Leviticus 27:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]לֹ֧אnotAdv
1239 [e]yə-ḇaq-qêrיְבַקֵּ֛רmay he searchVerb
996 [e]bên-בֵּֽין־whetherPrep
2896 [e]ṭō-wḇט֥וֹבit be goodAdj
7451 [e]lā-ra‘לָרַ֖עor badAdj
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אneitherAdv
4171 [e]yə-mî-ren-nū;יְמִירֶ֑נּוּshall he changeVerb
518 [e]wə-’im-וְאִם־and ifConj
4171 [e]hā-mêrהָמֵ֣רit and if he changeVerb
4171 [e]yə-mî-ren-nū,יְמִירֶ֔נּוּit at allVerb
1961 [e]wə-hā-yāh-וְהָֽיָה־thereof shall beVerb
1931 [e]ה֧וּאthen both itPro
8545 [e]ū-ṯə-mū-rā-ṯōwוּתְמוּרָת֛וֹand the changeNoun
1961 [e]yih-yeh-יִֽהְיֶה־shall becomeVerb
6944 [e]qō-ḏešקֹ֖דֶשׁholyNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
1350 [e]yig-gā-’êl.יִגָּאֵֽל׃shall it be redeemedVerb
Hebrew Texts
ויקרא 27:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֹ֧א יְבַקֵּ֛ר בֵּֽין־טֹ֥וב לָרַ֖ע וְלֹ֣א יְמִירֶ֑נּוּ וְאִם־הָמֵ֣ר יְמִירֶ֔נּוּ וְהָֽיָה־ה֧וּא וּתְמוּרָתֹ֛ו יִֽהְיֶה־קֹ֖דֶשׁ לֹ֥א יִגָּאֵֽל׃

ויקרא 27:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לא יבקר בין־טוב לרע ולא ימירנו ואם־המר ימירנו והיה־הוא ותמורתו יהיה־קדש לא יגאל׃

Links
Leviticus 27:33Leviticus 27:33 Text AnalysisLeviticus 27:33 InterlinearLeviticus 27:33 MultilingualLeviticus 27:33 TSKLeviticus 27:33 Cross ReferencesLeviticus 27:33 Bible HubLeviticus 27:33 Biblia ParalelaLeviticus 27:33 Chinese BibleLeviticus 27:33 French BibleLeviticus 27:33 German Bible

Bible Hub
Leviticus 27:32
Top of Page
Top of Page