Leviticus 25:52
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־but ifConj
4592 [e]mə-‘aṭמְעַ֞טfewSubst
7604 [e]niš-’arנִשְׁאַ֧רthere remainVerb
8141 [e]baš-šā-nîmבַּשָּׁנִ֛יםyearsNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
8141 [e]šə-naṯשְׁנַ֥תthe yearNoun
3104 [e]hay-yō-ḇêlהַיֹּבֵ֖לof jubileeNoun
2803 [e]wə-ḥiš-šaḇ-וְחִשַּׁב־then he shall countVerb
  lōw;ל֑וֹto himPrep
6310 [e]kə-p̄îכְּפִ֣יIn proportionNoun
8141 [e]šā-nāw,שָׁנָ֔יוto his yearsNoun
7725 [e]yā-šîḇיָשִׁ֖יבshall he give him againVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1353 [e]gə-’ul-lā-ṯōw.גְּאֻלָּתֽוֹ׃the price of his redemptionNoun
Hebrew Texts
ויקרא 25:52 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־מְעַ֞ט נִשְׁאַ֧ר בַּשָּׁנִ֛ים עַד־שְׁנַ֥ת הַיֹּבֵ֖ל וְחִשַּׁב־לֹ֑ו כְּפִ֣י שָׁנָ֔יו יָשִׁ֖יב אֶת־גְּאֻלָּתֹֽו׃

ויקרא 25:52 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־מעט נשאר בשנים עד־שנת היבל וחשב־לו כפי שניו ישיב את־גאלתו׃

Links
Leviticus 25:52Leviticus 25:52 Text AnalysisLeviticus 25:52 InterlinearLeviticus 25:52 MultilingualLeviticus 25:52 TSKLeviticus 25:52 Cross ReferencesLeviticus 25:52 Bible HubLeviticus 25:52 Biblia ParalelaLeviticus 25:52 Chinese BibleLeviticus 25:52 French BibleLeviticus 25:52 German Bible

Bible Hub
Leviticus 25:51
Top of Page
Top of Page