Leviticus 25:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’imוְאִ֨םBut ifConj
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
4672 [e]mā-ṣə-’āhמָֽצְאָ֜הhas attainedVerb
3027 [e]yā-ḏōw,יָד֗וֹhis handNoun
1767 [e]דֵּי֮sufficientPrep
7725 [e]hā-šîḇהָשִׁ֣יבto restoreVerb
  lōwלוֹ֒to himPrep
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֣הthen shall remainVerb
4465 [e]mim-kā-rōw,מִמְכָּר֗וֹwhatNoun
3027 [e]bə-yaḏבְּיַד֙in the handsNoun
7069 [e]haq-qō-nehהַקֹּנֶ֣הof him who has boughtVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹitAcc
5704 [e]‘aḏעַ֖דuntilPrep
8141 [e]šə-naṯשְׁנַ֣תthe yearNoun
3104 [e]hay-yō-w-ḇêl;הַיּוֹבֵ֑לof jubileeNoun
3318 [e]wə-yā-ṣāוְיָצָא֙and it shall go outVerb
3104 [e]bay-yō-ḇêl,בַּיֹּבֵ֔לin the jubileeNoun
7725 [e]wə-šāḇוְשָׁ֖בand he shall returnVerb
272 [e]la-’ă-ḥuz-zā-ṯōw.לַאֲחֻזָּתֽוֹ׃to his propertyNoun
Hebrew Texts
ויקרא 25:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִ֨ם לֹֽא־מָֽצְאָ֜ה יָדֹ֗ו דֵּי֮ הָשִׁ֣יב לֹו֒ וְהָיָ֣ה מִמְכָּרֹ֗ו בְּיַד֙ הַקֹּנֶ֣ה אֹתֹ֔ו עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיֹּובֵ֑ל וְיָצָא֙ בַּיֹּבֵ֔ל וְשָׁ֖ב לַאֲחֻזָּתֹֽו׃

ויקרא 25:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם לא־מצאה ידו די השיב לו והיה ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא ביבל ושב לאחזתו׃

Links
Leviticus 25:28Leviticus 25:28 Text AnalysisLeviticus 25:28 InterlinearLeviticus 25:28 MultilingualLeviticus 25:28 TSKLeviticus 25:28 Cross ReferencesLeviticus 25:28 Bible HubLeviticus 25:28 Biblia ParalelaLeviticus 25:28 Chinese BibleLeviticus 25:28 French BibleLeviticus 25:28 German Bible

Bible Hub
Leviticus 25:27
Top of Page
Top of Page