Leviticus 5:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
176 [e]’ōwא֣וֹOrConj
5315 [e]ne-p̄ešנֶ֡פֶשׁa soulNoun
3588 [e]כִּ֣יifConj
7650 [e]ṯiš-šā-ḇa‘תִשָּׁבַע֩swearsVerb
981 [e]lə-ḇaṭ-ṭêלְבַטֵּ֨אpronouncingVerb
8193 [e]ḇiś-p̄ā-ṯa-yimבִשְׂפָתַ֜יִםwith his lipsNoun
7489 [e]lə-hā-ra‘לְהָרַ֣ע ׀to do evilVerb
176 [e]’ōwא֣וֹorConj
3190 [e]lə-hê-ṭîḇ,לְהֵיטִ֗יבto do goodVerb
3605 [e]lə-ḵōlלְ֠כֹלin allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
981 [e]yə-ḇaṭ-ṭêיְבַטֵּ֧אshall pronounceVerb
120 [e]hā-’ā-ḏāmהָאָדָ֛םa manNoun
7621 [e]biš-ḇu-‘āhבִּשְׁבֻעָ֖הwith an oathNoun
5956 [e]wə-ne‘-lamוְנֶעְלַ֣םand it be hidVerb
4480 [e]mim-men-nū;מִמֶּ֑נּוּfrom himPrep
1931 [e]wə-hū-וְהוּא־when hePro
3045 [e]yā-ḏa‘יָדַ֥עknowsVerb
816 [e]wə-’ā-šêmוְאָשֵׁ֖םthen he shall be guiltyVerb
259 [e]lə-’a-ḥaṯלְאַחַ֥תin oneAdj
428 [e]mê-’êl-leh.מֵאֵֽלֶּה׃of thesePro
Hebrew Texts
ויקרא 5:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֹ֣ו נֶ֡פֶשׁ כִּ֣י תִשָּׁבַע֩ לְבַטֵּ֨א בִשְׂפָתַ֜יִם לְהָרַ֣ע ׀ אֹ֣ו לְהֵיטִ֗יב לְ֠כֹל אֲשֶׁ֨ר יְבַטֵּ֧א הָאָדָ֛ם בִּשְׁבֻעָ֖ה וְנֶעְלַ֣ם מִמֶּ֑נּוּ וְהוּא־יָדַ֥ע וְאָשֵׁ֖ם לְאַחַ֥ת מֵאֵֽלֶּה׃

ויקרא 5:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
או נפש כי תשבע לבטא בשפתים להרע ׀ או להיטיב לכל אשר יבטא האדם בשבעה ונעלם ממנו והוא־ידע ואשם לאחת מאלה׃

Links
Leviticus 5:4Leviticus 5:4 Text AnalysisLeviticus 5:4 InterlinearLeviticus 5:4 MultilingualLeviticus 5:4 TSKLeviticus 5:4 Cross ReferencesLeviticus 5:4 Bible HubLeviticus 5:4 Biblia ParalelaLeviticus 5:4 Chinese BibleLeviticus 5:4 French BibleLeviticus 5:4 German Bible

Bible Hub
Leviticus 5:3
Top of Page
Top of Page