Leviticus 5:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
176 [e]’ōwא֣וֹOrConj
5315 [e]ne-p̄eš,נֶ֗פֶשׁa soulNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רifPrt
5060 [e]tig-ga‘תִּגַּע֮touchesVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־anyNoun
1697 [e]dā-ḇārדָּבָ֣רthingNoun
2931 [e]ṭā-mêטָמֵא֒uncleanAdj
176 [e]’ōwאוֹ֩whetherConj
5038 [e]ḇə-niḇ-laṯבְנִבְלַ֨ת[it be] a carcassNoun
2416 [e]ḥay-yāhחַיָּ֜הof a beastAdj
2931 [e]ṭə-mê-’āh,טְמֵאָ֗הuncleanAdj
176 [e]’ōwא֤וֹorConj
5038 [e]bə-niḇ-laṯבְּנִבְלַת֙a carcassNoun
929 [e]bə-hê-māhבְּהֵמָ֣הof livestockNoun
2931 [e]ṭə-mê-’āh,טְמֵאָ֔הuncleanAdj
176 [e]’ōwא֕וֹorConj
5038 [e]bə-niḇ-laṯבְּנִבְלַ֖תthe carcassNoun
8318 [e]še-reṣשֶׁ֣רֶץof creeping thingsNoun
2931 [e]ṭā-mê;טָמֵ֑אuncleanAdj
5956 [e]wə-ne‘-lamוְנֶעְלַ֣םand it be hiddenVerb
4480 [e]mim-men-nū,מִמֶּ֔נּוּfrom himPrep
1931 [e]wə-hūוְה֥וּאhePro
2931 [e]ṭā-mêטָמֵ֖אalso shall be uncleanAdj
816 [e]wə-’ā-šêm.וְאָשֵֽׁם׃and guiltyVerb
Hebrew Texts
ויקרא 5:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֹ֣ו נֶ֗פֶשׁ אֲשֶׁ֣ר תִּגַּע֮ בְּכָל־דָּבָ֣ר טָמֵא֒ אֹו֩ בְנִבְלַ֨ת חַיָּ֜ה טְמֵאָ֗ה אֹ֚ו בְּנִבְלַת֙ בְּהֵמָ֣ה טְמֵאָ֔ה אֹ֕ו בְּנִבְלַ֖ת שֶׁ֣רֶץ טָמֵ֑א וְנֶעְלַ֣ם מִמֶּ֔נּוּ וְה֥וּא טָמֵ֖א וְאָשֵֽׁם׃

ויקרא 5:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
או נפש אשר תגע בכל־דבר טמא או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה או בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו והוא טמא ואשם׃

Links
Leviticus 5:2Leviticus 5:2 Text AnalysisLeviticus 5:2 InterlinearLeviticus 5:2 MultilingualLeviticus 5:2 TSKLeviticus 5:2 Cross ReferencesLeviticus 5:2 Bible HubLeviticus 5:2 Biblia ParalelaLeviticus 5:2 Chinese BibleLeviticus 5:2 French BibleLeviticus 5:2 German Bible

Bible Hub
Leviticus 5:1
Top of Page
Top of Page