Malachi 2:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1285 [e]bə-rî-ṯîבְּרִיתִ֣י ׀My covenantNoun
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָיְתָ֣הwasVerb
854 [e]’it-tōw,אִתּ֗וֹwith himPrep
2416 [e]ha-ḥay-yîmהַֽחַיִּים֙of lifeAdj
7965 [e]wə-haš-šā-lō-wm,וְהַ֨שָּׁל֔וֹםand peaceNoun
5414 [e]wā-’et-tə-nêm-וָאֶתְּנֵֽם־and I gaveVerb
  lōwל֥וֹtoPrep
4172 [e]mō-w-rāמוֹרָ֖א[for] them to him the fearNoun
3372 [e]way-yî-rā-’ê-nî;וַיִּֽירָאֵ֑נִיand with which he fearedVerb
6440 [e]ū-mip-pə-nêוּמִפְּנֵ֥יand beforeNoun
8034 [e]šə-mîשְׁמִ֖יmy name meNoun
2865 [e]ni-ḥaṯנִחַ֥תand was afraidVerb
1931 [e]hū.הֽוּא׃hePro
Hebrew Texts
מלאכי 2:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּרִיתִ֣י ׀ הָיְתָ֣ה אִתֹּ֗ו הַֽחַיִּים֙ וְהַ֨שָּׁלֹ֔ום וָאֶתְּנֵֽם־לֹ֥ו מֹורָ֖א וַיִּֽירָאֵ֑נִי וּמִפְּנֵ֥י שְׁמִ֖י נִחַ֥ת הֽוּא׃

מלאכי 2:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בריתי ׀ היתה אתו החיים והשלום ואתנם־לו מורא וייראני ומפני שמי נחת הוא׃

Links
Malachi 2:5Malachi 2:5 Text AnalysisMalachi 2:5 InterlinearMalachi 2:5 MultilingualMalachi 2:5 TSKMalachi 2:5 Cross ReferencesMalachi 2:5 Bible HubMalachi 2:5 Biblia ParalelaMalachi 2:5 Chinese BibleMalachi 2:5 French BibleMalachi 2:5 German Bible

Bible Hub
Malachi 2:4
Top of Page
Top of Page