [e]wə-niṭ-ṭōšוְנִטֹּ֛שׁ[that] and we would leaveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8141 [e]haš-šā-nāhהַשָּׁנָ֥הthe yearNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘îṯהַשְּׁבִיעִ֖יתseventhAdj
4855 [e]ū-maš-šāוּמַשָּׁ֥אand the exactionNoun
3605 [e]ḵālכָל־everyNoun
3027 [e]yāḏ.יָֽד׃debtNoun
Hebrew Texts
נחמיה 10:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַמֵּ֣י הָאָ֡רֶץ הַֽמְבִיאִים֩ אֶת־הַמַּקָּחֹ֨ות וְכָל־שֶׁ֜בֶר בְּיֹ֤ום הַשַּׁבָּת֙ לִמְכֹּ֔ור לֹא־נִקַּ֥ח מֵהֶ֛ם בַּשַּׁבָּ֖ת וּבְיֹ֣ום קֹ֑דֶשׁ וְנִטֹּ֛שׁ אֶת־הַשָּׁנָ֥ה הַשְּׁבִיעִ֖ית וּמַשָּׁ֥א כָל־יָֽד׃

נחמיה 10:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועמי הארץ המביאים את־המקחות וכל־שבר ביום השבת למכור לא־נקח מהם בשבת וביום קדש ונטש את־השנה השביעית ומשא כל־יד׃

Links
Nehemiah 10:31Nehemiah 10:31 Text AnalysisNehemiah 10:31 InterlinearNehemiah 10:31 MultilingualNehemiah 10:31 TSKNehemiah 10:31 Cross ReferencesNehemiah 10:31 Bible HubNehemiah 10:31 Biblia ParalelaNehemiah 10:31 Chinese BibleNehemiah 10:31 French BibleNehemiah 10:31 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 10:30
Top of Page
Top of Page