Malachi 1:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־WhereasConj
559 [e]ṯō-marתֹאמַ֨רsaidVerb
123 [e]’ĕ-ḏō-wmאֱד֜וֹםEdomNoun
7567 [e]ruš-šaš-nū,רֻשַּׁ֗שְׁנוּWe are impoverishedVerb
7725 [e]wə-nā-šūḇוְנָשׁוּב֙But we will returnVerb
1129 [e]wə-niḇ-nehוְנִבְנֶ֣הand buildVerb
2723 [e]ḥo-rā-ḇō-wṯ,חֳרָב֔וֹתthe desolate placesNoun
3541 [e]kōhכֹּ֤הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַר֙saysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֔וֹתof hostsNoun
1992 [e]hêm-māhהֵ֥מָּהTheyPro
1129 [e]yiḇ-nūיִבְנ֖וּshall buildVerb
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִ֣יbut IPro
2040 [e]’e-hĕ-rō-ws;אֶהֱר֑וֹסwill throw downVerb
7121 [e]wə-qā-rə-’ūוְקָרְא֤וּand they shall callVerb
  lā-hemלָהֶם֙to themPrep
1366 [e]gə-ḇūlגְּב֣וּלThe borderNoun
7564 [e]riš-‘āh,רִשְׁעָ֔הof wickednessNoun
5971 [e]wə-hā-‘āmוְהָעָ֛םand The peopleNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־against whomPrt
2194 [e]zā-‘amזָעַ֥םhas indignationVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־forPrep
5769 [e]‘ō-w-lām.עוֹלָֽם׃everNoun
Hebrew Texts
מלאכי 1:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־תֹאמַ֨ר אֱדֹ֜ום רֻשַּׁ֗שְׁנוּ וְנָשׁוּב֙ וְנִבְנֶ֣ה חֳרָבֹ֔ות כֹּ֤ה אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות הֵ֥מָּה יִבְנ֖וּ וַאֲנִ֣י אֶהֱרֹ֑וס וְקָרְא֤וּ לָהֶם֙ גְּב֣וּל רִשְׁעָ֔ה וְהָעָ֛ם אֲשֶׁר־זָעַ֥ם יְהוָ֖ה עַד־עֹולָֽם׃

מלאכי 1:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־תאמר אדום רששנו ונשוב ונבנה חרבות כה אמר יהוה צבאות המה יבנו ואני אהרוס וקראו להם גבול רשעה והעם אשר־זעם יהוה עד־עולם׃

Links
Malachi 1:4Malachi 1:4 Text AnalysisMalachi 1:4 InterlinearMalachi 1:4 MultilingualMalachi 1:4 TSKMalachi 1:4 Cross ReferencesMalachi 1:4 Bible HubMalachi 1:4 Biblia ParalelaMalachi 1:4 Chinese BibleMalachi 1:4 French BibleMalachi 1:4 German Bible

Bible Hub
Malachi 1:3
Top of Page
Top of Page