Leviticus 16:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]wə-lā-qaḥוְלָקַח֙And he shall takeVerb
1818 [e]mid-damמִדַּ֣םof the bloodNoun
6499 [e]hap-pār,הַפָּ֔רof the bullNoun
5137 [e]wə-hiz-zāhוְהִזָּ֧הand sprinkle [it]Verb
676 [e]ḇə-’eṣ-bā-‘ōwבְאֶצְבָּע֛וֹwith his fingerNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֥יthe frontNoun
3727 [e]hak-kap-pō-reṯהַכַּפֹּ֖רֶתof the mercy seatNoun
6924 [e]qê-ḏə-māh;קֵ֑דְמָהeastwardNoun
6440 [e]wə-lip̄-nêוְלִפְנֵ֣יand beforeNoun
3727 [e]hak-kap-pō-reṯ,הַכַּפֹּ֗רֶתthe mercy seatNoun
5137 [e]yaz-zehיַזֶּ֧הshall he sprinkleVerb
7651 [e]še-ḇa‘-שֶֽׁבַע־sevenNoun
6471 [e]pə-‘ā-mîmפְּעָמִ֛יםtimesNoun
4480 [e]min-מִן־fromPrep
1818 [e]had-dāmהַדָּ֖םof the bloodNoun
676 [e]bə-’eṣ-bā-‘ōw.בְּאֶצְבָּעֽוֹ׃with his fingerNoun
Hebrew Texts
ויקרא 16:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקַח֙ מִדַּ֣ם הַפָּ֔ר וְהִזָּ֧ה בְאֶצְבָּעֹ֛ו עַל־פְּנֵ֥י הַכַּפֹּ֖רֶת קֵ֑דְמָה וְלִפְנֵ֣י הַכַּפֹּ֗רֶת יַזֶּ֧ה שֶֽׁבַע־פְּעָמִ֛ים מִן־הַדָּ֖ם בְּאֶצְבָּעֹֽו׃

ויקרא 16:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקח מדם הפר והזה באצבעו על־פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת יזה שבע־פעמים מן־הדם באצבעו׃

Links
Leviticus 16:14Leviticus 16:14 Text AnalysisLeviticus 16:14 InterlinearLeviticus 16:14 MultilingualLeviticus 16:14 TSKLeviticus 16:14 Cross ReferencesLeviticus 16:14 Bible HubLeviticus 16:14 Biblia ParalelaLeviticus 16:14 Chinese BibleLeviticus 16:14 French BibleLeviticus 16:14 German Bible

Bible Hub
Leviticus 16:13
Top of Page
Top of Page