Leviticus 21:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
490 [e]’al-mā-nāhאַלְמָנָ֤הA widowNoun
1644 [e]ū-ḡə-rū-šāhוּגְרוּשָׁה֙or a divorced womenVerb
2491 [e]wa-ḥă-lā-lāhוַחֲלָלָ֣הor profaneNoun
2181 [e]zō-nāh,זֹנָ֔הharlotVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
428 [e]’êl-lehאֵ֖לֶּהthesePro
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3947 [e]yiq-qāḥ;יִקָּ֑חdo takeVerb
3588 [e]כִּ֛יthatConj
518 [e]’im-אִם־ratherConj
1330 [e]bə-ṯū-lāhבְּתוּלָ֥הa virginNoun
5971 [e]mê-‘am-māwמֵעַמָּ֖יוof his own peopleNoun
3947 [e]yiq-qaḥיִקַּ֥חhe shall takeVerb
802 [e]’iš-šāh.אִשָּֽׁה׃to wifeNoun
Hebrew Texts
ויקרא 21:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַלְמָנָ֤ה וּגְרוּשָׁה֙ וַחֲלָלָ֣ה זֹנָ֔ה אֶת־אֵ֖לֶּה לֹ֣א יִקָּ֑ח כִּ֛י אִם־בְּתוּלָ֥ה מֵעַמָּ֖יו יִקַּ֥ח אִשָּֽׁה׃

ויקרא 21:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלמנה וגרושה וחללה זנה את־אלה לא יקח כי אם־בתולה מעמיו יקח אשה׃

Links
Leviticus 21:14Leviticus 21:14 Text AnalysisLeviticus 21:14 InterlinearLeviticus 21:14 MultilingualLeviticus 21:14 TSKLeviticus 21:14 Cross ReferencesLeviticus 21:14 Bible HubLeviticus 21:14 Biblia ParalelaLeviticus 21:14 Chinese BibleLeviticus 21:14 French BibleLeviticus 21:14 German Bible

Bible Hub
Leviticus 21:13
Top of Page
Top of Page