Micah 6:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8104 [e]wə-yiš-tam-mêrוְיִשְׁתַּמֵּ֞רand are keptVerb
2708 [e]ḥuq-qō-wṯחֻקּ֣וֹתFor the statutesNoun
6018 [e]‘ā-mə-rî,עָמְרִ֗יof OmriNoun
3605 [e]wə-ḵōlוְכֹל֙And allNoun
4639 [e]ma-‘ă-śêhמַעֲשֵׂ֣הthe worksNoun
1004 [e]ḇêṯ-בֵית־of the houseNoun
256 [e]’aḥ-’āḇ,אַחְאָ֔בof AhabNoun
1980 [e]wat-tê-lə-ḵūוַתֵּלְכ֖וּand you walkVerb
4156 [e]bə-mō-‘ă-ṣō-w-ṯām;בְּמֹֽעֲצוֹתָ֑םin their counselsNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַעַן֩to the end thatSubst
5414 [e]tit-tîתִּתִּ֨יI should makeVerb
853 [e]’ō-ṯə-ḵāאֹתְךָ֜youAcc
8047 [e]lə-šam-māh,לְשַׁמָּ֗הa desolationNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇe-hāוְיֹשְׁבֶ֙יהָ֙and the inhabitantsVerb
8322 [e]liš-rê-qāh,לִשְׁרֵקָ֔הfor derisionNoun
2781 [e]wə-ḥer-paṯוְחֶרְפַּ֥תand the reproachNoun
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֖יof my peopleNoun
5375 [e]tiś-śā-’ū.תִּשָּֽׂאוּ׃therefore you shall bearVerb
  פ -  
Hebrew Texts
מיכה 6:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיִשְׁתַּמֵּ֞ר חֻקֹּ֣ות עָמְרִ֗י וְכֹל֙ מַעֲשֵׂ֣ה בֵית־אַחְאָ֔ב וַתֵּלְכ֖וּ בְּמֹֽעֲצֹותָ֑ם לְמַעַן֩ תִּתִּ֨י אֹתְךָ֜ לְשַׁמָּ֗ה וְיֹשְׁבֶ֙יהָ֙ לִשְׁרֵקָ֔ה וְחֶרְפַּ֥ת עַמִּ֖י תִּשָּֽׂאוּ׃ פ

מיכה 6:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית־אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו׃ פ

Links
Micah 6:16Micah 6:16 Text AnalysisMicah 6:16 InterlinearMicah 6:16 MultilingualMicah 6:16 TSKMicah 6:16 Cross ReferencesMicah 6:16 Bible HubMicah 6:16 Biblia ParalelaMicah 6:16 Chinese BibleMicah 6:16 French BibleMicah 6:16 German Bible

Bible Hub
Micah 6:15
Top of Page
Top of Page