Leviticus 26:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֤יAnd I will giveVerb
7965 [e]šā-lō-wmשָׁלוֹם֙peaceNoun
776 [e]bā-’ā-reṣ,בָּאָ֔רֶץin the landNoun
7901 [e]ū-šə-ḵaḇ-temוּשְׁכַבְתֶּ֖םand you shall lie downVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןand nonePrt
2729 [e]ma-ḥă-rîḏ;מַחֲרִ֑ידshall make [you] afraidVerb
7673 [e]wə-hiš-bat-tîוְהִשְׁבַּתִּ֞יand I will ridVerb
2416 [e]ḥay-yāhחַיָּ֤הbeastsAdj
7451 [e]rā-‘āhרָעָה֙evilAdj
4480 [e]min-מִן־out ofPrep
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץthe landNoun
2719 [e]wə-ḥe-reḇוְחֶ֖רֶבand shall the swordNoun
3808 [e]lō-לֹא־neitherAdv
5674 [e]ṯa-‘ă-ḇōrתַעֲבֹ֥רgoVerb
776 [e]bə-’ar-ṣə-ḵem.בְּאַרְצְכֶֽם׃through your landNoun
Hebrew Texts
ויקרא 26:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתִּ֤י שָׁלֹום֙ בָּאָ֔רֶץ וּשְׁכַבְתֶּ֖ם וְאֵ֣ין מַחֲרִ֑יד וְהִשְׁבַּתִּ֞י חַיָּ֤ה רָעָה֙ מִן־הָאָ֔רֶץ וְחֶ֖רֶב לֹא־תַעֲבֹ֥ר בְּאַרְצְכֶֽם׃

ויקרא 26:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן־הארץ וחרב לא־תעבר בארצכם׃

Links
Leviticus 26:6Leviticus 26:6 Text AnalysisLeviticus 26:6 InterlinearLeviticus 26:6 MultilingualLeviticus 26:6 TSKLeviticus 26:6 Cross ReferencesLeviticus 26:6 Bible HubLeviticus 26:6 Biblia ParalelaLeviticus 26:6 Chinese BibleLeviticus 26:6 French BibleLeviticus 26:6 German Bible

Bible Hub
Leviticus 26:5
Top of Page
Top of Page