Leviticus 18:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־and with anyNoun
929 [e]bə-hê-māhבְּהֵמָ֛הbeastNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5414 [e]ṯit-tênתִתֵּ֥ןshall youVerb
7903 [e]šə-ḵā-ḇə-tə-ḵāשְׁכָבְתְּךָ֖lieNoun
2930 [e]lə-ṭā-mə-’āh-לְטָמְאָה־to be defiledVerb
  ḇāh;בָ֑הּwith itPrep
802 [e]wə-’iš-šāh,וְאִשָּׁ֗הand shall any womenNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־neitherAdv
5975 [e]ṯa-‘ă-mōḏתַעֲמֹ֞דstandVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֧יbeforeNoun
929 [e]ḇə-hê-māhבְהֵמָ֛הa beastNoun
7250 [e]lə-riḇ-‘āhלְרִבְעָ֖הּto mateVerb
8397 [e]te-ḇelתֶּ֥בֶלperversionNoun
1931 [e]hū.הֽוּא׃it [is]Pro
Hebrew Texts
ויקרא 18:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְכָל־בְּהֵמָ֛ה לֹא־תִתֵּ֥ן שְׁכָבְתְּךָ֖ לְטָמְאָה־בָ֑הּ וְאִשָּׁ֗ה לֹֽא־תַעֲמֹ֞ד לִפְנֵ֧י בְהֵמָ֛ה לְרִבְעָ֖הּ תֶּ֥בֶל הֽוּא׃

ויקרא 18:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובכל־בהמה לא־תתן שכבתך לטמאה־בה ואשה לא־תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא׃

Links
Leviticus 18:23Leviticus 18:23 Text AnalysisLeviticus 18:23 InterlinearLeviticus 18:23 MultilingualLeviticus 18:23 TSKLeviticus 18:23 Cross ReferencesLeviticus 18:23 Bible HubLeviticus 18:23 Biblia ParalelaLeviticus 18:23 Chinese BibleLeviticus 18:23 French BibleLeviticus 18:23 German Bible

Bible Hub
Leviticus 18:22
Top of Page
Top of Page